Udvarhelyi Híradó, 1997. július-szeptember (8. évfolyam, 51-77. szám)

1997-09-04 / 70. szám

1997. szeptember 4., csütörtök sport EHInAbO 11 Labdarúgás Kettős VB-selejtező előtt Szeptember 6. és 10-én kettős VB-selejtezőt játszik a román válogatott. Előbb idegenben Liechtenstein, majd Bukarestben Izland válogatottjával mérkőznek meg a bajnoki pontokért. A csoportelső, eddig pont­veszteség nélkül szereplő vá­logatottunk rövid közös fel­készítőn vett részt. Anghel Iordănescu szövetségi kapi­tány a következő játékosokat hívta meg a válogatott keret­be: Stelea, Stângaciu — ka­pusok, Dan Petrescu, Pro­­dan, Doboş, Potocianu, Selymes, Ciobotariu, Dulcă — hátvédek, D. Munteanu, Gabi Popescu, Gâlcă, Ilie Dumitrescu — középpályá­sok, V. Moldovan, Craiovea­nu, C. Barbu — csatárok. A Liechtenstein elleni találko­ zóra nem hívták meg Hagit, Popescut, Adrian Iliét és Fili­­pescut, akit klubcsapatukkal, a Galatasaray-jal rangadót játszanak Törökországban. Az Izland elleni keretben azonban már ők is jelen lesznek. A Liechtenstein elleni talál­kozóra szombat délután ke­rül sor. és Kovács László Az udvarhelyi Budvár FC szeptember 6-án, szomba­ton, Galócást fogadja a séta­téri Sportpályán. További mérkőzések: szep­tember 7-én Keresztúri Egye­sülés - Borszéki Apemin; Ba­­lánbányai Bányász - Szentsi­­moni Amilema. Az ifjúsági bajnokság har­madik fordulójának eredmé­nyei: Budvár FC— Balánbá­­nyai Bányász 1-3, Galócási Komplex — Székelyke­resztúri Egyesülés 1-1, Bor­széki Apemin — Csíkszentsi­­moni Amilemn 2-0. A rang­sor: 1. Keresztúr és Kovács László D-osztály rangsor 1. Budvar FC 2 1 0 1­2 7 2. Borszék 1117-3 4 3. Galócás 1116-3­­4 4. Balánbánya 1114-4 4 5. Keresztúr 1 0 2 2-6 3 6. Szentsimon 1 0 2 1-13 3 2. Balon 3. Szentsimon 4. Galócás 5. Borszék 6. Budvár FC 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 8-2 8-3 6-5 6-6 4-8 0 3 3 11 ­ss Bartha Körzeti bajnokság A második fordulóban a következő eredmények születtek: Agyagfalva — Siménfalva 5-2, Hodgya — Bögöz 4-3, Oroszhegy — Etád 1-5, Szentlélek — Gagy 0-1, Parajd — Lövéte 3-0 (meg nem jelenés), Galambfalva — Fiatfalva 2-4, Zetelaka — Almás 2-0, Kabátfalva — Betfalva­ 3-1, Farkaslaka — Farcád 3-0. Ezen a sportszerű mérkőzésen sajnos az egyik farcá­­di játékosnak eltörött a lába. Vasárnap a következő mérkőzésekre kerül sor: 11 órától: Fiatfalva — Malomfalva; 14 órától: Farcád — Zetelaka, Lövéte — Oroszhegy, Etéd — Szentlélek, Betfalva — Nagygalambfalva. 17 órától: Siménfalva — Hodgya, Bögöz — Farkaslaka, Almás — Parajd, Gagy — Kobátfalva. Ma egy előrehozott mérkőzést játszanak: Zetelaka — Bögöz 17 órától. jes Somolyák Jégkorong Várják Udvarhelyt is Hagyományelevenítő jel­leggel Csíkszeredában meg­alakult az öregfiúk jégkorong egyesülete, a Csíki Góbé Hockey Veterans, melynek tiszteletbeli elnöke Basa Já­nos, elnöke Gál Sándor, ügy­vezető elnöke pedig Szeke­res Adorján. Szekeres Adorján fiatal ko­rában, két éven keresztül a székelyudvarhelyi jégko­rongcsapat tagja volt, innen került Csíkszeredába. Amint mondotta, szíve még mindig a Küküllő-menti városhoz húzza. A család jégkorong iránti szeretete távolabbra nyúl vissza, apósa Csifó László, a székelyudvarhelyi jégkorong alapítótagjai közé tartozott. Amint Szekeres úr elmon­dotta, 1996 januárjában, a csíki jégkorong 65. évfordu­lója alkalmából, a helyi ün­nepség keretében, lépett először