Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-10-28 / 85. szám

1997. október 28., kedd magazin HÍRAdó 9 A képen látható David Du­­chovny, az X-akták sztárja is­mertebb, mint az odáig na­gyobb szerepeket nem alakító Duchovnyné, azaz Tea Leonin. De lehet, hogy fordul a kocka. Neki ugyanis ko­moly esélye van arra, hogy fő­szereplő legyen abban a film­ben, amely a nemrégiben el­hunyt Lady Diana önéletrajza alapján készült. Hollywoodi producereket mindenesetre elkápráztatta, hogy Tea külse­je mennyire hasonlít a wale­si hercegnőjére. Azt egyelő­­re nem tudni, hogy a her-­r­cegnő aktái ugyanúgy X-é válnak-e, mint a sorozat, de mindenesetre gyanús ügyletekről hallani ma­napság Londonban. Nem jutottak szóhoz a meglepetéstől a közép­angliai Derbyshire hul­ladék újrahasznosítói, amikor a papírtépő gép futószalagján megjelen­tek azok a mintegy 120.000 aláírást tartalma­zó kötetek, amelyekben a tra­gikus körülmények között el­hunyt walesi hercegnő iránti részvétüket jegyezték be Dia­na tisztelői a K­e­sington palotá­ban. Mind a román, mind a ma­gyar vám- és pénzügyőrség képzett kábítószer-kereső kutyákat alkalmaz, melyek főként a Balkán-útvonalba eső és a repülőtéri vámhi­vataloknál teljesítenek kitű­nő szolgálatot. A négylábú segítőtársak jó szimatukkal találtak már ká­bítószert üléstámlákban ci­garettakartonokba csomagolva, mosó­porral „fűszerezett" heroin kapszulákat gépkocsi motorteré­ben, hűtőkamion plafonjában a tetőanyag helyett. A kutyavezetők és a kábítószer-kere kutyák fő­nye a németországi neuendettelsaui is­kola. Az iskolai képzés után a vábbképzés a határ­­átkelőhelyeken foly­tatódik, dik. A megfelelő ered­mények nyújtásához szükség van a kutya és az ember maxi­málisan jó kapcsola­tára, összeszokottsá­gára. Ennek érdeké­ben, az esetek gyobb részében, kábítószer-kereső kutyákat vezetőik otthonában helye­zik el. Ez a kutyavezetők ré­széről nagy áldozatot köve­tel, hiszen köztudott, hogy a négylábú barátaikat sza­badságuk idején és szabad­napjaikon is gondozniuk, ápolniuk kell. A szolgálati kutyák nagy segítséget jelentenek a ha­tárőrség szolgálati feladatai­nak ellátásában. Jelenleg Romániában 115 járőrku­tya, 102 őrkutya, hat robba­nószer-kereső kutya és 71 kábítószer-kereső kutya, míg Magyarországon 102 járőrkutya, 94 őrkutya, 4 robbanószer-kereső kutya és 62 kábítószer-kereső ku­tya áll szolgálatban. Természetesen a kábító­szer-kereső kutyák közül a legtöbbet a drogkereskede­lem által legjobban veszé­lyeztetett állomásokon használ a határőrség. A ma­gyarországi határőrség részé­ről a magyar—román határát­kelőkön 14, a magyar—jugo­szláv határátkelőkön 10, a magyar—ukrán határszaka­szon 9 kutyát alkalmaznak ál­landó jelleggel. (A rovat szakmai tanács­adója Bogdán Emil, az Or­szágos Ebtenyésztők Egye­sülete Hargita Megyei fiók­jának titkára.) Keresztúri betörések Lebuktak a fosztogatók is, a MUB (Szabadság u. 50. szám alatti lakos) és bűntársa 2 SC mm??0TMVmtmSR mub ^ november 17—18. éjszakájén ^törtek a Zeyk Domokos Gyermekotthon nem találtak, a raktárba" offi"­­agy“*,é,e a laláTM A betörésre hamarosan fény derült, és mindket­tőjüket hat hónapi, felfüg­gesztett börtönbüntetésre ítélték. Úgy látszik azon­ban, az említettek, nem