Udvarhelyi Híradó, 1994. július-december (5. évfolyam, 53-103. szám)

1994-07-05 / 53. szám

A STRAND PROBLÉMÁJA: ’’Nehéz egypártrendszerben gondolkozni!” ! Hosszú életet az I Ati-Betának!­­ Egy vállalkozás, melynek létrehozói nemcsak a sokmilliós műszaki felszere­lésekben, hanem az azokat működtető szellemi tőkében — a szürke aranyban — is megbecsülik az értéket, minden bizonnyal hosszú életű, elismerést ér­demlő tevékenységnek táptalaja. . Július 2-án dé. 10 órakor — ünnepélyes keretek között — került sor az Ati-Beta tévé­stúdió, városunk sokat ígérő kulturális köz­pontjának felavatására. A romániai magyar művelődési élet jeles személyiségei tisztelték meg jelenlétükkel a stúdióavatást, köztük a mindnyájunk által szeretett Kányádi Sándor költő. Hosszú Attila, az Ati-Beta kábeltelevíziós részvénytársaság elnöke szívélyesen köszöntötte a meg­hívott vendégeket, és az Ati-Beta Rt. létrejöttének körül­ményeiről beszélt. Elmondta, hogy az 1976 és 1992 kö­zött filmszín­házként működő, Rákóczi úti épüle­tet azzal a céllal vette bérbe, hogy megmentse a városnak a gyors enyészettől. Mára — a kezdeti célon túl — az épület egyedülálló, rangos kulturális és tévés tevé­kenység színhelye lett. A fent említett napon több mint 5000 tévénéző nézhette egyenes­ben a stúdióavatást. Az új stúdió olyan információs központtá kíván lenni, mely többek között tévéproduk­ciós gyártásra is alkalmas. Fontosabb céljai: gyors és hiteles információkkal ellátni nézőit, őrizni magyarságtudatunkat politikai irá­nyultság nélkül, s mindezt olyan szinten, mellyel eleget tesz a nemzetközi információs hálózat követelményeinek. A stúdió felavatása alkalom volt arra is, hogy újra tapsolhassunk a szélrózsa minden irányából összesereglett Venyige néptánc­együttesnek. Az Ati-Beta kábeltévé helyi műsora ezen a héten változatos programot ígér nézőinek. Kívánunk nekik jó szórakozást, az Ati-Betá­­nak pedig hosszú életet. z. Fábián Kornélia ­ Tanítók Napja "A lámpás én vagyok. Világosítok a sötétség­ben. Utat mutatok. Nálam nélkül van a látó is." (Gárdonyi Géza) Bensőséges és ünnepélyes volt a hangulat június 3­0-án a Városháza dísztermében, ahol a pedagógu­sokat köszöntötték a Tanítók Napja alkalmából — mondják, akik ott lehettek. (Nem azok közé tar­toztak a sajtó képviselői, akik talán a "készséges együttműködés, információtovábbítás” miatt ma­radtak távol.) Az ünnepséget a székelyudvarhelyi szaktanfel­ügyelők szervezték. A pedagógusokat Magyarósi Dénes köszöntötte, és Bondor István adta át a nyugdíjba vonulóknak és a korszerű oktatás fo­lyamatának elindításában, az oktatási intézmé­nyek szellemének demokratizálásában, a jártas­ságok, készségek kialakításában kimagasló eredményeket elérőknek az okleveleket. Nyugdíjba vonulók (azaz nyugdíjkorhatárt elé­rők): Pál Katona Ida, a 4-es számú óvoda óvónője, Bartalis Klára tanítónő a Palló Imre Művészeti Szak­­középiskolából, Fekete Albert tanító, Nagy Mag­dolna és Szilágyi Irma tanítónők a Benedek Elek Tanítóképzőből, Fazakas Ida, Hegyi Antal, Albert Judit, Kovács Domokos és Szikszai Annamária, a Tamási Áron Gimnázium tanárai. Kimagasló eredményeket elértek: Bodurján János igazgató és Sándor Kálmán Attila tanár a Palló Imre Művészeti Szakközépiskolából, Pálhegyi Pál igazgató a Kós Károly Ipari Szakközép­­iskolából, Széles Mária óvónő, Sándor Jolán tanító­nő a Bethlen Gábor Általános Iskolából, Bardócz Imre, Dénes Ildikó, Mészáros Éva, Kovács Lajos és Szikszai Annamária tanárok a Tamási Áron Gimná­ziumból, Vida Györgyi tanárnő az Orbán Balázs Általános Iskolából, Popa Eneida és Tótharsányi Sándor tanárok a Benedek Elek Tanítóképzőből, Mihályfalvi Ernő tanár a Bányai János Ipari Szakkö­zépiskolából. Köszönetüket fejeznék ki nekik, minden bizony­nyal, mindazok az olvasók, akiket valamikor ta­nítottak, vagy tanítanak. A 7-es Általános Iskola, a Palló Imre Iskola, a Benedek Elek Tanítóképző diákjainak és tanárainak köszönhetően művészi program is gyönyörködtette a jelenlévőket. Za B. R. FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • V. ÉVFOLYAM • 1994.JÚLIUS 5. KEDD • 53. SZÁM • 100 LEJ Lapárusokat keresünk Az Udvarhelyi Híradó utcai lapárusokat (rikkancsokat) keres. 