Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-11-25 / 93. szám

1997. november 25., kedd magazin AbC 9 Végzetes gyorsulás Hajdanán az volt a menő srác, aki bicikli­zés közben a kormányt eleresztette. Ma már ennél többet kell produkálni ahhoz, hogy vagánynak nevezzenek valakit. Vo­lán mögé kell ülni, és hajmeresztő előzé­sekkel lehagyni mindenkit. Ehhez a műve­lethez nem kell zseninek születni, hiszen az autóvezetés könnyen elsajátítható és emellett rendkívül élvezetes. Nem szüksé­ges statisztikai adat, hogy megállapíthas­suk: feltűnően ma­gas a fiatalok által okozott közúti bal­esetek száma. A kérdés már csak az, hogy van-e össze­függés az ifjú jellem feltűnési vágya és a baleseti veszélye­­zettség között. A magyarázat talán az, hogy még sok huszonéves érték­rendjének az alapjai a veszély és a koc­­­káztatás. Egy isme­­­rősöm, akit az ered­ményes érettségi vizsga után a papa slussz­kulccsal ajándékozott meg, arról próbált meggyőzni, hogy a négykerekű paripát még egy jó nő sem tudja pótolni. Igazi fel­­szabadulást, mámoros érzést egy villámse­besen száguldó járgánnyal lehet elérni és a teljes beteljesülést az hozza meg, ha a se­bességmutató óra legalább 100 és 200 kö­zött vibrál. Sőt, próbatevő viadal az, hogy az nyer, aki később rántja el a kormányt. De halottam már azt is, hogy a volán alkal­mas a kisebbségi érzés leküzdésére. A nyílt pálya küzdőtér, ahol csak a gázpedált kell jobban nyomni, ez mégsem annyira fá­rasztó, mint élsportolóként kitűnni. A gyorshajtáshoz nem szükséges a tízes is­kolai osztályzat vagy a szorgalom, inkább intellektuális lemaradás kell és fokozott ag­resszivitás. A cél: kitűnni a sok „cammo­gó" autó közül, olyan illúziót kelteni, hogy aki a volán mö­gé ül, az le­gyen király az úton. A sebes­ség megszál­lottjainál nem ritka az sem, hogy maszeriül néhány lóerő­vel növelik au­tójuk motorjá­nak teljesítőké­pességét. A pénzesebbek a gyártótól várják el­ ezt, akik igyekeznek is mindenféle igényt kielégíteni. Nem nehéz megfejteni: a sebességnek éppúgy, mint az időnek, ára van. Ugyanabból az alap­anyagból lehet nagyobb sebességre képes, drágábban értékesíthető autót készíteni. Sajnos, az autós versengés gyakran áldo­zatokat követel és ezzel egyidőbe­­ kiala­­kul az a téveszme, hogy a gyorsforgalmat szolgálja a jármű. S.l. Veszélyes örökség? A kutyáknak 450-nél több fajta jellemző betegsége ismeretes. Sokan közülük az extravagancia vagy a túlzás áldozatai: a külön­legesen hosszú test vagy a nagyon rövid láb, a túl­ságosan hosszú tül, a dül­­ledt szem, a meztelenség vagy a ráncolódó bőr. A gond rendszerint nem csupán a fajta jellege, ha­nem annak extrém meg­nyilvánulásai. Ha egy meztelen kutya szőrzete csak egy kicsit is sűrűbb vagy hosszabb, ha egy tacskó háta valamivel rövidebb, a lába viszont né­mileg hosszabb, bizony sok szenvedéstől menthetnénk meg. Miért kell ezt elvetni? Alapjában véve csak azért, mert a fajta szabványának ez felel meg, másrészt a ki­állítások bíráinak szigorúsá­ga miatt. A legismertebb örökletes hajlamú kutyabetegség a csípőízületi diszplázia. A csípő deformálódása erős fájdalmakkal és mozgáskor­látozással jár. Az egyes faj­tákon belül ez a betegség 7—69%-ban fordul elő. A fajtaspecifikus betegsé­gek elemzésekor nem a szélsőséges esetek jelentik a legnagyobb gondot. A ko­moly veszély, amelynek minden kutya ki van téve, a genetikai sokféleség beszű­külése, vagyis a beltenyé­szet. A célzatos pároztatás — miszerint csak a legjob­bak adják át egymásnak az örökséget — valamennyi fajtánál elszegényíti a gén­állományt. Ezáltal csökken az állatok vitalitása, a be­tegségekre való hajlam