Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-12-02 / 95. szám

1997. december 2., kedd magazin HÍVADÓ 9 Heti három­ kenyér jön ki ebből Janu­k a ránk bízott utcákat Fancsali Ferenc park­olóőr cédulát árul a leparkoló személygépkocsik vezetőinek. Nyugdíjas. Heti há­rom kenyér jön ki ebből a jövedelemből, de csinál­ja. — Két évvel ezelőtt hirdették meg az állást Ha­ton is jelentkeztünk, de mivel a tanácsnál már is­merték egyesek alkoholos múltját, csak kettőt vet­tek fel, köztük engem is — meséli. — Miből áll a munka ? — Járjuk a ránk bízott utcá­kat, és jegyeket adunk a so­főröknek. Kijövünk nyolcra s háromig itt vagyunk. — Meddig terjed az Ön hatásköre? — A Márton Áron utca, a Hargita tér és a Bethlen ut­ca az enyém. — Nehéz munka ? — Sokat kell menni. Meg­esik, hogy mocskoskodnak velem. Kiabálnak, hogy mi­ért nem megyek dolgozni. De ha én nem csinálnám, jönne más. — Van olyan autós, aki nem fizet? — Sok ilyen van. Az ember reáhagyja. Hiába veszeke­dem vele, hogy köteles len­ne fizetni, nem teszi. Ne­künk kiadnak jegytömböket — mutatja is — azokról szakítunk le cédulát és tesszük a kocsikra. — Amikor nincs senki a kocsinál? — Megvárom, addig kör­bejárom a terepem. Me­gyek a másik helyre, aztán visszamegyek, s ha elka­pom az illetőt, akkor fizet. — Sokat kell várni egy-egy autóra? — Bizony kell, itt ehelyt is, egyik bement a törvény­székre, s már mindjárt egy órája ott van... Az autóban egy leány ül, aki azt mond­ta: ő nem fizet, nem az övé a masina. — Kötelezni lehet-e vala­kit a fizetésre? Azt mondták, ha valaki nem fizet, írjuk fel a kocsi­ja számát, de hiába ten­ném, később engem vala­hol megvernének. — Fél, hogy megvernék? — Én még nem adtam föl senkit. Az a háromszáz vagy ötszáz lej nem segít engem fel... Igaz, néha fel­írom a kocsi számát, de azt is csak úgy „reklámból" te­szem. — Veszekedik a sofőrök­kel? — Aki olyan, annak meg­mondom a véleményem. Csíkban voltam tegnap, va­lami ügyem volt, elmentem egy WC-re, de kellett 500 lejt fizetnem, és itt sajnál­nak háromszázat a parko­lásért. Zsúfoltak az utak, sokan ráparkolnak a járdá­ra is. De az már az ő bajuk, ha beléjük kötnek a rend­őrök. Valamelyik nap túlfe­­lől is megbüntették a mási­kat. Ott állt a bíróság előtt a járdán. Soknak megmondom, hogy szabályta­lanul parkol, de visszakiabálnak, hogy mit paran­csolgatok. De ha 30.000 lej nekik egyébre nem jó... Kedden már a tévében is mu­tatták, hogy nem szabad a járdára parkolni. — Nagy forga­lom van az ön területén? — Ugye, ahogy bekerítették a Márton Áron te­ret, csökkent a forgalom. Ahogy a FIDESZ elnöke mondta, mikor itt volt, kormá­nyok jönnek, majd mennek. Lekerül onnan is majd a kerítés. Most ott a cigány gyerekek szekereznek, bi­cikliznek. Rongálják a fá­kat, virágokat. Én megszi­dom őket, de ha az apjáék kijönnek s megvernek, nem jönnek oda a magya­rok, hogy segítsenek. Nem tartozik rám, de a múltkor is rászóltam valakire: fel­nőtt ember és a füvön megy keresztül. Kérdeztem tőle, maga otthon a hagy­­maágyásba belelépik-e? Nem­­ azt mondja, de itt a parkban csatangolhat... Szász Csaba 4 bw. m"" Magára ismer? Ha valamelyikben magára ismer, valószínűleg Ön sem kerülheti el a válóperes ügyvédet. 1. Az álmokból valóság lesz, a szép herceg (királynő) visszaváltozik békává. 2. Az egyik fél túlságosan a másik alá rendeli magát. Egy darabig mindent lenyel, aztán hirtelen fellázad. 3. A házastársak észreveszik, hogy alig akad olyan dolog, ami mindkettőjüket érdekli. 4b Minden a pénz, a karrier és a gyerek körül forog. Aztán hirtelen üressé válik az élet.­­ Viták a pénz miatt. Az egyik fél (általában a férj) pazarlással vádolja a másikat. 