Udvarhelyi Híradó, 1995. január-június (6. évfolyam, 1-51. szám)

1995-01-26 / 7. szám

A Nemzetközi Sakkszövetség döntése értelmében, március 17- 27 között Székelyudvarhelyen ke­rül lebonyolításra az egyéni világ­­bajnoki címért kiírt küzdelem zónaversenye. A nagyszabású ta­lálkozón magyar, szlovák, cseh, lengyel és román versenyzők vesznek részt. A torna egyetlen anyagi támoga­tója Hosszú Attila úr, az ATI Kft. vezérigazgatója, aki biztosítja a verseny megrendezéséhez szük­séges 25 millió lejes összeget. Román részről hivatalosan négy versenyző indulhat — Mihail Ma­rin, Andrei Istrătescu, Constantin Ionescu és Dragoş Dumitrache — de több mint valószínű, Hosszú Attila úr közbenjárására, verseny­jogot nyer Dieter Nisipeanu ifjú­sági bajnok is. Sőt, lehetséges egy hatodik hazai sakkozó indulása is, aki a Gabriel Schwartzmann — Vladiszlav Nevetnickij párosmér­kőzés győztese lenne. A székely­udvarhelyi zónaversenyből az első két helyezett nyer jogot arra, hogy feljusson a zónaközi sza­kaszba. a Kovács László 7 A legjobb árut a legolcsóbban az nagybani lerakatánál szerezheti be! Italféleségek, kávé,, cigaretták bő választéka várja vásárlóinkat. Megegyezés esetén biztosítjuk a házhoz szállítást is. Címünk: Fások u. 1. Síparadicsom a Hargitán (folytatjuk a múlt csütörtöki lapszá­munkban elkezdett, dr. Bibó Lászlóval készült interjút.)­­ Ami a sízéshez is szükséges tech­nikai feltételeket illeti, ezek nem meg­felelőek, nincs villanyáram, megfelelő út, sok hóra van szükség ahhoz, hogy jó pályákat lehessen előkészíteni. Bár a Hargitán — a kezdőtől az olimpikonig — mindenki számára megvan a megfe­lelő terep, az egyetlen műlesikló pálya mégiscsak a Mihály havason van. Ver­senyzés közben csak kisebb balesetek történhetnek (kéz- és lábtörések). Döb­benettel vettünk tudomást arról, hogy emberek megfagytak. Nagyon fontos a megfelelő öltözet, társaság, felkészülés ,­ erőnlét és józanság, ezért előkészí­tett pályán, ismert terepen és a tudásunk­nak megfelelő helyen sízzünk! A nyolcvanas években színvonalas versenyek voltak. A Sportiskolának is volt egy síszakosztálya, ahol­ tehetséges gyerekek is akadtak. Sok kiváló síző — két csapatra való is — külföldre távo­zott, így lassan szabadidő jellege lett a sízésnek. A fordulat előtt társadalmi szerepe volt a Hargita járásának, sokan ott érezték magukat szabadnak. '89 után rohamosan csökkent — a szabad szombat dacára — a versenyeken résztvevők száma. Ennek több oka is lehet: Európa-szerte hószegény telek voltak; drága sport lévén, az életszínvo­nal rohamos csökkenésével keveseb­ben űzték ezt a sportot. Úgy érzem, hogy a mélyponton már túljutottunk, és újból egyre népszerűbbé válik a sízés. Örvendek, hogy bizonyos magáncégek "felfedezték" a sízést, mint­ a szabadi­dősport olyan ágát, mely megérdemli a támogatást! A tavaly megszervezett "magánversenyen" más városokból is jöttek versenyzők. Az elmúlt tizenhét évben a Mihályhavas, Zárug, Vargyas, Súgó pályákon megrendezett verse­nyek eredményeiből, a csapatverseny szempontjából az 1984-es volt a leg­jobb, amikor 9 csapat, 9 versenyen mér­te össze tudását. A 40 nő és 155 férfi, 175 illetve 635-ször rajtolt 1­989-ben a Bútor-Textil Kupán 142 résztvevő volt! Az év csapata címet a Vasas 7-szer, a Techno 3-szor, a Textil és Matrica egy­szeregyszer nyerték meg. Egyéniben Karácsony Katalin három­szor, Orbán Antal és Feldmann István kétszer lettek az év sízői, a bajnokok versenyét Fábián Zsuzsánna és Karácsony Katalin kétszer, Ávéd Levente háromszor nyerte meg. A Pro Familia családversenyen a csúcsot '87-ben állították fel, amikor 36 család 92 versenyzője lépett a rajthoz.