Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-11-18 / 91. szám

1997. november 18., kedd magazin EHÍRADÓ 9 Tilos énekelni A székelyudvarhelyi rendőrség bűnügyi osztályától az alábbi közleményt ismertették a nagygalambfalvi rend­bontással kapcsolatosan: 1997. november 10-én, 11 óra körül, a helység közpon­ti bárjában több helybeli — Feleki Imre, László Mihály, Fodor Dénes, Piroska Sándor, Tóth Ignác — tartóz­kodott, nagyobb mennyiségű italt fogyasztva. 12-12.30 körül belépett a bárba a Távközlési Vállalat három sáncásó munkása, akik rövid idő alatt nagyobb menny­iségű alkoholt fogyasztottak, majd ennek hatására énekelni kezdtek. A helybeliek egyike közbeavatkozott, felszólította a munkásokat az éneklés befejezésére, majd amikor azok nem vették figyelembe a felszólítást, a helybeliek kikergették őket a bárból, egyiküket tet­tlegesen bántalmazták. A sértettek visszamentek a munkatelepre, ahol jelentet­ték a csoportvezetőnek a történteket, majd Ceteraş Gheorghe csoportvezető, annak felesége, Ceteraş Ana és Pricob Radu visszatértek a bárba. Beléptükkor a he­lyiségben csak a már említett helybeliek tartózkodtak. Tóth Ignác becsukta az ajtót, hogy más ne jöhessen be, míg társai belekötöttek az érkezőkbe. A vita pillanatok alatt verekedéssé változott, az összetűzés hevében bán­talmazták Ceteras Anat, míg Fodor Dénes késsel hátba szúrta Pricobot. Az incidens után Tóth kinyitotta a bár ajtaját, pillana­tokon belül mindenki elhagyta a helyiséget, kint nem folytatódott a verekedés. A Távközlési Vállalat alkalmazottait beszállították a székelyudvarhelyi kórházba, ahol elsősegélyben részesültek. Pricob jelenleg is a kórházban tartózkodik, egészségi állapota kielégítő. A kivizsgálás folytatódik. Kovács László A gyorshajtás áldozatai 1997. november 15-én 0.30-kor Kápolnásfalu kör­zetében, a 13A országúton két halálos áldozatot követelő közlekedési baleset történt. A 20 esztendős, Zetelaka 201. szám alatti Jakab Zoltán a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel vezette a B- 10-MAT rendszámú Renault 11 típusú személygépkocsit. A csúszós úton elvesztette a kormány fölötti uralmát, a jármű átvágott az út másik oldalára, majd az egyik út menti fának csapódott. A gépkocsivezető a helyszínen meghalt, úgyszintén a baleset színhelyén lelte halálát a Jakab melletti ülésen helyet foglaló Sebők Géza. A hátsó ülésen tartózkodó, 17 éves Demeter Mónika szentegyházi lakos agyrázkódást szenvedett, és önkívületi állapotban szállították be a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi osztályára — tájé­koztatott Costruţ őrnagy, a Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóosztályának főnöke. Az alábbi felvétel a november 11-én, Szentlélek közelében történt baleset helyszínén készült. Miként arról a múlt csütörtöki lapszámunkban beszámoltunk, a helyszíni vizsgálatot végző hadnagy szerint a tehergép­kocsi vezetője okolható a balesetért. Az ütközést a Mercedest vezető P. Piroska komolyabb sérülések nélkül megúszta, a férje, P. Jenő pedig a napok­ban egészségesen hagyta el az udvarhelyi kórházat. KiWllkiidH-MIhliLlliff Tiszteletet követelnek Az angol spice szó magyarul fűszert jelent A Spice Girls pedig azokat a lányokat, akik manapság legélvezetesebben fűszerezik a fiatal könnyűzene kedvelők életét. A brit szuperötössel manapság