15-17 évesek je­lentkezését várjuk­ pénteken de. 10 óra­kor a szerkesztőségben (Győzelem u. 12. szám). 200 lej a csütörtöki Híradó A papírárak emelkedésével szemben az Ud­varhelyi Híradó is tehetetlen, ezért július 1- től kezdődően a CSÜTÖRTÖKI lapszám ára 200 lej, a keddi számot változatlanul 100 lejért kapja kézbe az olvasó. 1994. július 5. Tanácskoztak a városatyák Székelyudvarhelyen is "amerikai" kániku­lában került sor június 30-án a havi tanács­ülésre. (A tanácsos urak dicséretére legyen mondva, az ülést nem a román focicsapat eredményeinek méltatásával kezdték... ha­nem fontosabb dolgokkal.) Az első napirendi pontban a város élelmi­­szeripari termelésével és élelmiszerkereske­delmével kapcsolatos problémák szerepel­tek. A tanácsülésre meghívták a város jelen­tősebb élelmiszertermelő egységek, valamint a termékeiket forgalmazó kereskedelmi egy­ségek képviselőit is. A magántermelők, -ke­reskedők közül csupán két cég képviselői voltak jelen, míg az állami termelők közül éppen a tejfeldolgozó egység képviselője hiány­zott. Az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal mellett működő, kereskedelmet el­lenőrző testület egy elemzői jelentést készí­tett el, ami a tanácsülés eme napirendi pont­jának alapját képezte. A tanácsosok által tett észrevételek rávilágítottak az élelmiszerter­melés és -kereskedelem hiányosságaira. Szó­ba került az akadozó hétvégi kenyérellátás, amire Kacsó Éva, a helyi állami pékség ve­zetője azzal érvelt, hogy ez az állapot nem az állami pékség hibájából adódik. (A ma­gánpékek sok esetben hét végén nem tudnak sütni, ezért történhetik meg, hogy a tőlük vásárló kliensek kenyér nélkül maradnak.) Az állami pékségnél folyamatosan megy a termelés (pénteken este 6 órakor mindig friss kenyér kerül ki a kemencékből), sőt, mivel Parajdon és Korondon is új eladási pontokat nyitottak — így visszanyerték azt a teret, amit a városban a magánpékségek megjelenése után elvesztettek — ezután teljes kapacitással működhetnek, és szombaton reggel is lesz friss kenyér. Szabó József tanácsos úr arra hívta fel a figyelmet, hogy bár egyes termékek minőségileg nem megfelelőek, mégis beke­rülnek a kereskedelembe. (Ez az észrevétel — bár állítólag bizonyítható — némi félreér­tésekre adott, adhat okot, ezért a témára kü­lön írásban fogunk kitérni — szerk. megj.) Ami a kereskedelmet illeti, sok esetben nem tartják be a kereskedelmi normákat. Itt fel­vetődik a kérdés — hangzott el a tanácsü­lésen —, hogy ilyen esetekben a minimálisan kirótt büntetéseken kívül tettek-e egyáltalán valamit a helyzet javítása érdekében?! Az élelmiszerkereskedelem "legveszélye­sebb" problémái — főleg ebben a kániku­lában — az egészségügyi normák be nem tartásából származhatnak. A jelenlévő termelők egyetértettek azzal, hogy van javítanivaló a termékeik minősé­gére, csakhogy a jelenlegi technológiával ezt nem nagyon lehet megtenni. Ezért komoly befektetésre, befektetőkre lenne szükség, amit az állami egységek privatizálásával, tő­keerős befektetőpartnerrel lehetne megolda­ni. Ez alól egyetlen kivétel a pékség. Ugyanis Kacsó Éva elmondotta, hogy egységük így is megfelelőképpen (nyereségesen) működik, s — egylőre — nem látják értelmét a pri­vatizálásnak. Továbbá szó esett arról is, hogy Udvar­helyen, a többi erdélyi városokhoz viszo­nyítva, magasabbak az árak. A második napirendi pontban a Bethlen I, II, III negyedi közúti közlekedéssel, parko­lással kapcsolatos problémák szerepeltek. A polgármester javaslatára elvi jóváhagyás szü­letett az említett negyedbeli forgalmi rend módosítására vonatkozóan. A parkolási kér­désekről, a zöldövezeti felületek parkolás céljából történő csökkentéséről egyelőre nem született döntés. A különfélék napirendi pontján elfogadták a helyi illetékek értékeinek növelését, vala­mint a városnév-táblákra vonatkozó javas­latot is. Ma Kész Cs. Levente Indul a Hűséges Olvasó-szelvény! Egymillió lejes jutalomalappal indul a Hűséges Olvasó-szelvény csütörtöki lapszámunktól kezdődően. Beküldési határidő, öszegyűjtendő szelvények száma stb. csütörtöki számunkban. UDVARHEL­YI HÍRADÓ

Next