pályára az öregfiúk csapata, azóta már a gyer­­gyószentmiklósiakat is fo­gadták, az idén pedig tervük­ben áll tevékenységük kiszé­lesítése. Több barátságos mérkőzést terveztek, többek között az udvarhelyi öreg­fiúkkal is. Lehetővé válna ilyenformán a régi nagyok, Tarcsi, Dési, Bán és társaik pályára lépése. A csíki öreg­fiúk a nyár folyamán rend­szeres edzéssel készültek az új idényre. Beindult a Jégpa­lota is, esedékessé válik a hajdani nagy rangadó, a Csíkszereda — Székelyud­varhely találkozó újbóli fele­levenítése. eS Kovács László Kézilabda Senki fia az országos bajnok ificsapat? Szeptember 8-12. között rendezik meg Sepsiszent­­györgyön a nagyifjúsági csapatok kieséses rendsze­rű tornáját. Nyolc csapat — köztük az Udvarhelyi Bányai ISK—körmérkőzéses rendszerben küzd meg az A-osztályban való bejutást biztosító első négy hely valamelyikének megszerzéséért. Alig pár nappal a torna mesteri hivatal miért határol­előtt, nagyon letört hangulat­ban találtam Mihályfalvi Ernő edzőt, aki a nyár folya­mán mindent megpróbált egy tervszerű, edzőtáborral egybekötött nyári felkészülés érdekében, azonban minden szinten botfülekre talált. A la­punkban megjelent oldalas riport, majd a megyei prefek­tussal való beszélgetés sem hozott semmi változást, s pil­lanatnyilag úgy tűnik, hogy az országos bajnok, váloga­tottakkal teletűzdelt csapat teljesen magára maradt. Még arra sincs biztosíték, hogy előkerül a szentgyörgyi tor­nára való kiszállás anyagi alapja. Annál is inkább ért­hetetlen a jelenlegi helyzet, mivel a csapat kitűnő teljesít­ménye öregbíti a város hírne­vét is országon belül és kívül. Kíváncsiak lennénk arra, hogy a városi tanács, polgár- és Kovács László­ ja el magát a város egyik leg­ismertebb és legeredménye­sebb csapatának támogatá­sától? Vagy talán annyira szegények lennének, hogy a sport támogatására nem tel­ne egyetlen fejre sem a költ­ségvetésből? Annál is inkább furcsa ez az álláspont, mivel pár évvel ezelőtt a polgármesteri hiva­tal hathatós részt vállalt a sport anyagi támogatásában. Szerencse, hogy van egy kitűnő játékosokból álló csa­pat, egy, a csapatért mindent megtevő edző, s bízunk ab­ban, hogy a szinte elfogad­hatatlan lehetőségek ellené­re, a Bányai­ ISK ismételten bizonyítani fogja klasszisát és újabb sikerrel örvendezte­ti meg népes szurkolótá­borát. Tenisz Amatőr salakpályás OPEN verseny Szeptember 4-7. között az EAST KFT sportcsarnok mel­letti teniszpályáján kerül sor a hagyományos, második alkalo­mmal megrendezett székelyudvarhelyi amtőr sa­lakpályás Open versenyre. Az idei rendezvényen férfi egyéni, nő egyéni, valamint férfi páros küzdelmekre ke­rül sor, korhatár nélkül bárki részt vehet a tornán. A ren­dezvény fő támogatói az In­fopress RT. és az EAST Com­pany, az összdíjazás pedig eléri a három millió lejt. A meglepetések tornája Az amerikai nyílt bajnokság bombameglepetései: Korda öt játszmában legyőzte a címvédő Samprast, míg a nőknél Irina Spârlea élete első győzelmét aratta az esélyesnek tartott Szeles Mónika ellen. A vasárnapig tartó tornáról a keddi lapszámunkban közlünk részletes tudósítást. Sakk Éva jól szerepelt A Román Sakkszövetség el­nöke, George Erdeuş nem­zetközi sakkmester vélemé­nye szerint Rendi Éva jól sze­repelt az első európai bajnokságán, és a szerzett ta­pasztalatoknak köszönhető­en még jobb szereplésre esé­lyes az elkövetkezőkben. Augusztus 