Udvarhelyi Híradó, 1998. január-március (9. évfolyam, 1-25. szám)

1998-01-27 / 7. szám

1998. január 27., kedd sport Labdarúgás Vasárnap a Matrica - Roseal ügyintéző tanácsa és a Matrica - Roseal Sportegyesület részéről egy nyi­latkozat született, amely többek között azt tartalmaz­za, hogy a fent említettek megszüntetik a Hargita Labdarúgó Szakosztály működését a sportegyesület keretében, és felajánlják azon jogi vagy fizikai sze­mélyeknek, akik hajlandóak átvenni a csapat irányí­tását, amely jelentős emberi és anyagi értéket (kö­zel 5 milliárd 830 millió lej) képvisel. A cél az, hogy továbbvi­gyék, esetleg magasabb szin­tre emeljék a városunkban nagy hagyományokra vissza­tekintő sportágat. A nyilatko­zatban az is szerepel, hogy a Matrica - Roseal továbbra is támogatja a székelyudvarhe­lyi sportéletet. Borbáth István, a Roseal Rt. igazgatója a Príma Rádiónak nyilatkozva a következőket mondta: - Ez a döntés azért született, mert figyelembe véve a Matrica Rt. gazdasági helyzetét nem tudja tovább támogatni a csapatot. A Sportegyesület vezetőségé­nek beadványa abból állt, hogy a különböző játékosok elszerződése miatt meg­gyengült a játékosállomány, így nincs biztosítva megfele­lőképpen a csapat ütőképes­sége. Ezért a Labdarúgó Szakosztály vagyonát fela­jánlottuk jogi vagy fizikai személyeknek, hogy jobb menedzseléssel esetleg ma­gasabb szintre emeljék az udvarhelyi labdarúgást. Erre tíz nap haladékot adtunk, ha nem jelentkezik senki, akkor átadjuk a szakosztályt a Pol­gármesteri Hivatalnak. Ettől függetlenül a Roseal továbbra is támogatja a szak­osztályt, a felvállalt kötele­zettségeket más keretek kö­zött is megadjuk. Remélhe­tőleg ez a döntés pozitívan fog hatni az udvarhelyi lab­darúgásra. Az ügyben megkérdeztük dr. Kinda Lászlót, a Hargita Labdarúgó Szakosztály egyik vezetőjét, aki a következőket nyilatkozta: - A Hargita labdarúgó csa­pata már a bajnokság meg­kezdése előtt nehézségekbe ütközött, hiszen a támogatók nem nagyon jelentkeztek. Et­től függetlenül a Matrica és a Roseal tulajdonát képező csapat megkezdte a felké­szülést. Közben az történt, hogy a labdarúgók egy része nem vállalta tovább a játékot a Hargitánál, őket minden további nélkül átadta az egyesület az FC Budvárnak. Gál Győzőről, Botorok Já­­­­nosről, Kiss Lajosról van szó, hogy csak a jobbakat említ­sem, de mások is voltak. Szü­letett egy megállapodás, hogy ennek, valamint a pá­lyahasználat ellenértékeként egy bizonyos összeggel segít havonta a Budvár. Erről egy hitelesített egyezség is szüle­tett, amit a Hargita részéről Fazakas Csaba, a Budvár rés­zéről Gagiu Marian és Mó­zes István írt alá. Az edzése­ket Lőrincz Attilával és Bo­doni Sándorral kezdte a csa­pat, de bebizonyosodott, hogy ők nem képesek tech­nikailag a C - osztály szín­vonalán tartani az együttest, ezért változást történt, a csa­pat felkészítését a Bálint— Dénes edzőpáros vállalta el, nem sok sikerrel. Az egyesület vezetősége beadványt nyújtott be a tu­lajdonosokhoz, amiben kije­lentettük, hogy ilyen körül­mények között­­ öt játékost elvittek katonának, három játékos már szerződést írt alá a Budvárhoz, Albert, Du­­sinszki és Kovács Attila, vala­mint a szórványos támoga­tók visszakozása miatt - a Roseal és a Matrica vezető­sége döntse el a csapat sor­sát. Január 12-én kezdődött meg a felkészülés a tavaszi fordulókra, ahol a fent emlí­tett három játékos