Udvarhelyi Híradó, 1996. július-szeptember (7. évfolyam, 52-77. szám)

1996-07-02 / 52. szám

Minden­napos jogfosztás Cyrill Bürger nacionalizmussal vádolja Udvarhely lakosságát! Klikkérdekek a Csereháton? Holnapután rendkívüli­ tanács­ülésre kerül sor a Városházán a csereháti épület ügyében. Bár az idő sürget — hiszen az épület hivatalosan még át sincs adva és máris lakók költöztek belé! — úgy tűnik, a végső megoldásra még várni kell. A június 24-én megválasztott tanácsi bizottság, amelynek elő kell készítenie a rendkívüli ülés anyagát, meg­kezdte a tevékenységét, s már az első lépések után egyelőre meg­magyarázhatatlan mulasztásokat észlelt. A bizottság olyan munkát szeretne a csereháti ügyben elvé­gezni, amely segítségével jól megalapozott és végső — a város szempontjából kedvező — meg­oldás-javaslatot tehetnek le a ta­nács elé. A kérdés csak az, hogy ha sikerül is megfejteni az ügy kulisszatitkait, vajon nem lesz-e már túl késő?! Közben folyik a levelezés a Ba­sel Hilft Alapítvány, Cyrill Bürgel, a mahlersdorfi ferencesrendi apá­cák vezetője és Székelyudvarhely között. Sajnos a levelek, újságcik­kek tartalma szerint nem sok jóra lehet számítani. Amint a baseli alapítvány ügyvezetőjének me­rev magatartásából, hazug állítá­saiból kitűnik, svájci részről sem­miképpen sem akarnak engedni. Annyira azonban a Basler Zei­­tung­ban nemrég megjelent újságcikkből következtetni lehet, hogy tulajdonképpen a Basel Hilft sem hozott még végleges döntést a csereháti épület ügyé­ben. Egy dolog viszont módfelett furcsa: amint értesültünk, ha eb­ben az ügyben valami Székelyud­varhelyen elhangzik, leíródik, azt már másnap Baselben is tudják... Ez nem is lenne nagy baj, ha a "spicli" nem ferdítené el szándé­kosan az udvarhelyi állapotokat. Hogy alaposan félrevezetik a svájci közvéleményt, az a Basler Zeitung lapból is kiderül. "A féle­lem az elrománosítástól alapta­lan, mert a Szeplőtelen Szívek Kongregációja görög katolikus egyházi rendben úgy románul, mint magyarul beszélő szemé­lyek is vannak. Itt tulajdonképpen nyelvi és felekezeti ellentétekről van szó, s ez a konfliktus a svájci­ak számára érthetetlen." — írja a lap. Nos, a fentiekből is lemérhető a helyzet félreértelmezése. Szé­kelyudvarhely nem egy-két tucat apáca idetelepítésétől fél, hanem attól, hogy egészen más érdeke­ket fog szolgálni az épület. (folytatás a 3. oldalon) Hová ne menjünk nyaralni Kirabolt turisták Itt a nyár, a kirándulások, belf­öldi és külföldi nyaralások ideje. Ezelőtt nyolc évvel csak a kom­munista rendszer kiválasztottjai nyaralhattak az Adrián vagy a gö­rög tengerparton. Három-négy évvel ezelőtt csak az újgazdagok engedhették meg maguknak, hogy, mondjuk Corfuban nyaral­janak, manapság azonban egyre többen szeretnének külföldön nyaralni, már csak azért is, mert egyes helyeken ezt olcsóbban megtehetik, mint például a ro­mán tengerparton... — Miért van az, hogy bár Ro­mánia európai viszonylatban is hatalmas turisztikai lehetőségek­kel rendelkezik, ezt mégsem tud­ja kihasználni? — kérdeztem Vla­­du Marius urat, a Turisztikai Mi­nisztérium szakemberét, aki pén­teken megyénkbe járva megláto­gatta a fontosabb turisztikai köz­pontokat. — A legfőbb oka a nyugati turis­ták­ elmaradásának az infrastruk­túrák — legfőképpen