Udvarhelyi Híradó, 1995. január-június (6. évfolyam, 1-51. szám)

1995-01-05 / 1. szám

December 17-19. között VAJDA LEVENTE a párizsi ifjúsági gyors sakk EB EZÜSTÉRMESE lett! írásunk az­ 5. oldalon ­ Intézmények, szervezetek! Szerkesztőségünk felhívja az in­tézmények, a politikai és másféle szervezetek, tömörülések, alapítvá­nyok stb. vezetőinek figyelmét, hogy 1995. január 5-től kezdve — a ko­rábbi gyakorlatunkkal ellentétben — továbbá nem vállaljuk hirdetéseik, nyilatkozataik, tiltakozásaik és állás­­foglalásaik díjmentes közlését. Te­kintettel arra, hogy nem profitáló te­vékenységet folytatnak, úgy látjuk etikusnak, hogy a hirdetési és reklá­mozási árak felének megfelelő ösz­­szegű közlési díjat szabjunk. Mint minden újságnak, úgy az AH bevételének is jelentős részét a hir­detésekből és reklámokból befolyó összeg jelenti. A mai gazdasági vi­szonyok közepette, amikor "diktál a piac", nem mondhatunk le a jöve­delmi forrásokról. Természetesen a jövőben is a közérdeket igyekszünk szolgálni, és legfőbb feladatunknak tekintjük a közérdekű információk közreadását, azonban szeretnénk mi eldönteni, hogy mi közérdekű és mi nem; mi szolgálja a közösséget és mi magukat az intézményeket, azok vezetőit és munkaközösségét. Forduljanak továbbra is bizalom­mal lapunkhoz, és ne vegyék rossz néven: ahogy minden szolgáltatás­nak ára van, úgy a miénk sem lehet ingyenes, hiszen az UH-nál is em­berek dolgoznak, akiknek ez a mun­kahelyük, és ebből a tevékenységük­ből, ebből a vállalkozásból kell elő­teremteniük a lap jövőjéhez, valamint a saját létfenntartásukhoz szükséges anyagiakat. Megértésüket kérve, és további jó együttműködést kívánva. * Pintér D. István . ): Évkezdéskor... Az Iparügyi Minisztérium a vámilleté­kek csökkentésére vonatkozó törvényter­vezetet kíván előterjeszteni. Eszerint vár­hatóan mentesíteni fogják a vámilleték fizetésétől a gyógyszeriparhoz, a fémko­hászathoz és a gumielállításhoz szüksé­ges nyersanyagok behozatalát. 15-20 százalékosról mindössze 3 százalékosra kívánják csökkenteni az elektromos köz­­használat, távközlési és háztartási cikkek­re kiróható vám­illetékeket. Az Iparügyi Minisztérium a fa kivitelének korlátozását is tervezi. Meglehet, hogy az új évben csupán 550 000 tonna fa vihető ki az országból a tavaly megengedett 850 000 tonnával szemben.­­ Az ipari termelés a tavaly 2 százalékkal haladta túl a tavalye­lőtti szintet. A legnagyobb növekedést az elektronika, az elektrotechnika és a köz­használati cikkeket gyártó területeken je­gyezték. Az export 30 százalékkal volt nagyobb mint egy évvel korábban, és en­nek majdnem felét magáncégek bonyolí­tották le. Az ipar még mindig 40 százalék­kal alatta van a '89-es év szintjének. Az országos energiatermelés 66 százalékát az ipar habzsolta el, és ennek jelentős részét olyan vállalatok, amelyek amúgy is veszteségesek, és évről évre az országos költségvetést terhelik... a P.I. Udvarhelyi siker PÁRIZSBAN Fortuna kegyeltjei az UH-nál A Hűséges olvasó­szelvények sorsolásának bol­dog nyertesei szerkesztőségünkben vehették át a díjakat. Farkas Ilona, a fődíj nyertese személyesen is megismerhette szerencséjének kovácsát, a nyer­tes borítékot kihúzó Réthi Hajnalkát, akit "fárado­zásáért” meg is jutalmazott. — Háromtagú család vagyunk, és olyasmire sze­retnénk költeni a pénzt, amit közösen használunk: egy mélyhűtőre gondoltunk. A sorsolást otthon, a tévé előtt izgultuk végig. Amikor a harmadik borí­tékot kihúzták, és vontatottan elhangzott a Farkas név, megörvendtünk, de az Ernő név már csalódást okozott. Aztán a Farkas Ilona név hallatán nagy volt az öröm — mesélte a feleség. Farkas Tibor, a férj, a Nyilas havában született, és az UH 102. számá­ban ezt jósolta a horoszkópja: "Megeshet, hogy ma vagy holnap nagyobb nyeremény üti a markát." Farkas Endre diák. A 150 ezer lej nem elég a kívánt kazettás magnóra, amit szeretne vásárolni, de kiegészíti az összeget. Szász Júliát ismerősei értesítették, hogy megnyer­te az 50 ezer tejes díjat. 