már nem jelent meg, így a csapat tu­lajdonosai döntés előtt áll­tak, hiszen ilyen körülmé­nyek között képtelenség helytállni a C - osztályban. -Mi történik akkor, ha nem jelentkezik senki a Hargitá­ért? - Olyan döntés született, hogy ebben az esetben a csapatot átadják a város ve­zetőségének. Én ezt nem na­gyon értem, hiszen a város vezetősége már régebb kije­lentette, hogy ők törvényes keretek között nem foglal­kozhatnak egy labdarúgó csapattal. A kiadások óriási­ak, de reméljük lesz, aki az anyagi támogatást vállalja. Borbáth úr viszont azt is kije­lentette, hogy a Roseal az ál­tala nyújtott támogatást fenn­tartja. Erre a kérdésre konkrét választ csak a megszabott határidő lejárta után kapunk. & Jakab Árpád Minifoci Ismét nyert Hétvégén a városi sportcsarnokban ren­dezték meg a IV. Auto M kupa kispályás labdarúgó tornát, amelyen a résztvevő 12 csapatot négy csoportba sorolták. Ered­mények: A - csoport: Csíkszeredai Amigo - Melinda Kft. 6-0. A másik két mérkőzé­sen az Amigo és a Melinda Kft. is a sepsi­szentgyörgyi együttes meg nem jelenése miatt 6-0 arányban a maga javára írhatta a mérkőzést. B - csoport: Comat HR - Liga-Faox 2-2, Fások - Liga-Faox 0-5, Comat HR - Fások 4-4. C - csoport: Bútor - Pro Lemax 1-2, Ballantines - Pro Lemax 0-3, Bútor - Bal­lanti­nes 1-4. D - csoport: Auto M - Pék­ség 4-3, Sportiskola - Pékség 3-2, Auto M - Sportiskola 3-0. A negyeddöntőben: Amigo - Ballantines 9-1, Liga-Faox - Sportiskola 5-2, Pro Lemax - Melinda Kft. 3-0, Auto M - Comat HR 4-1. Az elődön­tőkben: Liga-Faox - Amigo 1-0, Pro Le­max - Auto M 2-3 büntetők után. A III. helyért: Amigo - Pro Lemax 6-1, a dön­tőben: Liga-Faox - Auto M 3-0. A Liga-Faox csapata végleg elhódította a vándorkupát, mivel harmadszorra is ők kerültek ki győztesen. A serlegen kívül 600 000 lej pénzjutalomban is részesül­tek. A második helyezett 400 000, a har­madik 200 000 lej pénzjutalmat, valamint serleget és díszoklevelet vehetett át. A tor­na gólkirálya Kuti László (Auto M ) lett 7 góllal. Kézilabda Szép sikerek Aradon január 22-25. között játszották le­ az ifjúsági I-es A - osztályú bajnokság máso­dik teremtornáját. Az Udvarhelyi ISK Bányai lánycsapatának eredményei: 31-24 a Zilahi ISK Silcotub, 34-30 a Besztercei ISK LEFS, és 29-28 a Kolozsvári Jövő ellen. A három mér­kőzés góllövői: Hodgyai Katalin 20, Ilyés Annamária 17, Thamó Katalin 15, Bodó Ildi­kó 10, Balázsi Annamária 9, Kilyén Csilla 6, Orbán Annamária 5, Ádám Éva 4, Birtalan Annamária, Simó Aranka 3-3, Bató Cecília 2. A Mihályfalvi Ernő által edzett Famos szin­tén Aradon, a helybéli A - osztályos csapattal játszott felkészítő jellegű mérkőzést: Famos - Aradi Arbema 37-25. Az udvarhelyi ifi l-es A - osztályos fiú csa­pat a Lucian Crigorescu emléktornán vett részt, ahol a következő eredményeket érte el: 26-33 a Nagybányai ISK, 29-23 a Seges­vári ISK, 30-32 a Iasi ISK, és 34-32 Nagy­­szentmiklós, 29-23 a Nagyváradi ISK ellen. Bakó Lajos edző Sárdi és Ilyés játékát emelte ki. A csapatnak nélkülöznie kellett Szabó Levente kapust és Ágoston Attila átlövőt, akik a tornával egyidőben a román ifjúsági válo­gatottal vettek részt Törökországban egy nemzetközi tornán. Az emléktorna végső rangsora: 1. Nagyvá­radi ISK; 2. Iasi-i ISK; 3. Udvarhelyi Bányai ISK; és Bartha János Megkezdődött a felkészülés Felújított csapatok Noha még több mint egy hónap választ el az idei