az utak — rossz állapota. Bár több turisztikai központban — önöknél például Tusnádfürdőn, Borszéken, Szová­­tán — adottak azok a komfort-fel­tételek, amelyek közelítenek a nyugati igényekhez, a táj is cso­dálatos, de a turisták mégsem jön­nek. 200 kilométernyi körzetben egyetlen megfelelő repülőtér sincs, az autóutak állapota pedig olyan, hogy elriasztja a turistákat. Ezt igazolja Gerhard Johann úr véleménye is, aki Ausztriából jött gyógykezelésre Parajdra. "­ Ha Romániába jövök nyaralni, a költségekbe mindig beleszámítok egy autót, hiszen egy hónapos it­teni tartózkodás után gyakorlati­lag tönkremegy a kocsim..." — mondta Johann úr. — Az utóbbi időben egyre több román állampolgár nyaral külföl­dön. Milyen a külföldi ajánlat, mi­lyen tanácsokkal szolgálna a nya­ralóknak? — kérdeztem Vladu Marius urat. — A napokban kaptuk kézhez azt a statisztikát, ami az idei, nyá­ri külföldi nyaralásokkal kapcso­latos tudnivalókat tartalmazza. Ebből az is kiderül, hogy hová nem érdemes menni, vagy hol k­ell óvatosnak lenni. Manapság egyre többen utaznak tőlünk is Afrikába, mert könnyebben meg lehet szerezni a beutazási enge­délyt és látnivaló is sok van. (folytatás a 4. oldalon) is Kész Cs. L. A Sóvidék lehetősé­gei 2. oldal 3. oldal 5. oldal INGYENES KÜLFÖLDI UTAZÁST Ha elolvassa mai és csütörtöki lapszá­munkat, megtudhatja a válaszokat azok­ra a kérdésekre, amelyeket a 6. oldalon közölt szelvény tartalmaz. A helyes vá­laszok beküldői között akik feleleteiket július 14-ig beküldik szerkesztőségünk címére, egy ingyenes magyarországi u­­tat sorsolunk ki. NYERHET!­ Az Edwards erőd titka Szejke Fesztivál ’96 Parádés felvonulás Vasárnap immár 30. alkalom­mal szervezték meg a Szejke Fesztivált. A népi zenészek és táncosok találkozója a délelőtti trákkai parádés felvonulással kezdődött, majd délben három órán át tartó műsorral folytató­dott a szejkei szabadtéri színpa­don. Amint Sófalvi László alpol­gármester köszöntő beszédében elmondta, ez a fesztivál 30 év­vel ezelőtt csak a környék népi kultúrájának művelőit mozgósí­totta, de mára már nemzetközi találkozóvá bővült, ahol magyar­­országi, szlovákiai, felvidéki, valamint országunkból török, tatár, lipován együttesek is fel­lépnek. A vasárnapi műsort a bé­késcsabai MÁV fúvószenekara nyitotta meg, igazi profi módon nyújtva ízelítőt a zenei műfajok széles skálájából. Nagy tapsot kaptak a közönségtől a kato­násan felvonuló debreceni lá­nyok is. Másodikként a Művelő­dési Ház Venyige zenekara és néptáncegyüttese szórakoztatta a közönséget, majd a barcsi lá­nyok énekeltek magyar népda­lokat. Orosz táncokat mutattak be a brailai lipovánok, őket kö­vették a holtmarosi táncosok, nagy sikert aratott a KARASU tö­­rök-tatártáncegyüttes is. A hajdú­járási csoport két al­kalommal is fel­lépett, szép volt a bihar megyei érmihályfalvaik tánca. A műsort a dunaszeredahelyiek előadása zárta. Dicséretet érdemelnek a rendezők, hiszen minden résztve­­vő csoportot részvételi emléklap­pal, kis kopjafával és emlékpla­kettet jutalmaztak. Ételt és italt is bőven lehetett vásárolni, de módfelett zavaró volt az, hogy a műsor idején az autósoknak és a motorosoknak megengedték a randalírozást... A fesztivál külön színfoltja volt a szombatfalvi székelyruhás lova­sok zászlós