Új Ember, 1945 (1. évfolyam, 1-20. szám)

1945-08-09 / 1. szám

i» évfolyam • 1. sx. * ICHT0LIICU5 HETILAP ^ 1945 augusxtua 9 Parragi György: Katolicizmus és demokrácia • Radó Polikárp: Tiszazugi történet • Thurzó Gábor novellája • Végh György verse • Rónay György tanulmánya • Werner Alajos a­ zenéről • A Bíboros hagyatékából • „Moszkvai jelentés“ • Ismerkedünk az orosz filmmel • Krisztus Mauthausenben "Ú­gy vagyunk, mint a gyermek verés­ei után: folyik a könnyünk, hü­­högünk és jót fogadunk. Belátni soha­sem fogjuk, hogy verésünk mértéke szerint hibáztunk. A megvert gyer­mek a világot, könnyein át látja, és a könnyek az éleslátást elveszik. Töröljük csak ki szemünkből a könnyeket. De másért, magunk miatt lássuk a dolgokat olyanoknak, ami­lyenek. Vétkeztünk mi­ is, mint annyi sokan mások. És vagyunk olyan emberek, rátartik és magyarok, ismerjük annyira a ma­gunk hibáit és magunk erejét, hogy merünk hím­vallomást is tenni. Be­valljuk azt, amit sokan­­— gyenge­ségük az oka — nem mernek. Azt is tudjuk, hogy mindig ők, a gyávák a vádlók: tegnap azért vádoltak ben­nünket, mert nem vagyunk elég jobb­oldaliak, ma azért vádolnak, mert nem vagyunk elég baloldaliak. Sze­gény Ady jut eszünkbe: «Sváb bűnból jöttnek, köd­evőnek én nem vagyok magyar?», meg az a régi szép mese a szamárról, amelyet végül is össze­kötött lábakkal a hátán cipelt az apa és fiú. — Nem, nem az emberek ked­véért, a magunk lelke könnyítéséért Szent Ágoston öntudatával és bűn­tudatával vallomást teszünk. Meg­fogadjuk, hogy levetjük a régi em­ber hibáit, és az új ember fényesen fehér vasárnapi ruhájába öltözkö­dünk. Ledobjuk magunkról a túlságos konzervativiz­mus kölöncét. Konzervativiz­mus nélkül nincs haladás, a jövő építésében nem feledkezhetünk arról a fundamentumról, amelyet a múlt rakott le. És ha e fundamentumot figyelmen kívül hagyva kezdünk új épületet, össze fog dölni, mint ahogy összedől a homokra épített palota és a kártyavár. És hiába szidjuk reak­ciósnak a homokot, hogy nem beton, a kártyát, hogy csak papír, a termé­szet törvénye erősebb a divatnál, am­bíciónknál és a mánál. Mi megbecsül­jük a múltban, ami érték, de nem vallunk közösséget azzal, ami bűn. De sokszor itt nem látunk tisztán. Prédikációkban mindig ugyanazt a dogmatikát és morálist halljuk, temp­lomainkban mindig ugyanazt a misét látjuk. Be kell vallanunk, boldogok és büszkék vagyunk a mi vallásunk mozdíthatatlan szilárdsága miatt. És lehetünk is. Az azonban már baj, ha belerévü­lü­nk, szerelmesek leszünk a kőszáli mozdulatlanságba ott is, ahol ez már hiba, ahol nem dogmatikáról és morálisról van szó, ahol a kény­szerítő szükségesség elől menekülünk a kényelmes és veszélyes mozdulat­lanságba. Az evolúció helyett jön aztán a revolúció, amely a maga ke­gyetlen kényszerűségével elsöpri azt is, amit később nagy kínnal építünk újra. Tegnap még irtóztunk volna egy kis átalakítástól, s az átalakítás szük­ségességének hangoztatóját készek lettünk volna megkövezni, forradalmi­nak, gonosznak, hitetlennek közösí­tettük ki, hogy ma egyetlen szószóló­ként hozzászaladhassunk, és sírva kezdjük megásni a régi helyén épí­tendő épület új fundamentumát. Levetendő hibánk a t­e­­kintély egész sajátos ér­tel­m­e­z­é­s­e. Általános magyar hiba ez. Nem volt olyan tehetségtelen szolgabíró, kit a reklám képviselősé­gen, miniszterségen kerésztől Páter patriae-vé ne tudott volna magasz­­tosítani. Mikor aztán ez a sasnak vélt bagoly a nagy vihar idején a földre zuhjant, a tegnap még hozsannázók oly részvétlenül tudnak átlépni rajta. Mi a tiszteletet sokszor nem az érdem­nek, hanem a szerencsének és címnek adjuk. Ezért ültek és ülnek sokan ott, a­mi érdemeik szerint nem ülhet­nének, mert csak kerékkötői minden ritmusos menésnek, sorompói minden egészséges haladásnak. Ebből folyik egy új nagy gyenge­ségünk : egyes szerveze­teinkben időnként je­lentkező elöregedés. Oku­lás kedvéért tekintsünk csak vissza az elmúlt évtizedek katolikus politi­kájára. A vezetői székekben általá­ban érdemes, valamikor bátor és harcos, de évek folyamán kiöregedett és elerőtlenedett emberek ültek. És hiába jöttek új emberek új időknek új dalaival, vagy mindjárt kezdetben elriasztotta őket a múmiává sárgult hatalom, vagy kezdeti együttműködés után ellenzékbe taszította őket, vagy ha ke .'■› volt bennük a gerinc, fel­szívódtak az öregek kitüntetett, de lelkileg kasztrál­­azallusaikká. És mivel s­zervezetlen és gyenge volt ez a politika, katolicizmus, hajlandó volt szövetségeké kötni a nála hatal­masabb­ak látszó hatalommal, klik­kekké! • •·' *tokkal. Viszont ?