Új Ember, 2011 (67. évfolyam, 1/3255-51/3304. szám)

2011-01-02 / 1. (3255.) szám

LXVII. évf. 1.(3255.) www.ujember.hu • ujember@ujember.hu KATOLIKUS HETILAP Ára 150 Ft • 0,5 euró • 2 új lej Uj év, új remények Megkérdeztük: Mit vár 2011-től? 6. oldal A harang és az ember szava Találkozás Kárpáti Zoltán fotográfus-főorvossal 7. oldal „A térség legversenyképesebb országa lehetünk" Évkezdő beszélgetés Rétvári Bence államtitkárral 9. oldal Püspökkari körlevél a család éve megnyitására 10. oldal A vallásszabadság a béke útja A keresztényeket rengeteg helyen üldözik a világban. Különösen Ázsiában és Afrikában gyakori, hogy nem lehet szabadon megvallani a vallásos hitet a személyes szabadság vagy akár az élet kockáztatása nélkül - állapította meg a szentatya a 44. béke világnapra írt üzenetében, amelyet december 16-án mutattak be. A tizenöt pontból álló dokumentum újévi jókívánságokkal kezdődik, és bevezetője utal az iraki keresztények ellen nemrég elkövetett merényletre. Ezután a pápa elemzi a vallásszabadság jelentését, majd a békét mint Isten ajándékát és a jóakaratú emberek, elsősorban a hívek munkájának eredményét mutatja be. Kijelenti: a vallásszabadság az elidegeníthetetlen emberi jogoknak mintegy összefoglalása, nélküle nincs jogállam. (Folytatás az 5. oldalon.) Új segédpüspök Egerben Palánki Ferenc kinevezése XVI. Benedek pápa december 27-én az Egri főegyházmegye se­gédpüspökévé nevezte ki Palánki Ferencet, a Központi Szeminári­um spirituálisát, és a fidolomai címzetes püspöki címet adomá­nyozta neki. Palánki Ferenc 1964. március 11-én született Balassagyarma­ton. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Mű­szaki Főiskolán tanult tovább. 1989 és 1994 között elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolát, majd a Pázmány Pé­ter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szer­zett licenciátust. 1994. június 18- án szentelték pappá. 1996-ig szü­lővárosában volt káplán, 1996-tól 2000-ig Dorogházán, 2000 és 2005 között pedig Püspökszilágyon lá­tott el plébánosi feladatokat. Az Esztergomi Hittudományi Főis­kola kánonjogtanára, 2005 és 2010 között a váci „kisszeminárium" lelki igazgatója volt. Tavaly au­gusztus elseje óta a Központi Papnevelő Inté­zet spirituálisa. A bizalom zarándokába a földön Taizéi találkozó Rotterdamban Lapzártánk után kezdődik a harmincharma­dik európai taizéi találkozó Hollandiában. 2010. december 28. és 2011. január 1. között több tíz­ezer fiatal gyűlik össze Rotterdamban. Ez a vá­ros, amely a XV. században Erasmus szülőhelye volt, és amely 2009-ben elnyerte az Európa Ifjú- ISSN 0133-1205 110 0­­­9 770133 120548 sági Fővárosa címet, már akkor kifejezte szán­dékát, hogy a bizalom zarándokújának állomá­sa lehessen, és fogadhassa a zarándokokat. Rot­terdam közelében több város katolikus és pro­testáns egyházközségei (mint például Hága és Delft) is részt vesznek a fiatalok fogadásában. „Az evangélium szegényeiként mi, keresz­tények nem gondolhatjuk, hogy jobbak va­gyunk másoknál. Egyszerűen csak az jellemez bennünket, hogy a Krisztushoz való tartozást választottuk. Ezzel a választásunkkal teljesen következetesek szeretnénk lenni." (Részlet a legutóbbi Taizéi Levélből) Az igazságosság állt helyre Megállapodás az egyház és a kormány között Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a püspöki kar és a magyar kormány nevében megállapodást írt alá december 27-én a Parlamentben. Semjén Zsolt az esemény után elmondta, a szentszéki­ magyar vegyes bizottság minden lényeges kérdésben megállapodott. Ezek kö­zül kettőt különösen fontosnak tart. Az egyik, hogy az a járadékkiegészítés, melyet az első Orbán-kormány a protestáns egyházaknak megadott, mostantól a katolikus egyház ré­szére is jár: ez évi ötmilliárd-háromszázmillió forintot jelent. Az összeget már a 2011-es költ­ségvetés is tartalmazza. A másik kiemelt fon­tosságú kérdés, hogy az Állami Számvevő­­szék jelentésében is szereplő, ám az előző kor­mány által a hatályos törvények és megálla­podások ellenére sem folyósított négymilliárd forint összegű oktatási kiegészítő normatívát az elkövetkezendő években az állam pótolni fogja, rendezve ezzel az előző vezetés felhal­mozott adósságát. (Folytatás a 4. oldalon.)

Next