vi­szont egyre nagyobb és alattomosan terjed. Csak abban bízhatunk, hogy a te­nyésztők idővel észhez tér­nek, mielőtt túlságosan ké­ső lenne, és megszűnne a visszaút. Márpedig ez az idő egyre közeledik. A fajtiszta kutya nem tűn­het el, nem szabad, nem kell eltűnnie — de szenved­nie sem szabad, nem lehet áldozata az egyre terjedő beltenyésztésnek. A kutya­barátok — gazdák és te­nyésztők — ne magyaráz­kodjanak, ne vegyék sze­mélyes sértésnek, ha szóba kerülnek az örökletes be­tegségek és a hibás tenyész­tés témái, inkább vegyenek részt aktívan a vitában, ne­hogy egyszer csak elérkez­zen a végveszély, a fajták kihalása, amit az örökletes betegségeknek, specifikus hibáknak tulajdoníthatunk. (A rovat szakmai tanács­adója Bogdán Emil, az Eb­tenyésztők Országos Szö­vetsége Hargita megyei fi­ókjának titkára.) Lejegyezte: Kovács László Ítélethirdetés december 3-án Több mint 19 hónap telt el a tavaly áprilisi, húsvéti rend­őrgyilkosság óta, melynek öt letartóztatottja azóta is vár­ja a per befejezését. November 17-én volt a legutolsó tárgyalás. Előbb László András, László Ilona, Török Pál vallomásait hallgatták meg, melyek azonban semmi újat nem tartalmaztak. Molnár László Botond ügyvédje, Sza­kács Zoltán — arra hivatkozva, hogy védence, saját val­lomása szerint nem volt jelen a rendőr meggyilkolásánál — kérte ügyfele felmentését. Ugyanezt kérte Chere Vasile ügyvéd is Dénes Levente ér­dekében. Mindössze három vádlott — Béres Dombi Zsolt, Béres Dombi Mihály és Kovács István — ismerte be bűnös­ségét. Ügyvédjük, Darvas József kérte védencei elítélése al­kalmával figyelembe venni azok őszinte vallomását. Bleotu Nicolae, Hargita Megye főügyésze, a vád képvi­selője, kijelentette, hogy a több száz oldalas vádirat nyil­vánvalóan bizonyítja mind az öt vádlott bűnösségét. A védelem és vád képviselőinek meghallgatása után a megyei törvényszék ezen üggyel foglalkozó ítélőbírója, Szakács Dénes, lezártnak nyilvánította a pert, és bejelen­tette: december 3-án hozzák nyilvánosságra az ítéletet. Kovács László A nagy ho-ho- gyi -horgászás A hőmérséklet mínusz két fok. Néhány csóka röpköd, talán ők is fáznak. Elvétve feltűnik egy­­egy zsebre dugott kezű ember, átsiet a parkon. Sok a lehullt falevél, csúszós az aszfalt, de sem­mi különös nem történik. Balra egy csobbanás — arra fordítom felem — inni, emberek. És halász­nak. Bedobom a kérdéseket — Miért pecázik? — Szórakozásból.. . — Megengedheti magá­nak, hogy­­hétközben reg­­geltől­ délutánig így szóra­kozzon? — Huh! Igen, 46 esztendőt ledolgoztam, 65 éves el­múltam és nyugdíjas va­gyok, tehát szórakozhatom — mondja Jakócs János. — Nincs túl hideg? Volt-e húzás? —­ Jól felöltöztem, kesztyűt is hoztam, most a szél sem fúj, de nyáron jobb volt. Alig van húzás, ez az időjá­rástól függ. Egyik nap ilyen, másikon olyan. — Előttünk konzervdobo­zok úszkálnak... — A Küküllő ennyire mocskos sosem volt... ami­óta emlékszem — fűzi hoz­zá hosszas tűnődés után. — Ennyire szemetes nem volt. Nagyon mocskos. — Így is lehet halat fogni? — Hát hogyne lehetne. — Ha kifog valamit, példá­ul halat, akkor megtartja vagy visszadobja... mint a mesében? — Még az kéne: halászok és visszadobjam, jó bolond lennék! — Mekkorát lehet fogni? — 20 dekástól fölfelé, ki­sebbet nem szabad kifogni.