­­ Kiemelném, hogy a fent említett ver­senyek minden korosztály számára nyitottak. Végezetül közöljük a '95-ös műsor­tervet. Február 12.-e körül: Vasas — Küküllő Kupa Február 26: Roseal — Egészségügy Kupa Március 5. vagy 19.: Bútor Kupa Március 12.: "Pro Família" Minden résztvevőnek kitűnő időt (hét) és kellemes szórakozást kívánunk! Lejegyezte: Szabó Aladár Miért vezetnek gyorsan a rendő­rök? a. ) hogy el ne felejtsék, hova men­nek b. ) hogy a szolgálat hamarabb le­teljen c. ) hogy minél többet vezessenek, mielőtt kifogy a benzin (A megfejtést az olvasóra bízzuk.) Fotó: Kató Vladimír D. Tavaszi rajt a Székelyudvarhelyi Hargitánál Beszélgetés Fazakas Csaba sza­kosztályelnökkel Január 16-án találkozott — az idén elő­ször — a Hargita labdarúgócsapat kere­te, melynek tagjai részt vettek az első orvosi vizsgákon is. Január 19-től Bálint Ferenc és Mihály Imre edzők vezetésé­vel megkezdődött a felkészülés a tavaszi bajnokságra. Az újdonságokról, gondok­ról, célkitűzésekről kérdeztem a szak­osztály elnökét: — 19-én az első edzésen jelentkeztek: Kiss József, Nagy, Chindella, Mihály, Gál, Kovács, Fodor, Kecseti, Jenei, Lő­ri­nc­z', Dusinszki, Bálint, Albert, Ádá­­mosi, Csifó, Botorok, Vătămăniuc, Dé­nes, Hompoth, Boros. Amint látszik, anyagiak hiányában nem igazoltunk új játékosokat, de több saját nevelésű fiatal bekerült a keretbe, őket szeretnénk beé­píteni a csapatba. Hiányzik a volt csa­patkapitány, Kiss Lajos, aki visszavonult az aktív sportolástól, Foaltin, akit köte­lező katonai szolgálatra hívtak be és Fo­dor, aki jelen pillanatban kórházi keze­lésre szorul. — Melyek a felkészülés főbb szakaszai? — Az ATI Kft. anyagi támogatásával ja­nuár 23-tól egyhetes szovátai felkészí­tőn veszünk részt, melynek befejezése­ként 29-én, vasárnap, Udvarhelyen fogadjuk az A osztályos Marosvásárhe­lyi ASA-t egy barátságos mérkőzésre. Következik egy hét itthoni felkészülés — több mint valószínű — egy-két felkészí­tő mérkőzéssel, majd február 5-én Ara­don lépünk pályára a B-osztályú Motor ellen, innen pedig a kunszentmiklósiak vendégeként 9 napos magyarországi tur­néra utazunk, ahol három barátságos mérkőzést játszunk. Visszatéréskor, ugyancsak Aradon játszunk még egy mérkőzést, majd február 15-től itthon fejezzük be a felkészülést. — Mit vársz a tavaszi idénytől? — Annak ellenére, hogy nem sikerült erősíteni a keretet, bízom abban, hogy az őszhöz képest javul a teljesítmé­ny­­ünk. Bár a legerősebb csapatok látogat­nak Székelyudvarhelyre, mindent elkö­vetünk azért, hogy hazai pályán ne ve­szítsünk pontot. Idegenből pedig legke­vesebb 4-5 pontot kell szereznünk. Ha ez a számítás megvalósul, úgy a Hargita az első nyolc helyezett között fog vé­gezni, ami a jelenlegi kerethez mérten reális eredménynek lesz mondható. Lejegyezte: Kovács László Az MH január 12-i számában, a Chiratcu Petruval készült interjúval kapcsolatban a Hargita SE vezetősé­ge nevében, Molnár Károly a követ­kezőket mondotta: Chiratcu állítá­saiban nem felel meg minden a valóságnak. Petrut, mint ismeretes, három évre a Győri Rába Eto-hoz igazolták. Mivel másfél év után játé­ka nem felelt meg a győrieknek, az őszi idény után egy fél évre, azaz a tavaszi idényre Chiratcu visszake­rült Udvarhelyre. A tavaszi idényre való "visszavásárlás" 250 000 forin­tért történt. (Ezt az összeget levonták az eredeti vásárlási ár összegéből.) A fél év lejárta után Chiratcu szere­tett volna Udvarhelyen maradni, de a szerződés értelmében, még két évig Győrhöz