‹.Õ t nem vette észre, hogy már régen védője védőjének, szorgalmasan fizette a ké­tes védettségért járó oiulusokat, és vállalta azt a szerepet, hogy védőjé­nek la­kása magát is velerántsa a semmibe. Sőt szenvedése, mivel vé­dőjét túl­éli, a bukás után is meg­marad mert rajta hajtják be fizetés­­képten­b védője összes tartozását a bukott nagyság iránt érzett szokásos vádaskodással és gyűlölettel. Az csak a szerencse, hogy a bizonyos terüle­teken mutatkozó elöregedés mindig meghozza más irányokban a fiatalos nekilendülést. Hierarchikus szerve­zettségünk is nagy erő. I­­zoly­tat­hatnék önmagunk vizsgá­latát, a régi ember levetendő hibáinak felsorolását. De talán lelki elindításnak ennyi is elég. Vessük most már szemünk sugarát előre, új önmagunk megtervezésére. A konzervativizmus kérdésében el­igazít a biblia szava: ö­lt s­é­t­e­k magatokra az új embert! igazságban és igazságos­ságban. Igazságban akkor öltjük magunkra az új embert, ha a kinyi­latkoztatás realitásából egy hajszál­nyit sem engedünk. Itt kiélhetjük konzervativizmusunkat, és ki is kell élnünk, ezért, ha kell, meg is kell hal­nunk. De magunkra kell ölteni az új embert igazságosságban is. Ez azt jelenti, hogy az igazságosságnak kell uralkodnia az embereknek egymás­hoz való viszonyában. Itt aztán már haladóknak kell lennünk sokkal in­kább bárki másnál. Hogy csak egyet mondjunk, nem elégszünk meg a­ pápai enciklikák szociális igazságai­nak unos-untalan ismételgetésével,, hogy aztán a való életben oly kevés­ történjék, mint ahogy pl. az egyházi nagybirtok, amelyet most elveszhet­­t­ü­nk, oly kevéssé volt különb a vilá­ginál. S ha majd az igazságosság­ kialakul a lejekben, ki fog mutat­kozni az intézményekben is. Hátul kullogás helyett elől menetelünk és irányt mutatunk mindenkinek az igazi, igazságos, krisztusi együttélésben. A hamis tekintélytisztelet pogány­ bálványa helyébe újat kell állítanunk: Egy leg­yen a ti mestere­tek, Krisztus. Azt­ a tekin­télyt, aki távol áll ettől a krisztusi mintaképtől, és Krisztus nevét csak száján hordja, politikai tőkének tartja, nem ismerhetjük el. Valaki számunkra csak annyiban tekintély, amennyiben valóban méltó arra, hogy Krisztust lássuk benne. Az ájuldozó vazallus­ tekintélytisztelet az egyházi élet terén sem kevésbbé undorító, mint a letűnt kor felfelé mindig aláza­tosan meggörbült szubordinációja. Krisztusi vezetők és krisztusi veze­tettek fel fogják építeni a maguk krisztusi világát. Minden izében keresztény, élő, klikkekkel nem szövetkező lesz ez a világ. Ebben mindenki megtalálja a maga szere­pét, munkáját és boldogságát. Mind­egyikünk bele fog kapcsolódni Krisztus misztikus testének élő orga­nizmusába, mindegyikünket átjárja Krisztus élteti­ vére. Mily nevetséges lesz akkor a buta és pogány turáni átok hangoztatása, az annyit bámult nyugati szomszéd tündöklő példakép­ként való odaállítása. Mi magunk, belső sugallatra mindig meg fogjuk találni elhelyezkedésünket a politika s az élet minden viszonylatában, men­tesek leszünk minden túlzott alkal­mazkodástól, de viszont minden riadt szemű hegyhózkodástól is. Mindez talán utópia, de olyan utópia, amiért érdemes dolgozni és élni. A huma­nizmus nagy szentje, Morus Tamás is ilyen utópiát építgetett lelkében, délibábokat kergetett, és közben épí­tette az eljövendő korok angol nem­zetegyéniségét. — Mórus Tamás opti­mizmusával, Szent Ágoston őszinte­ségével, a magyar katolikus paraszt realitásával és konok kitartásával akar dolgozni az Új ember az új ember kialakításában. Pénzes Balduin: ÚJ EMBER «Vessétek le a régi embert, ki romlásba jut a csalárd kívánságok miatt, hogy újuljatok meg lelkileg bensőtökben, és hogy valóban magatokra öltsétek az új embert, aki az Isten képére teremtetett igaznak és szentnek.» (Ef. 4, 22—24.) MIT AKAROK? | i \ i \ :i akarom, hogy a nap mindenkire süssön, hogy ember embert soha többé arcul ne üssön. Azt akarom, hogy a föld mindenkinek teremjen,­­ hogy ember embert láncon tartani ne merjen. ' \ ?­­ Azt akarom, kemény öklöm azért dörömböl, hogy mindenkinek jusson rész a felséges örömből.I­­ Azt akarom, hogy minden ember ártatlan légijén, gyermekként sütkérezzen egy napos hegyen. Azt akarom, mindnyájan hívott vendégek legyünk, Isten vendégei, piros gyümölcsöt és mézet együnk.­­ Azt akarom, békén ölelkezzék a föld s a tenger, az isten legyen Isten és az ember legyen — Ember! Harsányi Lajos •

Next