9-18 között zajlott az észt fővárosban, Tallin­­ban az idei Ifjúsági Európai Sakkbajnokság, amelyen Éva képviselte Székelyudvar­helyt a 14 éves korosztály­ban. A tizenhárom éves sak­kozó legyőzte a spanyol, a portugál, az észt és a moldáv ellenfeleit, de mégis csak a középmezőnyben sikerült végeznie harminc ország legjobb játékosai között. A román válogatott húsz fő­ből álló képviseletének nem sikerült jelentős eredményt fölmutatnia, egyetlen érmet sem sikerült szereznie. Jó­részt a volt Szovjetunió tag­államainak sportolói vitték el a babérokat. Hazánk sakkozóinak re­ményeken aluli teljesítmé­nye részben szervezési gon­doknak tulajdonítható. Ugyan­is az anyagiak miatt autó­busszal történő két napos fá­rasztó utazás után, a verseny első három napján a román válogatott tagjai batyuikkal a hátukon vonultak szállásról szállásra. Harmadnapra ren­deződtek a gondok, de a szervezetlenség nagyban be­folyásolta a sakkozók fizikai erőnlétét, és nem kevésbé teljesítményüket. Rendi Éva újra megköszöni az alábbi cégeknek, alapít­ványoknak, magánszemé­lyeknek a támogatását, kik­nek a hozzájárulásával részt vehetett az­ Ifjúsági Európai Sakkbajnokságon: Infopress Rt, Matplast Rt, Famos Rt, Harmopan Rt, Meloc Rt, Ikos Conf Rt, Kuvar Rt, Multi­­pland Kft, Romcan Kft, Art- Impex Kft, Prosecom Velo Kft, Micro-Bit Kft, Romaust Kft, WBI-Data Kft, Procomel Kft, Akarat Szövetkezet, Kár­páti Sas Alapítvány — Gyer­­gyószentmiklós, Human Re­form Alapítvány, Balla Zol­tán, Kolumbán József, Portik Endre, Szekeres Domokos, Györfi József — magánsze­mélyek, és nem utolsósorban a helyi média, valamint a marosvásárhelyi Sportiskola és edzője, Fugulyán Gergely, és Dara Megkezdődött a VB A svájci Lausanne az idei felnőtt VB házigazdája. A küzdelemsorozat első nap­ján a női csapatok mutat­koztak be. Első helyen Oroszország csapata áll 153,301 ponttal, őket köve­ti Kína 152,045 ponttal és Románia 151,469 ponttal. A női egyéni versenyben az orosz Csorkina Szvetlána vezet 38,824 ponttal, 2. Kui Yuan-yuan 38,311 ponttal. A legjobban helyezett ro­mán versenyzők: Gina Go­­gean 37,993 ponttal a ne­gyedik, míg csapattársa Claudia Presecan 37,967 ponttal az ötödik helyet foglalja el. A jelenlegi világ­bajnok Lidia Podkopaeva sérülés miatt feladta a ver­senyt. Az új versenyszabályok értelmében a csapatver­seny első hat helyezettje kerül a döntőbe, ahol előző helyezésüktől függetlenül küzdenek meg a dobogós helyezések eléréséért. A nagy érdeklődéssel kí­sért verseny vasárnap ér vé­get, és Kovács László *. - tGI ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK, HOGY A MELINDA IMPEX KFT ÚJ SZÉKHELYÉN, A BETHLENFALVI ÚT 286. SZÁM ALATT ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE. A "KÖBÉR" TÍPUSÚ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FESTÉKET,­­ BÚTORLAKKOT, PARKETTLAKKOT, OLDÓSZEREKET, EZEN KÍVÜL A "BENFATTO" TISZTÍTÓSZEREKET VISZONTELADÓKNAK GYÁRTÓI ÁRON BIZTOSÍTJUK. A LEGALACSONYABB ÁRAK MELLETT, AKCIÓS ÁRON KÍNÁLUNK MINDEN TÍPUSÚ TÉGLÁT. PÉLDÁUL:­­sí bloc ceramic (nagyméretű tégla) 270 X 240 X 138 — 2600 LEJ/DB KIS MÉRETŰ LYUKACSOS TÉGLA 240 X120 X139 — 1750 LEJ/DB SPECIAL TÉGLA — 240 X 120 X 88 — 1300 LEJ/DB [/ TÖMÖR TÉGLA — 240 X 120 X 60 — 1300 LEJ/DB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Munkanapokon : 7-19 óráig; Szombaton: 7-14 óráig; Tel/Fax: 066-217596.

Next