6. Féltékenység a másik karrierje miatt. 7. Kopik a gyengédség - a rengeteg rohanás miatt nem marad idő a másik kényeztetésére.­­ Az egyik fél úgy érzi, hogy a másik megfojtja szerelmével, és megfosztja szabadságától. 9. Válsághelyzetek: munkahely elvesztése, betegség stb. 10 . Az egyik fél ki akar törni, valakibe beleszeret, és megcsalja a másikat. „Férfi és nő hogyan is érthetné meg egymást, amikor mindkettő mást akar: a férfi nőt, a nő férfit." (Karinthy Frigyes) Megölte az édesapját Nem mindennapi családi tragédia színhelye volt az év elején Csíkszentmárton. Apa és fia közötti ellentét végfejleményeként Dudui Ferenc meggyil­kolta apját, Sándort. Érdemes követni a tragédia lefolyásának fontosabb epizódjait. 1992-ig meg­hitt békességben élt a Dudui család. A 34 eszten­dős, nőtlen Dudui Ferenc együtt élt szüleivel. A változást az 1995-ös év hozta meg, amikor fegyel­mi úton Ferencnek felbontották munkaszerződését és munkanélkülivé vált Ez a döntés a családban is éreztette hatását. Az addig szülőtisztelő ember szinte egyik napról a másikra megváltozott. Egyre jobban rászokott az italra, amikor részegen hazatért, vitába szállt szüleivel, s az utóbbi időben nem egy alkalom­mal meg is fenyegette őket. Az egyre jobban elmérge­sedő családi válság 1997. január 3-án torkollott tragé­diába. Ezen a napon az idősebb Dudás részegen jött haza. Fia már ágyban volt, ami­kor meglátta italtól tántorgó édesapját. Ferencnek azon­nal kiment az álom a sze­méből, kiugrott az ágyból, s rátámadt a mit sem sejtő, meglepett édesapjára, két kézzel nyakon ragadta és fojtogatni kezdte. Az öreg kétségbeesetten próbált vé­dekezni. Ferencnek vélet­lenszerűen a kezébe akadt a közelben levő, egy méter hosszú, 12 mm széles vas­cső, mely a falnak volt tá­masztva. Felkapta és azzal kezdte ütlegelni édesapját, ahol érte. Közben magából kikelve követelte, hogy az apja adja vissza az általa el­tűntnek tekintett két karika­gyűrűt. Végül az öreg eszméletét vesztve összeesett. Ezt lát­va, fia ledobta a kezében tartott csövet, szó nélkül bevágta maga mögött az aj­tót, otthagyva vérben fet­­rengő apját a földön. Az ál­dozat másnap reggelig ma­radt a földön, amikor a gyil­kos és annak édesanyja be­mentek a szobába, felemel­ték Sándort a földről és ágy­ba helyezték. Dudás Mária az áldozat felesége, magá­hoz hívatta leányát, Salló Ilonát, akivel kitakarították a szobát, tiszta ágyneműt húztak az ágyra, eltüntették a véres ruhákat. Utólag értesítették a falusi orvost, aki miután megvizs­gálta Dudás Sándort, azon­nal beutalta a Csíkszeredai Megyei Kórházba. Itt a szakértő orvosi beavatko­zás ellenére, 1997. január 8-án meghalt. A hivatalos törvényszéki vizsgálat belső vérzést, több bordatörést, a test leg­nagyobb részét elborító véraláfutásokat állapított meg. Ezeket a gyilkos ke­mény tárggyal követhette el. Dudás Ferencet letartóztat­ták, majd a vádirat összeál­lítása után a Hargita Me­gyei Törvényszék Lakatos József elnök által vezetett bírói testülete, a napokban kimondta az ítéletet: a bün­tetlen előéletű Dudás Fe­rencet halált okozó ütés vádjával öt évi börtönbün­tetésre ítélte. Az ítélet jog­erős. Kovács László Költözik a miniszterelnöki macska iHÉJE­­L_ Étvágytalan a Downing Street kedvence Nyolc évet töltött a reflektorfényben, de most bú­csút mond a politikai életnek Humphrey, a leghíre­sebb brit macska. Visszavonulása a sussexi vidéki élet nyugalmába olyan fontos események számít a szigetországban, hogy a Downing Street és a Mi­niszterelnöki Hivatal közös közleményben adták a világ tudtára. Humphrey, aki a BBC le­gendássá vált, ironikus Yes Prime Minister című soro­zatának kabinettitkáráról, Sir