­ — És mi lesz a mai zsák­mányból? — Szardínia, fasírt vagy halleves. — Hogyan kell szardíniát készíteni a pontyból? — Megfőzi a halat olajjal, a hozzávaló fűszerrel. Per­sze addig kell főzni, amíg a csontja is finomra megpu­hul. Még körénk gyűlt két ha­lász, így őket sem hagyha­tom ki. Sajnos, csak az egyik hajlandó nyilatkozni, de ő is furfangosan. A nevét nem mondja. — Én is így szórakozom. Biztosan nem ülök otthon a tv mellett, amilyen adások vannak. Betették a sok adót, nem ér semmit. Tíz perc film aztán tíz perc reklám. Ezt nem tudom végignézni. — Ha ön ilyen ideges al­kat, hogy képes pecázni? — Ez egy sport. Olyan, amikor valaki futballmecs­­cset néz, mert azt szereti. Én eljövök halászni. Szóra­kozol a víz mellett, nem nézem a tévét. — Nem túl kis halak, ame­lyek itt vannak a táskájá­ban? — Nem. A tepsiben jó nagynak tűnnek. — Az előbb volt egy sike­res kapás. Mi lesz abból a halból? — Hát megsütöm, s a csó­rókkal megesszük. A csa­láddal együtt. Most nem kell szákba (zsák alakú há­ló) tenni, hideg van, jól el­fér a táskában is, nem rom­lik meg. — Mennyit lehet egy nap fogni? — Mikor, hogy megy. Hár­mat, négyet. Volt, hogy fog­tam tizenkettőt, s volt, hogy egyet sem. — Milyen csalival? — Gilisztával, ezzel, azzal. Szász Csaba A kávé Amerikai orvosok 60 éven felüli nőket és férfiakat kérdeztek meg, és arra az érdekes következtetésre jutottak, hogy a ká­vé feléleszti a szerelmi vágyat. Köztudott, hogy a kávé izga­­tóan hat a központi idegrendszerre, de elernyeszti a gyomor, a bél, a hólyag, a petefészek és a véredények izmait. Az or­vosok a válaszok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy minél több kávé kerül az asztalra, annál élénkebb sze­relmi életet él az idősebb korosztály. A válaszokból az is ki­derült, hogy azoknál a férfiaknál, akik megtagadják a kávéfo­gyasztást, gyakran impotencia áll be. Súlyos közlekedési baleset színhelye volt a balánbányai December 1. utca. A 9 éves F. Dana, anélkül, hogy körülnézett volna, át akart szaladni az út túlsó oldalára, s az út­testen elütötte az NT-02- TZM rendszámú Daciát vezető M. Joan Manuel. A kislányt kórházba szállítot­ták s a gyors orvosi beavat­kozás eredményeképpen túl van az életveszélyen. Fura lopás történt az elmúlt napokban Tusnád­­fürdő közelében. F. Erzsé­bet tekerőpataki lakos lá­nyával, bérelt kocsin na­gyobb mennyiségű szöve­tet szállított. Kocsijuk út­közben elromlott, utolérte őket F. Erzsébet férje, aki barátai segítségével erő­szakkal átrakta a szövetet saját kocsijukra, majd el­robogtak. A Hargita és Ko­­vászna megyei rendőrség közös akciója nyomán Sepsiszentgyörgyön elfog­ták és letartóztatták a tol­vajokat.­­* Újabb zászlólopás? November 17-én, Csoma­­falva polgármestere jelen­tette a rendőrségnek, hogy a polgármesteri hi­vatal épületéről eltűnt a román zászló. Hosszas ke­resés után a Maros medré­ben találtak rá. A szálló­­tolvajok kilétéről eddig semmi hír nem érkezett, és Tervük van a rend­őröknek — vallotta be Ni­colae Avramescu, a Közle­kedési Rendőrség Igazga­tóságának alparancsnoka. Az útkereszteződéseknél kukkoló rendőröknek napi legkevesebb 15 büntetést kell kiróniuk a gépkocsi­­vezetőkre, ellenkező eset­ben visszavonják tőlük a szabadnapokat, és Bukarest központjá­ban egy export-import cég leple alatt férfi prosti­tuáltakat kínálnak höl­gyeknek. Míg nyugaton a striciket főként idősebb nők keresik fel, addig ná­lunk főként az idős, de jól szituált férjekkel megál­dott nők a vevők. Nagy botrányt oko­zott a feketehalmi tanító­nőnek az esete, aki ha­nyagságból 27 tanítványát fertőzte meg a tbc bacilu­­sával. Annak ellenére, hogy tudatában volt be­tegségének, a tanítónő nem mondott le a tanítás­ról, s közben elhanyagolta saját kezeltetését is. A fer­tőzött gyerekek szülei ügyészségi feljelentéssel fenyegetik az iskola veze­tőségét is, mivel az elha­nyagolta a tanszemélyzet számára kötelező orvosi vizsgálaton való részvé­telt, mely megakadályozta volna a tömegfertőzés ke­letkezését. K. L.

Next