ret­tentően fut a szekér, lemezeik folyton az élvonalban vannak, ha a róluk készült fotókat egymás mellé raknánk, az Egyenlítő sem lenne elég hosszú, s ma már nincsen egyetlen valamirevaló nyugati show­man sem, aki ne hívta volna meg őket a műsorába. Meghívta őket az egyik legnézettebb amerikai tévés műsorvezető is, neki azon­ban nem volt szerencséje a lányokkal. Az történt ugyanis, hogy a magáról megfeledkezett showman gúnyolni kezdte azokat az embereket, akik vi­lágszerte őszintén gyászolták Diana hercegnőt, mire a lányok felháboro­dottan egyszerre felpattantak, s „ez azért már túlzás" felkiáltással kivihar­­zottak a stúdióból, faképnél hagyva a mindinkább szapo­rodó műsorvezetők amerikai díszpéldá­nyát. Hol hibázhatott először a magamu­togató, érzéketlen showman? Valószí­nűleg akkor, amikor arra gondolt, hogy a Spice Girls tagjai oly sok mindent meg­éltek már, s ebből követke­zően nem túl finnyásak. Bi­zonyára ő is látta Geri mez­telen fotóit, hallott a táncosi múltjáról és a csapat körüli botrányokról, s ezekből helytelen következtetésre jutott. Pedig a lányok na­gyon komoly gondolkodá­súak és nem élnek léha éle­tet.­ A gyönyörű Victoria például azzal kergette őrü­letbe a közelmúltban társa­it, hogy férjhez akar menni, normális családi életet sze­retne élni. Ez persze nem lett volna még baj, csak­hogy a családjáért ki akart szállni az együttesből. Ami­kor a lányok megtudták Victoria elhatározását, telje­sen összeomlottak, s emlé­keztették egykori fogadal­mukra, hogy sohasem hagyják el egymást. S bi­zony, ez cserbenhagyás lett volna, ha Victoria most, amikor legjobban megy a szekér, amikor világ körüli turnéra indulnak, kiszállt volna a szuperötösből, így aztán — felelősségtudattól vezérelve — úgy döntött, hogy, bár férjhez megy, nem hagyja faképnél társait. Akik figyelik a lányokról érkező híreket, azok tudják, hogy nem afféle könnyű nőcskék. Megbízható forrás szerint Gerinek és Mel C-nek már egy éve nem volt viszonya senkivel, mert inkább mindketten megvár­ják a nagy ő­t. Nos, valószínűleg mind­ezekről nem tudott az emlí­tett showman, s csak a kül­sőségekből ítélt, amikor azt gondolta, hogy a Dianaval kapcsolatos gúnyolódására majd valami jópofa dolgot válaszolnak a lányok. Ők azonban faképnél hagyták, számukra túl csípős és gusz­tustalan volt a kommen­­­tár... Lejegyezte: Kovács László Péter László sajtótájékoztatója Nem lettünk okosabbak A vártnál sokkal kisebb érdeklődés mellett tartot­ta meg Péter László sajtótájékoztatóját Habár a minden hivatalos formát nélkülöző meghívó és annak szerkesztési formája és hangneme követ­keztében nem is lehetett komoly részvételre szá­mítani. Mint várható volt, Péter László cáfolta az ellene felhozott vádakat, minden perben ártatlan­nak nyilvánította magát, sőt támadólag is fellépett, kijelentve, hogy a letartóztatása idején róla meg­jelent — szerinte rágalmazó — cikkek miatt, bí­rósági eljárást indít azok szerkesztői és szerkesz­tőségei ellen is. A jelenlevők legnagyobb része nem volt tisztában a Péter László ellen felhozott vádakkal, ellenben a Duna Televízió képviseletében je­len lévő Oláh Elvira több kérdése, láthatólag nem nyerte meg Péter László tet­szését. Előbb arról kellett számot adnia, hogy 1995- ben miért indított ellene kö­rözést a kecskeméti rendőr­ség, majd szóba került a