ta­nultak az esetből, és az idén március 17—18. éjszakáján a felnőtt Gábor Istvánnal együtt behatoltak a 2-es sz. óvodába. Miután letörték a lakatot, a raktár­ból elemeitek 30 db. szap­pant, 10 doboz OMO mosóport, majd még az éj leple alatt távoztak. Alig telt el két nap, amikor a három­tagú betörőgárda a városi bölcsődében tett hívatlan látogatást. Ez alkalommal 74.300 lej értékben vittek magukkal különböző élelmiszereket. Április 12-én R. L., ezúttal nélkülözve társai segítségét, betört Boldizsár Domokos, Kossuth Lajos u. 2/17. szám alatti lakásába, ahonnan 30.000 lejjel, kávéfőzővel, elektromos kenyérszelete­lővel, evőeszköz- és tányér­készlettel, valamint az asz­talon talált két csokoládéval megrakodva távozott. Az elemett javak összértéke kétmillió lejt tett ki. A betörők áldatlan te­vékenységének a rendőrség vetett véget, mindhármukat letartóztatta, és a székelyud­varhelyi bíróság Gábor Istvánt három évi börtönbün­tetésre ítélte, míg a kiskorú G. Á. két évet, R. L. pedig két év hat hónapi rácsok mögöt­ti „üdülőt" kapott. A székelyudvarhelyi ügyész­ség fellebbezte az ítéletet, melyet a Hargita Megyei Törvényszék tárgyalt újra. Helyt adva a fellebbezésnek, a két kiskorú büntetését súlyosbította: G. Á.-t két év hat hónapra, míg R. L.-t három év két hónapi börtön­­büntetésre ítélte. Gábor Ist­ván hároméves börtönbün­tetését helyben hagyta. Kovács László Szabó Vince új szakmája Három év két tyúkért tabú Vince. Homoródalmás 190 .szám alatti lakos az elején „új szakmát" gyakorolt átállt a­ J“lopasra. muár 17-e éjszakáján átmászott falustársa, 241. mus­onról. Otthon, mint aki jól végezte dolgát, 10 étvágy­os aim­mrasztotta a lopott majorságot A sikeren­ felbuzdulva, egy hónappal később, február 15-én újból felfedező útra indult Szabó. A kiszemelt áldozat ezúttal a 695. ház­szám alatt lakó Ráduly Sán­dor, jobban mondva annak tyúkósa volt. A profikat is megszégyenítő módon, két kerítésdeszkát eltávolító tol­vaj újból a tyúkóst szemelte ki magának, és akárcsak előző alkalommal, újból egy lopott majorsággal tá­vozott. Tíz nappal később új terü­leten próbálkozott Szabó Vince, ám ezúttal már nem kísérte szerencse dicstelen tevékenységét. Február 25-én, a Hargita Bányavállalat almási kőfej­­tési részlegén tett nem hiva­talos látogatást. Amikor el­jutott a raktárig, figyelme­sen szétnézett, és miután meggyőződött arról, hogy senki sem tartózkodik a kö­zelben, fejszével leütötte a raktár ajtaján levő lakatot, majd ellopott egy utazótás­kát, egy petróleumlámpát és egy köteg kenderből fo­nott kötelet. A sorozatos lopás végül bu­káshoz vezetett, letartóztat­ták, és az udvarhelyi bíró­ság három évi börtönbünte­tésre ítélte. E mellett köte­lezték a 100.000 lejes ügy­védi, valamint a 200.000 lejes perköltség megtéríté­sére. Kovács László Nyolcas gyilkossággal vádolják Tíz napja folyik Brüsszelben Pándy András lelkész1 * * 4 * *17 *1 éves Browns rSm­piAri hît9 u­tasa‘ pándy fintíra$t sorozatos elkSsárt­ó,r,c Je!,dbe,i) gyilkosság iRîbe 9,“mí rendőrség, iStett""“1 ,Dá"le"' Zo"án'' A gyakran nősülni vágyó lelkész emellett legalább húsz magyar nőt hívott meg Brüsszelbe, házassági apró­­hirdetés alapján. Ezek kö­zül néhányan sose tértek vissza Magyarországra, és