felvonulása. ts F. D. D. Fizetség helyett magyarázkodás A pénz nem vész el Az A & M Consulting közvetítő iroda február elejétől hirdette la­punkban folyamatosan, hogy a lakosság megtakarított pénze ál­tala befektetve 90-100%-os ka­matnak megfelelő jövedelmet hoz. Február 22-i számunkban Fülöp D. Dénes munkatársunk közölt egy interjút, amelyben Magyari Csaba, az iroda ügyve­zetője tájékoztatta az olvasókat a Credit Fondnál való befektetési alapokkal járó előnyökről, hogy aztán Iszlai József közgazdász, március 14-i számunkban, a Cso­dabogár részvénytársaságok c. cikkben óvatosságra intsen a be­fektetési alapokkal kapcsolatban. Rá három és fél hónapra, azaz pár napja meg is jelent az első panaszos a szerkesztőségben. Két részletben tett be pénzt az A & M Consulting irodájához, ami akko­riban a Nyugdíjasok Pénztárának épületében működött. Először március 11-én 715.000 lejt, má­sodszor április 2-án 530.000 lejt. Állítása szerint megtakarított pénzét rövid időre szerette volna valahova elhelyezni, hogy aztán, ha az összeg másik részére is szert tud tenni, megvásárolhassa az áhított dolgot. Alapozott arra, hogy a befektetett összeg bármi­kor visszaváltható. Május folya­mán szüksége lett volna a betett pénzre és vissza akarta venni. Többször, úgy négy alkalommal járt az említett irodában, utoljára május 30-án. — Hagyja a pénzét legalább há­rom hónapig — próbálták itt meg­győzni, hogy aztán türelmetle­nebbé váljon a hangnem: "miért mind jár annyit a pénze után" . Május 30-án azzal biztatták, hogy június 4-én kiadják a pénzét. Jú­nius elején viszont már az az ér­tesítés fogadta panaszosunkat a nyugdíjasok udvarán, hogy a köz­vetítő társaság május 28. és július 28. között felfüggesztette a be- és kifizetéseket. — Miért? — kérdeztem Magyari Csaba ügyvezetőt. — Egyszerűen elfogyott a buka­resti Credit Fond (amelynek kiren­deltsége az A & M Consulting) készpénze. Annak következté­ben, hogy májusban nagyobb mértékben igényelték vissza az emberek a pénzüket. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy a Credit Fond nem jól gazdálkodott a lakosság által betett pénzzel, nem jövedelmező tevékenysé­gekbe fektette volna be. Az össze­geknek viszont kevés hányada van forgalomban, a többi köze­pes és hosszú lejáratú hitel formá­jában nagy magáncégekhez van kihelyezve. Ezeket a szerződése­ket viszont nem lehet egyik nap­ról a másikra felbontani. (folytatás a 3. oldalon) ti B.R. . Lapszámunk tartalmából: A Basel Hilft Alapítvány elnöke nacionalizmussal vádolja városunk lakosságát. n A Helyi Tanácstól függetlenül aláírásgyűjtési akció kezdő­dik a csereháti létesítmény sorsára vonatkozóan. ■ A magyar önkormányzatoknak már történelmi múltjuk van — mondta Csoóri Sándor a Gödöllőn megrendezett Ma­gyar Polgármesterek I. Világtalálkozójának megnyitóján. ■ A Turisztikai Minisztérium szakértője szerint a meg­felelő infrastruktúra hiánya miatt a külföldi turisták el­kerülik megyénk legvonzóbb üdülőit is. ■ Hazatértek nyugdíjasaink a Budapesten megtartott Európai Idősek Baráti Találkozójáról. ■ Lehetséges, hogy a Földön csé­szealjakat készítenek? FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP* VII. ÉVFOLYAM 1996. július 2. KEDD • 52. SZÁM • 400 LEJ­ Es K.Cs.L.h­írtől hírig hétről HéTRE

Next