ha­mis útlevéllel való utazás. A magát világjáró kereskedel­mi embernek tartó Péter, gyerekes magyarázkodása szánalmasnak hatott: vélet­lenül került egy hamis útle­vél tulajdonába, véletlenül éppen volt nála egy fény­kép, amit véletlenül bera­gasztott a hamis útlevélbe, és dr. Praznovszky Mihály név alatt próbált átkelni a román—bolgár határon. Balszerencséjére, letartóz­tatták, egy év börtönbünte­tésre ítélték, de közkegye­lemben részesülvén, nem kellett letöltenie egészében a büntetését. Szóba került az 1995-ben ellene hozott egyéves börtönbüntetés is, mely ellen fellebbezést nyújtott be, majd miután másodszor is jogerős ma­radt az ítélet, újabb felleb­bezés következett, a döntés még nem ismeretes. Végeredményben a pilla­natnyi reális helyzet ismer­tetésére a választ Sükösd Jó­­­zsef ügyvéd adta meg. Meg­említette, hogy a jelenlegi jogszabályok értelmében a védekezés szabadlábon tör­ténik, a Péter László ellen felhozott bűnvádi eljárások kivizsgálása folyamatban van.­ A döntésig kliense ár­tatlannak nyilvánítható. Az előjelek szerint a több me­gyében is folyamatban lévő bűnvádi tárgyalások még hosszabb ideig elhúzód­nak. Kovács László vatauz.! November 7-én a gyergyószentmiklósi autó­szállítási vállalat páncél­­szekrényéből eltűnt 50 millió lej. Az ismeretlen tolvajok az eredeti kulc­csal nyitották ki a páncél­­szekrényt. A helyszínre ér­kező nyomozók rövid időn belül megfejtették a rejtélyt: a tolvaj nem m­ás, mint a vállalat főkönyve­lője, a 47 éves Nagy Olga, aki főnöke táskájából emelte ki a kulcsot, majd elemelte az említett pénz­összeget. Amikor a nyo­mozók behatoltak a fő­könyvelő lakásába, az ép­pen 50.000 lejes kötege­­ket igyekezett elrejteni különböző helyekre... és* Csodával határos mó­don maradt életben Silvia Drăghici egy autóbaleset kapcsán. Az történt, hogy a hölgy figyelmetlenség­ből, teljes sebességgel ne­kihajtott a Fogaras—Bras­só országúton, egy, az út szélét jelző korlátnak. Az betört, az autó fennakadt, és ott billegett a vasútvo­nal fölött. Végül a kocsi­ban levő hölgyet sikerült kimenteni, mindössze né­hány jelentéktelen hor­zsolást szenvedett, a jár­mű ellenben hatvan szá­zalékban károsult­ él. A 16 éves gyergyótöl­­gyesi M. S. barátaival együtt névnapi ünnepsé­gen vett részt. Útja a bár­ból nem hazafelé, hanem a helybeli kórház intenzív osztályára vezetett, ugyan­is fél liter vodka elfogyasz­tása következtében a kis­korú kómába esett. A gyors orvosi beavatkozás megakadályozta a tragé­dia bekövetkeztét, és Gavril Dejeu belügy­miniszter bejelentette, hogy folytatódik a kivizs­gálás Virgil Măgureanu, a Román Hírszerző Szolgá­lat egykori igazgatója el­­ len. Măgureanu hatalmas palotát épített fel szülőfa­lujában. A rendőrség gya­nítja, hogy közpénzekből. Furcsa javaslat: A Ro­mánok Nemzeti Egység­pártja az alsóházban be­nyújtotta azt a törvényter­vezetét, mely a házassá­got kötőknek járó támoga­tások rendszerét kívánja bevezetni. Eszerint az új párok 12 hónapi átlagbért kapnának „ajándékba". Ha azonban elválnak, ezt az összeget vissza kell fi­zessék. ét. A tragikus kimenetelű tölcsvári medvetámadás után, újabb áldozat van. A 42 éves olthévízi Gheor­ghe Banut medveharapá­sok okozta sérülésekkel szállították kórházba, a gyors orvosi beavatkozás­nak köszönhetően, sike­rült életét megmenteni. Kovács László

Next