Humphrey Applebyről kapta nevét, 1989-ben kó­bor macskaként keveredett a kormányzati negyedbe. Három miniszterelnököt szolgált ki és ellátása a ka­binetiroda költségvetésé­ben szerepelt. A fekete-fe­hér kandúr többször is bot­rányba keveredett, hol az­zal vádolták meg, hhogy a királynő kacsáit ette meg, hol a zaklatott John Major kormányfőnek kellett meg­védenie, hogy nem a kövér macska lelkén száradnak a St. James's Parkban talált vörösbegytetemek. A macska a legnagyobb veszélybe akkor került, amikor a Munkáspárt hata­lomra jutásával az új mi­niszterelnök felesége, a macskaszőrre állítólag al­lergiás Cherie Blair ki akar­ta tenni a szűrét. A közvé­lemény felhördülésére az asszony, az ország egyik legtehetségesebb ügyvédje arra kényszerült, hogy Humphreyt dédelgetve fényképeztesse le magát, bizonyítva állatbaráti lelkü­­letét. Nem sokkal később a Downing Street kedvencét kis híján elgázolta a ven­dégségbe érkező Clinton elnök kéttonnás limuzinja. A 11 éves Humphrey az utóbbi időben veseproblé­mákkal küzdött és ezért ta­nácsolta az állatorvos, hogy vidéken próbálja meg visszaszerezni elvesztett ét­vágyát. Az ellenzéki Kon­zervatív Párt egyik szóvivő­je epésen jegyezte meg, hogy úgy látszik, már hat hónapi munkáspárti kor­mányzás után elment a kedve az élettől, és más csoportokhoz hasonlóan, szenved a Labour Party ígéretszegéseitől. Népszabadság és Tehervonat mozdo­nyával ütközött csütörtök (nov. 27.) délelőtt a figyel­metlen Cincziri Dezső gépkocsivezető, amikor HR—01— PVN rendszá­mú személygépkocsijával át akart hajtani a Hunyadi utcában levő (strand mel­letti) vasúti átkelőnél. A 41 éves felsőboldogfalvi autóvezető megállott ugyan a sorompó nélküli, Szent András-kereszttel jelzett átkelőnél, de nem vette észze a jobbról kö­zeledő szerelvényt. A vilá­goskék 1310-es Dacia gépkocsi elöl-hátul meg­rongálódott, viszont a so­főr szerencsésen megúsz­ta a balesetet — tájékoz­tatott Panaite Sorin had­nagy, a székelyudvarhelyi Rendőrség közlekedési osz­tályának vezetője. DaLa és a Fát szállító, kivilágí­tásán szekérbe szaladt egy Cielo személygépko­csi péntek (nov. 28.) este 6 órakor Parajdon. A Prí­ma Rádió szerkesztőségé­be érkezett pontosítás szerint az autóban ketten ültek, a sofőrt egy szembe jövő autó fényszórója va­kította el. A mellette ülő utas az arcán megsérült, péntek este műtéten esett át, és a körülményekhez képest jól van. Az autó so­főrje szerint a baleset helyszínén négy órán ke­resztül várták a rendőrö­ket, és Az 50 éves Csíkszere­dái S.J. Ernőnél, a Hart Rt. (traktorgyár) alkalmazott­jánál egy ellenőrzés alkal­mával nem­ kevesebb, mint 177 falba lőhető Genofix szeget találtak, melyek használata enge­dély nélkül törvénysértés­nek bizonyul. Az ellenőr­ző szervek, szimatot fog­va, házkutatást rendeztek az említettnél, ahol vil­lanymotorokra, ékszíjak­ra, köszörűkövekre buk­kantak, mintegy 108 mil­lió lej értékben, és 12/12 kaliberű Beretta márkájú vadász­­fegyvert talált a rendőrség az 56 éves kászonaltízi Cs. Lajosnál. A fegyvert ezelőtt két évvel vásárolta a magyarországi B. And­rástól s több mint valószí­nű, orvvadászatra hasz­nálta. Megindult a kivizs­gálás, Cs.L. szabadon vé­dekezhet az ellene felho­zott vádakkal szemben, és váratlan ellenőrzést végeztek a megyei egész­ségügyi szervek több ma­gánvállalkozásnál. Ez al­kalomból 36 bírságot rót­tak ki 5,175 millió lej ér­tékben, és ideiglenesen felfüggesztették a Csíksze­redai Prod—Com Kalász Kft. a csíkszentkirályi fo­gyasztási szövetkezet és a balánbányai Casnic— Com Kft. valamint a gyer­­gyóvárhegyi Copet-Dinex Kft. működési engedélyét. K.L. face (MUUto/1!

Next

/
Thumbnails
Contents