20 éves, dolgozik, és ez az összeg egy plusz fizetésnek számít. Még nem dön­tötte el, hogy mit vásárol belőle, de mindenesetre valami érdekeset, emlékeztetőt szeretne. A szerencse forgandó, jövőre biztos máshoz pár­tol, de ezek az olvasók lehet, hogy egy fokkal jobban ragaszkodnak majd az Udvarhelyi Híradóhoz. B.R. A fődíjat Farkas Ilona nyerte Hajnal a 250 000 lejes nyeremény boldog tulajdonosa FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • VI. ÉVFOLYAM • 1995. JANUÁR 5. CSÜTÖRTÖK • 1. SZÁM • 150 LEJ Amikor az angyalok megjelentek... Tőrékor», kisl 'inomép jön, megv, rj-r. »Ir­zik szóbaáll ,itt!»‚‘3p aki­vel. Alig i 7 éves. Legin­egoi szilítóiVTm. »alai.-ii i legiidiO abban a lelkes nyüzsgésben, amelyben Gál Emesét és társait a szegé­nyek karácsonyán megleptük. Belepirultak a feladatba, az izgalomba: örömet szerezni, karácsonyt varázsolni a gyerekeknek. Sokszor szidjuk a fiatalokat. Jó látni, hogy van ilyen is: szociálisan érzékeny fiatalság, aki önfeláldozóan akar segíteni. Ez a rendezvény az OFF-ot dicséri. Azt a pár "elszánt" gyereket, aki nem retten vissza a kilincselésektől, a szervezés nehézségeitől... — Elkértük az ingyenkonyhások listáját — meséli Emese. Persze, nem adták ide, csak lediktálták a neveket. Utána jött a kilincselés. 250 csomagot készítettünk. A listán szereplőket személyesen meghívtuk az ünnepségre. Szerettem volna, ha egy pap szól a karácsony jelen­tőségéről — nem találtam egyet sem, aki eljött volna. Rengeteg utánajárásba került ennek a kis műsornak az összeállítása is. Nagyon nehezen kaptunk embert, aki fellépjen. Hadd mondjam el azt, amit Emese az izgatottságtól aligha látott. Amíg Bogos Hajni ünnepien szép hangja szárnyalt, amíg a Tanulók Háza bábcsoportjának mulatságos előadása folyt, amíg együtt énekelt a terem, sokak arcán elsimultak a gondok­ okozta ráncok. És amikor az angyalok megjelentek, hogy kiosszák az ajándékokat — hófehér ruhában, mint illik —, teljes volt a döbbent varázs a picinyek arcán. Egy percre azt hihették, hogy a mennyből az angyal tényleg lejött hozzájuk. Csakhogy a valóság sokkal prózaibb, és mint rendesen, most is betört és széttörte a költészetet. (folytatás a 3. oldalon)­­ Szász M. Attila Az UH harmadik díját Farkas Endre nyerte 1995. január 5. LESZ-E ÚJABB NEMZBBEK? A székelyudvarhelyi kórház szülészeti osztályán január elsején délután fél há­romkor, dr. Arros Levente nőgyógyász szakorvos és Tollai Gizella szülésznő­­ •».,/■*. » ..... K 'ir ?■ . r­­í. •y ts.bgtJ jut. a*, i.j ^miutuu első szülöttje, Kenyeres Attila. Örömmel jelentem be, hogy az Aranybárány cuk­rászda és az Udvarhelyi H­íradó torta-pá­lyázatának nyertesei — anyuka és kisfia — jó egészségnek örvendnek, a kis Ati szép, eleven baba. Attila 24 éves és Júlia 22 éves udvarhelyi lakosok (1918. De­cember 1­0., B4/2 sz.) első gyerekeként az újszülött 2750 gramm, 51 cm-rel egészségesen látott napvilágot. A meg­lepett kismamának jókívánságaim köze­­p­ átnyújtottam a "báránytort­..". . • öl: epifidfUvrt JZ ujyírmiMi •. ty íJJvunidt** tóba, érdekes adatokra bukkantam. Első­sorban egy pozitívumot emelnék ki: a '89-es fordulat óta évről-évre folyamato­san csökkent a születések száma, ezzel szemben '94-ben 28 születéssel je­gyeztek többet, mint '93-ban . (folytatás a 2. oldalon) a Szabó Aladár m­t■1 Az 1995-ös esztendő első újszülöttje édesanyja ölében, Olasz Anna és Titán Márta asszisztensnők felügyelete alatt. Fotó: Bartha Optimizmus? Az 1994-es esztendő folyamán sikerült megállítani a gazdasági visszaesést, és az új évben minden remény megvan a gazdasági élet megújhodására — hangzottak Ion Iliescu elnök "derűlátó" szavai szilveszter este a Román Tele­vízióban. Talán ezt érezték, látták előre ifjaink is, hiszen a múlt esztendőben 246 házasság köttetett az 1993-ban kötött 190-nel szemben — tudtam meg az Anyakönyvi Hivataltól. Az elhalálozások száma eléggé stabil: 428 a tavalye­lőtti 421 -gyel szemben. B.R. ÉV ELEJÉN a politikus sürgető belső kényszert érez, hogy beszéljen a néphez. Erre jó a média — szerinte —, hogy alkalomadtán azt mondhassa: "szerusz nép..." Az év első órájában, amikor a polgár családjával ölelkezik, a politikus kopogtatás nélkül, afféle hívatlan vendégként besurran az otthonokba, az asztalnál helyet könyököl ki magának, mint a "nyegle ficsúr", és mulatozásba karikásodott szemmel mondja, milyen nehéz az átlagember élete, (melyhez hasonlót kívá­nunk őkelmének is) az év első órájában ÉV ELEJÉN, a pintér UDVARHELYI HÍRADÓ - 1/1995

Next