Turul 1888 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

I. Értekezések és önálló czikkek - Dr. Wertner Mór: Az Anjouk genealogiája, különös tekintettel a magyarországi ágra. (Két közlemény, egy tábla melléklettel)

68 AZ ANJOUK GENEALOGI AJ A KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYARORSZÁGI ÁGRA. (Második közlemény.) a) Magyarországi (és lengyel) ág. 1290. szept. 8-án magyar Mária, IV. László magyar király nővére és II. Károly nápolyi ki­rály hitvese, legidősebb fiát, Martell Károlyt a római szék beleegyezésével Nápolyban magyar királynak koronáztatta, 1292. jan. 16-án Mária Aix-ben, a Provence-ban, oklevelet bocsájtott közzé, melynek erejénél fogva elsőszülöttét, Ká­roly salernói herczeget, Magyarország királyá­nak nyilvánítja stb. De mind a mellett Martell Károly még sem lett Magyarország tényleges királya és 1295-ben mint praetendens halt el. Habsburgi Klementinával (Szalay helytele­nül nevezi őt Konstancziának) kötött házassága valószínűleg csak a magyar koronára való igé­nyeinek támogatása czéljából történt. A Habsburgok s az Anjouk között azóta kötött házassági allianceokat a következő tábla ábrázolja. II. Károly nápolyi király t 1309. ' I Habsburgi I. Rudolf t 1291 II Károly, nápolyi kir. t 1309 I. Albert 1 Klementin t 1308. 1 t 1295-1288. kör. II Albert Katalin + 1358. 1 t 1324-1313 1 III. Lipót t 1386. 1 1 Vilmos t 1406. jul. 15. 1400. I Martell Károly t 1295 Róbert t 1343-Károly t 1328. János t 1335-I Lajos t 1362. I III. Károly t 1386. I II Johanna t 1435-febr. 2 Martell Károlynak egy fiún kívül két leánya volt : a) Klementin X. Lajos franczia király fele­sége lett. VIII Lajos franczia király t 1226. IX. Lajos f 1270. III. Fülöp t 1285. IV. Fülöp f 1314 X. Lajos f 1316 1315 aug. 3. Anjoui I. Károly f 1285 , I II. Károly t 1309. I Martell Károly f 1295. I Klementin f 1328. b) Beatrix (1296. május 25-én kelt házassági szerződés alapján) II. János, viennei dauphinhez ment férjhez. E család különben még egyszer kelt egybe az Anjoukkal. ,1 Martell Károly t 1295. I Beatrix férj. II. János, dauphin t 1319. márcz. 4. II Humbert t 1355- máj. 22. Beatrix Második férje: Beaux Bert­rand, Montescaglioso, Squil­lace és Andria grófja. . I Mária f 1347. 1332-Martell Károly fia, Róbert Károly 1309. jun. 15-én Budán koronáztatott magyar királylyá. Három neje volt : 1. Tescheni Katalin (mások szerint Mária), ki gyermekek nélkül 1317-ben halt el. 2. Luxemburgi Beatrix, ki gyermekével együtt 1319-ben halt el. Ezen házasság által Károly a cseh királyt Frigyes osztrák herczeggel kötött szövetsége miatti nehezteléseért kiengesztelte. 3. Erzsébet, Lokietek Ulászló, lengyel király leánya. Lehet, hogy Károly már akkor, midőn Erzsébetet nejéül kiszemelé, arra számított, hogy ő e házassági szövetség által megveti alapját azon viszonynak, mely ötven évvel utóbb a len­gyel koronát fiának megszerezte. íme a luxemburgi s az Anjou-ház közötti házassági összeköttetések: VII. Henrik német császár \_ János, cseh király, t 1346 I Beatrix t 1319 1 Károly, magyar kir. 3. fel. lengyel Erzsébet 1320. I, I IV. Károly Anna, jegyese német császár. magyar László. I .1 Zsigmond t 1437 Margit t 1338. el] egy I. Lajos, fel. boszniai Erzsébet. I M ária. László, jegy. luxem­burgi Anna I. Károlynak csak fiai voltak. Hiibner még két leányt is tulajdonít neki: 1. Katalint, morva Jodokus, német ellenkirály, feleségét, 2. Erzsé­betet, oppelni II. Boleszláv feleségét. Cohn L. A. nem ismeri Jodokus feleségét. A fiuk között László János cseh király leányá­val, Annával (Szalay ezt helytelenül tartja János legifjabb leányának) jegyeztetett el, de a házas­ság elmaradt, mert László röviddel utóbb meg­halálozott. János t. i. 1327-ben Károly ipája, lengyel Ulászló ellen haddal indult s a magyar király követeinek tiltakozása elégséges volt,

Next

/
Thumbnails
Contents