nem tudni, hol lehetnek. Pándy András három brüsszeli lakóházának egyi­kében (horrorháznak neve­zi a nyugati sajtó), ponto­sabban ennek pincéjében emberi csontokat és mély­hűtött emberi húst talált a rendőrség. A nyomozás to­vább folyik, mind Belgium­ban, mind pedig Magyaror­szágon . A lelkészt azzal is vádolják, hogy vérfertőző kapcsolatot folytatott saját illetve mos­tohagyermekeivel, egyik mostohalányának állítólag gyermeke is született tőle. A vádlista további tétele: Pán­dy abból a pénzből vásárol­ta három brüsszeli házát, amelyet hívei gyűjtöttek új protestáns központ építésé­re.­ Pándy András tagadja a vá­dakat. Azt állítja, hogy téve­dés áldozata, és hogy az el­tűnt személyek valahol Ma­gyarországon élnek. A sajtó kiderítette, hogy a belga rendőrség már régóta gyanakszik Pándy Andrásra (annál is inkább, mivel több feljelentést kapott ellene), viszont a magyar rendőrség nem vette komolyan a nyo­mozást. A belga és a német sajtó azt is tudni véli, miért: szerintük Pándy magyar kém volt. Ferencz Zsuzsanna szósa n­atnal­­ és Október 22-én súlyos közlekedési baleset tör­tént Farkaslaka közelé­ben. A 31 esztendős Bákó megyei A. Valentin BC-02- LEJ rendszámú Dacia sze­mélygépkocsijával meg akarta előzni az előtte ha­ladó HR-01-SLL rendszá­mú ARO-t, melyet a far­kaslaki P. Mihály vezetett. Az előzés nem sikerült, a Dacia lecsúszott az útról, és nekiütközött egy fának. A gépkocsivezető vala­mint két utasa súlyos sérü­léseket szenvedett, az anyagi kár meghaladja a 10 millió lejt­­ét. Ugyancsak október 22-én, este 7 óra körül Székelyudvarhelyen, a Bethlen utcában, a hat esztendős B. M. át akart szaladni az úttesten, de el­gázolta a HR-01-LPJ rend­számú Dacia személygép­kocsi. A kisfiút azonnal kórházba szállították, or­vosi vélemény szerint túl van az életveszélyen, é* Adrian Porumboiu, az egyik legismertebb lab­darúgó játékvezető szülő­falujában szeszgyárat nyi­tott. Az új vállalat léte­sítése 40 milliárd lejbe került. Úgy látszik, jól fizetett szakma a játék­­vezetés, ha még erre is telik belőle... és Lesz mit tejbe apríta­niuk honatyáinknak... A Képviselőház megszavaz­ta az államhivatalnokok és választott tisztségviselők fizetéséről szóló törvényt. A köztársasági elnök havi bruttó átlaga 9.936.137 lej, a miniszterelnöké 8.280.114, a prefektusoké 5.229.546, míg egy község polgármestere 1.743.182 lejjel kell, hogy beérje. Nagyon szerethette a világot négy feketehalmi személy, mindannyian a helyi virágház alkalmazot­tai, akik egyetlen éjszaka 1300 szál szegfűt emeltek el, mely értéke 1.300.000 lej. A szegfűket egy virág­árusnak adták el. A kapott összegnek azonban csak kis százalékát tudták el­költeni, mivel a rendőrség lefülelte őket. Mind a négy „virágkedvelőt" le­tartóztatták, ügyük kivizs­gálása folyamatban van. S* Feltartóztathatatlanul terjed Romániában a szifi­lisz, figyelmeztetnek az orvosok. Míg az utóbbi harminc év alatt mindösz­­sze három szifiliszben szenvedő újszülött került nyilvántartásba, addig csak a tavaly 46 ilyen ese­tet jegyeztek. A szakem­berek véleménye szerint a kór elterjedésének oka egyrészt a kötelező vizs­gálatok elmulasztása, másrészt pedig az egész­ségügyi ellátás kezdetle­gessége. Kovács László

Next