hiva­talos labdarúgóidény meg­nyitásától, a csapatok már hetekkel ezelőtt elkezdték a felkészülést. Ezzel egyidejű­leg megindult a játékos­mozgás is. Több élvonalbeli csapat igyekszik felújítani, megerősíteni jelenlegi kere­tét, míg mások — legfőkép­pen a gyenge anyagi lehető­ségekkel rendelkezők — több játékosukat vesztették el. A Steauatól,egyetlen játé­kos sem távozott. Leigazol­ták ellenben a kolozsvári Marcat és Cornateanut, aki legutóbb a belga Lokeren já­tékosa volt. A Rapid még csak a tapogatózások fázisá­ban van, szeretnék leigazol­ni Ciucurt, Balaci-ot és Chi­­vut Resicáról, Radu Nicules­­cut az FC Nationaltól, Bar­­but, aki jelenleg Koreában játszik és az albán Bogdanit. Az FC National leigazolta a Sportul Studentesc gólerős játékosát, Caramarint, pró­bálkozik a tehetséges Schu­macher, valamint a több csa­pat által óhajtott Maier átiga­zolásával. A nehéz anyagi helyzetben levő Dinamo al­sóbb osztályok felé orientá­lódott: Voinea, Serban (Bu­karesti Rocar), Szőke (Dicső­­szentmárton) és Ispas (Motru) jelentene újdonságot a csa­patnál, ezzel szemben hát­védjük, Talvan Kolozsvárra távozik, míg Bodea a Brassói FC-nél folytatja ját­ékos-pá­­lyafutását. A vidéki csapatok közül a felbomlás küszöbén áll a Petrozsényi Jiul, melytől nem kevesebb mint öt alap­játékos távozik, új szerze­ményről pedig szó sem esik. A Kolozsvári U erősödött Anton kapussal, Talvan hát­véddel, próbálkoznak a te­hetséges dévai Személy és a szebeni Zotinca átigazolásá­val. Egyre inkább gyengül Ilyés Robi csapatának, a Fo­­resta Falticeni-nek anyagi helyzete, így természetes a játékosok távozása. Barbu edző a Brassói FC-nél folytat­ja a tavasztól, míg Cristescu a B-osztályú Astra Ploiesti-hez igazolt. Valóságos keretújítás van a Craiovai U-nál. Lutut a­­ Marseille, G. Popescut a spa­nyol Salamanca igazolta le, Sueiu az FC Arges, Buia a Farul játékosa lett, Ganeat, Curtot, Ungurt, Nastásiet fe­gyelmi okokból helyezték átigazolási listára. Új nevek: Sándor az FC Argestől, Mo­hóra a Farultól és Gárlestea­­nu Besztercéről. Az átigazolási idény lezá­rásáig, több mint valószínű, lesznek még változások, több csapat az utolsó pilla­natban jelenti be igényét új játékosok tekintetében. A ta­vaszi idény nyitánya előtt visszatérünk még a jelentő­sebb átigazolások ismerteté­sére. és Kovács László Világelsők Példátlan sikerek Az elmúlt napokban két napon keresztül Tusnádfür­­dőn tartózkodott Kocsis Béla, a Magyar Kajak-Kenu Szö­vetség vezetőségi tagja. Vele beszélgettünk el a tavalyi példátlan sikersorozatról és a jövőbeli tervekről. — Mivel magyarázható a tavalyi, Darmouth-ban meg­rendezett világbajnokságon való példátlan sikersorozat? — Kezdjem azzal, hogy az utóbbi években profi szintű a felkészülés, profik a követel­mények, a menedzsment, ezek után pedig csak profiz­musra valló lehet a szereplés is. A harminc tagú magyar csapatból tizenketten abszo­lút újoncként kerültek ki a VB-re, miközben Kőbán Ri­tával az élükön számos vi­lágklasszist nélkülöztünk, tehát minden várakozást fe­lülmúló volt a felfrissítés. És ne feledkezzünk meg a Ka­jak-Kenu Szövetség élére az év elején megválasztott új szövetségi kapitányról, An­gyal Zoltánról sem. A VB-zá­­ráskor sportolóink nyolc ara­ny-, hat ezüst- és két bronzé­rem birtokába jutottak, a nemzetek közötti csapatver­senyben pedig klasszisfölén­nyel végeztek az első hely­en. — Szóljon