tartozott. Erre az idő­szakra a Rába Eto egymillió forintot igényelt, Chiratcunak viszont lakás­ra lett volna szüksége. A lakást Ud­varhely városvezetősége meg is ígérte, s amíg elrendeződik a lakás­ügy, addig a sportszállóban ajánlot­tak neki ideiglenesen két szobát. Pe­tru ezt nem fogadta el, tehát tulajdonképpen nem rajtunk mulatt, hogy nem maradt itt... Ami a nyáron a Sopronban kötött szerződést illeti, azzal a helyzet a következőképpen áll: 1990-ben az RLSZ átiratot küldött minden ro­mániai klubcsapatnak, hogy labda­rúgóikkal kössenek szerződést azért, hogy a fizetésen kívül a játé­kosok más juttatásokban is részesül­hessenek. Ezt a szerződést minden játékosunk — tehát Chiratcu Petru is — aláírta, így a játékosaink státusa a három lehetséges — amatőr, nem amatőr és profi — közül nem amatőr lett. Chiratcu ennek a szerződésnek az aláírását tagadta le, majd később Sopronban sem merte azt beismer­ni. Ebben az esetben ugyanis a sop­roniak, mint amatőrt, ingyen kap­hatták volna meg Chiratcut. Végülis a nyáron sikerült megegyeznünk a soproniakkal és a FIFA szabályzat szerint történt meg Chiratcu végle­ges átigazolása. Ali Chiratcu állításaiból nem minden igaz... Az aforizma mesternői VÍZSZINTES: 1. A Máramarosi-ha­­vasokban eredő folyó. 6. Ruhát tisztít. 9. Eszme..., áru... 14. M. de Scudéry aforizmája. Folyt, a függ. 43. számú sorban. 16.Tojásdad alakú. 8.Világ­hírű orosz bűvész volt. 18. Ókori gö­rög törzs. 19. Esőben áll. 21. Germá­­nium. 22. Feleség. 24. Francia im­presszionista festő volt. 25. Déry Tibor regényhős (Farkas...). 26. Keres­gél. 27. Minisztertanács, röv. 28. Mo­­libdén. 30. Bogár a bútorban. 32. Er­dei vad. 33. Harap. 34. Hiteget. 37. Urán, kén. 38. Támadásra ingerlő. 40. A művészet hivatásos szakértője. 42. Tétel, fordítva. 43. Japán motor. 45.­­Erek! 46. Alvásra biztató szó. 48. Félig ringli. 49. Szomszédos skálahangok. 50. Pécs melletti nagyközség. 52. Óceán kezdete. 53. Atmoszféra. 54. Hálószerű szövet, névelővel. 56. Női báj. 59. Az előtte lévő helyről. 60. Vesepecsenye. 62. Opus, röv. 64. Föl­det lazítani. 65. Elsiet, de csak részben. 66. Kergeti. 67. Egy kevés. Név, cím Megfejtés . 71. Szándékozó. 72. Rock... roll. 73. Üdülőhely a magyar "tengerparton". FÜGGŐLEGES: 1. Állatok eledele. 2. Mitológiai istenség. 3. Mártás. 4. Kettőzve: édesség. 5. Pár..., légiposta. 6. Fiunk felesége. 7. Filmbeli mese­­alap. 8. Könnyed beszélőkészség. 10. ... akár a szarka. 11. Elektronvolt röv. 12. Foggal őröl. 13. A villamosság ipari alkalmazásának elmélete és gya­korlata. 15. Valahol szokásos, használatos. 20. Irányít. 23. A látha­tatlan ember c. Gárdonyi-regény hőse. 26. Vizsgál. 27. Tapogatózó. 29. A szélén. 31. Apróra tör. 33. A Varázshegy írója. 35. Mosópormárka. 36. Jómódú. 41. Felfog. 44. Az aforiz­ma második része. 47. Borsod megyei nagy­község,­ Cs­ík­sz­ent­m­á­rto­n test­vér­községe. 51. Ami be van fejezve, né­velővel. 54. Szignál. 55. Török női név. 57. Kozmetikai márka. 58. József Attila-díjas költő (György). 60. Adriai üdülőhely. 61. ...­vérig, teljesen.63. Aki a kenyeret készíti. 68. Ezen a na­pon. 69. Kalauz nélkül, röv. 70. Régi területmérték. ts UH? 1995. január 26. Barcson az Udvarhelyi Old Boys Január 29-29-én rendezik meg a magyarországi Barcson a hagyomá­nyos TISZ-kupa idei küzdelmeit. A rangos tornán — mint tavalyi kupa­győztes — részt vesz az Udvarhelyi Old Boys csapata is. Amint a játé­kosok elmondották, szeretnék, ha visszatéréskor ismét "tarsolyukban" lenne az értékes serleg. Zd K.L. UDVARHEL­YI HÍRADÓ - 7/1995

Next

/
Thumbnails
Contents