Udvarhelyi Híradó, 1996. január-március (7. évfolyam, 1-25. szám)

1996-01-04 / 1. szám

Fotó: Szász Csaba Kirobban-e a garázsbotrány ? Az elmúlt esztendő utolsó napjaiban fenyegető hangvéte­lű levél érkezett a Városi Ta­nácshoz garázsügyben, amely­ből az alábbiakban egy részle­tet idézünk: "Ha ezen kérésünkre sem ka­punk kedvező választ, akkor kénytelenek leszünk — a többi garázstulajdonoshoz hasonló­an — a dzsungel törvényét fi­gyelembe véve felépíteni a ga­rázsokat, amelyekben anyagi és fizikai befektetésünk van." Mint ismeretes a 7. sz. Általá­nos Iskola jelenlegi udvarának keleti részén lévő, betonból ön­tött garázsalapok továbbépíté­séről van szó. Annak idején, fő­leg a garázsépítések terén, Ud­varhelyen valóban a dzsungel törvényei érvényesültek, ugyanis nagyon sokan engedély nél­kül építették fel garázsaikat, oda ahová éppen kedvük tar­totta... A szóban forgó esetben az iskola melletti tömbház la­kói nekifogtak a beton garázsa­lapok megöntéséhez, de a ga­rázsok a mai napig sem épül­hettek fel, hiszen időközben a város illetékesei rájöttek a téve­désükre és most már maguk akarják kijelölni (a városren­dészet javaslatai alapján) a fe­lépítendő új garázsok helyszí­nét. A fenyegetőző hangvételű kérés aláírói tudva azt, hogy a város területén sok garázs épült engedély nélkül (és ezek közül egyet sem bontottak le...) úgy ítélik meg, hogy jogos a követe­lésük az engedélyek megszer­zésére vonatkozóan. Ugyanis a betonalapok kiöntése sem volt olcsó mulatság. Nos, az ultimátumszerű kérést a Városi Tanács elutasította, te­hát az iskola udvarán nem épít­hetők fel a garázsok. Ezek után kíváncsiak vagyunk, hogy az érintett városlakók valóban ér­vényesítik-e a dzsungel törvé­nyét és engedély nélkül is neki­vágnak-e a garázsépítésnek? És vajon mit fog tenni a Tanács, tudva azt, hogy a többi, engedély nélkül felépített garázs egy ré­szének esetében sem tehettek mást, mint hogy függőben ha­gyták a "játszmát"... gS Kész FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • VII. ÉVFOLYAM • 1996. január 4. CSÜTÖRTÖK • 1. SZÁM • 300 LEJ Tiltakozik a Tanügyi Szakszervezet Általános sztrájkot hirdet gyi Szabad Szakszervezet ve­zetősége csütörtökön arról érte­sítette a megyei Tanfelügyelő­séget, hogy aláírásokat gyűjt egy általános sztrájk elindítása, megszervezése érdekében, te­kintettel arra, hogy a júniusban bejelentett munka­konfliktus nem nyert kedvező megoldást, és a tanügyben dolgozók élet­­színvonala egyre csökken. A le­vél szerint mindössze 2 személy jelentette ki, hogy nincs az ál­talános sztrájk elve mellett, tehát a szervezet tagjai 99,99 a többi megyékben is hasonló módon vélekednek, az Irányító Testület (Colegiu Directorial) ülése után — amely az időpont felől is dönt — a TSZSZ beje­lenti az általános sztrájkot, hiá­ba fenyegetőzik a tanügymi­­niszter drasztikus intézkedé­sekkel. A november 28-i tüntetéseket követően, december 4-én a kormány újra leült tárgyalni a tanügyi szakszervezetek 7 fö­derációjának képviselőivel. alábbiakat: — A kormány képviselete csak a kisegítő személyzet fize­tésének emelésébe egyezett bele, elutasítva, hogy emeljen minden tanügyi alkalmazott fi­zetésén. — A pótórákból származó, pluszjövedelemmel kapcsola­tosan új, szabályozó rendeletet terjesztenek elő a kormány­ ré­széről. — Az üdülő és kezeltető je­gyekkel kapcsolatos követelé­sek kivitelezhetők, visszamenőleg, az árak emel­kedésének függvényében inde­xálják a fizetéseket. — 1996. január 10-ig kifizetik a 13. fizetéseket. — Csak azok a nyugdíjkorha­tárt betöltötték maradhatnak meg funkciójukban, akiknek a miniszterelnök ezt személye­sen engedélyezi. — A kollektív munkaszerző­dés és a tanügyi törvény módo­sítása nem a kormány hatáskö­rébe tartozik. A szakszervezeti küldöttség visszautasította a kormány által javasolt protokoll aláírását, kér­te, hogy a szöveget fogalmaz­zák újra. Az általános sztrájk mellett a 7 föderáció a december 6-i ta­lálkozón döntött. a­ B.R. Helyi illetékek Udvarhely is felzárkózik Mint minden év végén, a de­cemberi tanácsülésen a városa­tyák megállapították és elfogad­ták az 1996-ra szóló, helyi ille­tékek jegyzékét. Néhány illeték kivételével (ezek már így is elérték a törvény által megen­gedett maximumot), a díjak emelkedtek. Az érvényben lévő törvények szabják meg azokat a határokat, amelyek közé be kell, hogy il­leszkedjenek a helyi illetékek. 