pár szót a tava­lyi legeredményesebb magy­ar sportolóról, Storcz Botondról... — Külön sztori az övé. Nem szívesen teszem, de fel kell idézni az 1996-os atlan­tai olimpiát, ahol a válogató előtti napon szalmonellás eperlevest evett, kimaradt az olimpiáról. Mint mondotta, ez rettenetes dacot szült ben­ne. Tudatában volt annak, hogy nem hagyhat ki több kínálkozó lehetőséget. Ez to­vább erősítette maximaliz­­musát: mindig mindenből a legjobbat és a legtöbbet kell kihoznia. S ambíciójára jel­lemző az, hogy amikor min­denki ünnepelte világbajno­ki címeiért, ő mégsem volt teljesen elégedett, bántotta, hogy a négyes nem jutott VB- arany birtokába... Remélem, egyetért Ön is velem abban, hogy az ilyen és ehhez ha­sonló megjegyzések, véle­mények viszik előre a világ dolgait. Nem kell nagy jóste­hetség ahhoz, hogy megjö­vendöljem: Storcz Botond állócsillag lesz. Ő az új ka­jakkirály. Természetesen nem feledkezünk meg a töb­bi sikerkovácsról sem: Hor­váth Csabát és Kolonics Györ­gyöt, Atlanta olimpiai bajno­kait nem szükséges bemutat­ni, de világbajnok lett, töb­bek között, az újonc Belicza Béla, Hüttner Csaba és Szuszkó László is. Kovács László \ HÍRADÓ 13 • Harminckét milliárd I lejbe kerül Romániának az utánpótlás-csapatok számára megrendezendő Európa-bajnokság döntő tornája. A napokban UEFA-küldöttség tett lá­togatást a fővárosban, szemrevételezték az öt fővárosi stadiont, vala­mint a csapatok rendel­kezésére bocsátandó szállodákat. Jelentésüket a következő napokban ta­nulmányozza az UEFA vezetősége, és hoz dön­tést a tornarendezés jogá­ban. Mint ismeretes, Ro­mánián kívül Görögország pályázik még a döntő tor­na megrendezésének jo­gáért. — Szigorúan büntet az UEFA Fegyelmi Bizottsá­ga. Az év végén lebonyo­lított hivatalos mérkőzé­seken tapasztalt rendelle­nességek következtében az Anderlechtet 40.000 svájci frankkal büntették a Schalke 04 elleni talál­kozón tanúsított fegyel­mezetlenségekért. U­­gyancsak 40.000 svájci frankkal gazdagítja az UEFA pénztárát a Twente Entschede, mivel a fran­cia Auxerre elleni találko­zón az egyik szurkoló üveget dobott a pályára. A svéd IFK Göteborg el­len tanúsított sportsze­rűtlen magatartás követ­keztében a Paris Saint Germain csapatát 7000 svájci frankkal sújtották. Ha pénzbeli büntetést nem is kapott, a Stras­bourg játékosát, Devo­­niert két fordulóra letil­tották az Európa-kupák­ban való részvételtől.­­ Abbahagyja aktív labdarúgó-pályafutását a legismertebb német játé­kosok egyike, Jürgen Klinsmann. A csatár beje­lentette, hogy számára a búcsút a franciaországi VB-döntőtorna jelenti. Klinsmann 11 éven ke­resztül, több mint száz al­kalommal öltötte magára a válogatott mezét, mely­nek színeiben 43 gólt szerzett. 1990-ben világ­­bajnoki, 1996-ban pedig Európa-bajnoki címet nyert. 1991 -ben az Inter Milano, majd 1996-ban a Bayern München játéko­saként nyert UEFA-kupát, 1989-ben és 1994-ben ő lett a legjobb német lab­darúgó, míg 1995-ben ő kapta a legjobb külföldi játékos címét Angliában. Mint ismeretes, Klins­mann jelenleg az angol Tottenham csapatában játszik. — Gheorghe Hagi ta­gadja azokat az állításo­kat, melyek alapján az idei VB-döntőtorna után visszavonulna a váloga­tottból. — 34 éves va­gyok, kitűnően érzem magam, eszem ágában sincs a visszavonulás. Ameddig hasznára lehe­tek a válogatottnak, örömmel öltöm magamra a címeres mezt. jt. Kovács László

Next