1995-ben ezek a díjak alacso­nyabbak voltak, mint a többi székelyföldi városban. 1996- ban azonban Udvarhely is fel­zárkózik ezekh­ez, csupán egyes illetékek — mint például a par­kolási díj — begyűjtése nincs olyan mértékben megoldva, mint máshol... Meg aztán egyet­len székelyföldi városban sem használják olyan mértékben parkolásra a gyalogjárókat, mint Udvarhelyen, s ráadásul ezért még díjat sem kérnek... — A rendőrség kötelessége volna el­lenőrizni és megbüntetni a Kos­suth, Rákóczi, Bethlen utcákban, vagy a lakónegyedekben járdán parkoló autók tu­lajdonosait — vé­lik a városatyák. Az 1996. január 1-től érvény­be lépett helyi illetékek jegyzé­kének fontosabb pontjai: — a gépjárművekből történő termékárusítás — napi 650 lej helyilleték; — a zöldségpiaci árusító aszta­lok kibérelésének díja — 400 lej/mVnap; — szarvasmarhák, lovak, ser­tések barompiacon történő áru­sításának díja — 4000 lej/darab, kisállatok, szárnyasállatok árusí­tásának díja — 350 lej/db. (folytatás a 2. oldalon)­­ Cs.L. Részvényjegyzési mérleg Az év utolsó munkanapján a város 6 részvényjegyzési pont­jának személyzetétől kaptunk számadatokat a kuponok elhe­lyezésére vonatkozóan. A 27.000 kupontulajdonos közül összesen 11,633-an, azaz kb. 43,08 %-ban jegyeztettek részvényt. A Székelyudvarhelyi Posta vezetője, Bugarschi Deian elmondotta, hogy nemcsak a Kossuth utcai egység udvarán nyílt központnál szolgálták ki a lakosságot, hanem azon válla­latokhoz, melyek igényelték, ki is küldte a felkészült személye­ket. November végén és de­cember folyamán egy héten ke­resztül a Technoutilas G. Á. Rt­­nél, két héten át a Matrica Rt­­nél, két nap a Cérna Rt-nél, egy nap a Fakitermelő Vállalatnál fogadták a részvényjegyző dol­gozókat. Összesen 5662 részvényt jegyeztettek a postán keresztül, ennek 92 %-át keres­kedelmi társaságokhoz, 8 %-át pedig a Magán Vagyonalaphoz (FPP-hez). Az újévi ünnepek után a posta személyzete a fent­­említett vállalatoknál újra fo­gadja a dolgozókat és a Meloc Rt-nél is, mindaddig, amíg erre igény mutatkozik. A részvényjegyzés a legegy­szerűbb esetben is legkevesebb 3 percet vesz igénybe, így 8 óra alatt 160-180 személynél töb­bet nem lehet kiszolgálni, mon­dotta Bugarschi Deian igazgató. Január 3-tól a Kossuth utcai köz­pontnál 9-17 óra között fogad­ják a lakosságot. A Postabanknál kb. 1300-an jegyeztettek részvényt, ebből mindössze 25-en az FPP-hez. A BANKCOOP-nál 137-en je­gyeztettek, kizárólag az FPP-hez, mivel a bank az FPP-vel kötött egyezményt a részvényjegyzés­re. Itt január 3-tól 8-18 óra kö­zött fogadják a lakosságot. A Takarékpénztáron keresztül 1226 személy jegyeztetett részvényt az FPP- illetve az FPS-székelyudvarhelyi, székelyke­resztúri, szentegyházi kiren­deltségek adatait is. Január 3-tól a Takarékpénztár a nyitási prog­ram szerint fogadja a részvény­­jegyzőket: 7.45 —1­3.30 és 14.30 — 19 óra között. A Kereskedelmi Bank decem­ber közepétől küldött felkészült csoportokat a Matrica Rt-hez és az Autószállítási Vállalathoz. 1820-an jegyeztettek részvényt a két vállalat alkalmazottai kö­zül a bankon keresztül, kereske­delmi társaságokhoz. Január 3- tól a Kereskedelmi Bank folytat­ja az akciót a két vállalatnál és a Fakitermelő Vállalatnál. Az Agrobankon keresztül 1488-an jegyeztettek részvényt kereskedelmi társaságokhoz. Január 3-tól itt 8-14 óra között fogadják a feleket részvényjegy­zés céljából. as B.R. Fotó: Bartha János Az udvarhelyi szülészeten január 1-én, este 10 órakor született meg az új év első szülöttje, a zetelaki Boros Albert. Az újszülött a Boros házaspár — Enikő és Ferenc — második gyereke. Szerkesztőségünk tortával kedveskedett a kismamának._____(bővebben a 8. oldalon)__________

Next