Új Könyvpiac, 2000 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2000-01-01 / 1-2. szám

KÖNYV KULTÚRA KERESKEDELEM INFORMÁCIÓ A tartalomból - Interjú Pavel Vilikovsky szlovák íróval 2. oldal­­ A magyar agrárkönyvki­adás ünnepe 3. oldal ~ Beszélgetés Miklós Ta­mással, az Atlantisz Könyvkiadó igazgatójával 4. oldal Interjú Beke György íróval 6. oldal KönyvSarok - recenziók a kortárs magyar írók fris­sen megjelent kiadványai­ról 7-13. oldal J. . . Beszélgetés Balogh Ani­kóval, a Háttér Kiadó ve­zetőjével 14. oldal ■ Interjú Fazakas Istvánnal, a Fekete Sas Kiadó igaz­gatójával 15. oldal CSANGOSORS Az 1927-ben született Beke György az elmúlt ötven év legfá­radhatatlanabb erdélyi krónikása, akit írótársai hasonlítottak már éppúgy Juliánus baráthoz, mint a Székelyföld földrajzát és szociológiáját a maga teljességében először leíró Orbán Balázshoz. Amit Beke hallatlan munkabírásával, történelmi vértezettségével, ráérző és időzítő képességével tényekben, adatokban, emberi sorsokban „összekazlatott” a romániai magyarság (székelyek és csángók) sorskérdéseiről, az való­ban csak nagy elődje és példaképe, Orbán Balázs munkássá­gához mérhető. A kisebbségi önismeret írójánál sohasem vált külön egymástól a szépirodalom és az újságírás; közel negy­ven évig dolgozott riporterként romániai magyar lapoknál, a Romániai Magyar Szónál, aztán húsz évig a Bukarestben szer­kesztett Előrénél, majd 1973-tól lett A Hét kolozsvári tudósító­ja. Irodalmi riportokból építkező könyvsorozatában (Barango­lások Erdélyben) a történelmi hagyományok és a jelen valósá­ga között igyekszik összhangot teremteni Erdély magyarlakta vidékeinek szociografikus indíttatású bemutatásával. Regé­nyeiben, novelláiban is a valóságirodalom hagyományait kö­veti. Beke Györgynek, aki írói ellehetetlenítése miatt 1989-ben, közvetlenül a Ceasescu-diktatúra megdöntése előtti települt át Magyarországra, ez idáig 35 könyve jelent meg. Csángók gyóntatója című elbeszélés és karcolat gyűjteményét tavaly decemberben adta ki a miskolci Felsőmagyarország Kiadó. (folytatás a 6. oldalon) ...A nő számos hibája és alábbvalósága mellett azért némely férfi­ak fölfedeznek jó tulajdonságokat is a női nemben. Például: „Az ő fegyverei: a nyelve, kecse, síró szemei, finom fortélyoskodása, me­lyeket tőle el nem vehetünk... hogy éhséget tovább bírnak... hogy vénebbek lesznek és mégsem kopaszulnak... hogy a tengeri nya­valya gyengébben járja őket... hogy őket oroszlánok ritkán támad­ják meg..." (KönyvSarok) Miklós Tamás: Politikai könyvkiadással nem foglalkozunk, és semmilyen értelemben nem célunk a po­litikai véleményformálás. Értelmes em­­berek amúgy is meg tudják fogalmaz­ni álláspontjukat a napi politikát­­ illetően. Nem dolgunk őket „terel- • \/1 getni". Inkább­­ ízlésünktől ve- V UllVUVS^y. nálunk könyvespolcaikra, ”“k­bil,n •»‡! m@4hkuUurális ki- t r raktere és ma is megvan ez a jellege amelyek ismereteik körét, szemléletüket tágíthatják, esetleg segíthetnek a józan ítéletalkotásban. Szerzők és címek megválasztásában tehát semmilyen módon nem függünk napi hullám­verésektől, konjuktúráktól. De a miénkhez hasonló non­profit vállalkozás persze nagymértékben függ a tá­mogatástól. Annak idején eu-­­­fória fogadta a kelet-európai változásokat, s ez a magyar attól függetlenül, hogy az ilyen ma­gamfajta kétes értelmiségiek tulajdo­nítanak-e neki ilyet vagy sem. Ese­temben e dolog természetes, mert én ínyenc vagyok, és a több kultúra több ízt, illatot, több színt jelent. Mi több, más kultúrák hátterében az ember a sajátját is jobban kiélvezi, mert sokkal inkább tudatára ébred annak sajátos jellegére és egyediségére. Ezért azt remélem, hogy Pozsony megőrzi ar­culatának multikulturális maradé­kait, sőt azt, hogy kedvező­ földraj­­kultúra külföldi támogatásában ,­ helyzetének köszönhetően ez a is megmutatkozott. Azóta sok J«“eS* «^g «ak erősödni fog, minden történt, s az esélyek foko- h°f Nemere­ki­zatosan szűkültek. Ám ahogyan az élvezkedhessem magam. Atlantisz Könyvkiadó korábban is (Részlet az interjúból-7o.) megtalálta a maga lehetőségeit, most is , it " keresi, és, - eddigi hazai-külföldi partnere­ire számítva, újakat keresve - remélhetőleg megtalálja őket. (Részlet a beszélgetésből - 4.0.) Pavel Vilikovsky A második részben részletes elemzést olvashatnak egy forra­dalmian új munkamódszerről, a távmunkáról. A könyv gyakorlati példákban, áttekinthető összefoglalók­ban, fotókban gazdag, és nélkülözhetetlen a teleházak mű­ködtetői és az induló teleházak számára. Ajánljuk azoknak, akiket foglalkoztat az ezredfordulón ugrásszerű fejlődésnek induló in­formációs társadalom és a magyarországi kistelepülések felzárkózása. A könyv (bruttó ára 2800 Ft) személyesen megvásárolható az IGE Kft.-nél: (az IGE KFT. az Önkormányzati Innovációs Központ utódszervezete) Tel.: (06-1) 428-0551, vagy megrendelhető a következő weboldalon: www.konyvkereso.hu Saxum Könyv Kft. 1134 Budapest, Szabolcs utca 4. Tel/Fax: 359-9794 Ú­JDONSÁGAINK KENDE Péter: BaNK BIANCO 1280 Ft A Postabank-botrány krónikája utánnyomásban jelenik meg: a Nap-tévé interjúi és a Forró nyomon ismét a könyvre irányította a figyelmet. Beté­t szStotisntjHt! Valentin napra ajánljuk: FILLIOZAT:A SZÍV INTELLIGENCIÁJA 1350Ft A világhírű francia pszichológusnő nagysikerű könyvének új kiadása. Boldog születésnapot! 1350 Ft A kötetből megismerhetjük Micimackó, Vackor és Süsü mellett Fürtöcske, a kis sár­kány, Vigyori, a szörny és Tisza kutya születésnapi történetét is. Hangulatos és ismert versek teszik teljessé a válogatást, amelyet Csuka Zsuzsa színes, vidám rajzai illusztrálnak. AZ ÉLET DOLG PÁL Mária: Ásó, KAPA, NAGY HARAG 680 Ft A könyv a gyűlölködés nélküli, kultúrált szétválás zsebkönyve, a nagy lelki sérülések nélküli el­szakadás megértő és pártatlan útmutatója. I ÚT KÖTETEI: POPPER Péter: A BELSŐ UTAK KÖNYVE 680 Ft Mindenkinek saját magának kell megtalálnia a megfelelő szellemi utat, kialakítani az ön­nevelés és -fejlesztés egyénre szabott módszereit. Ehhez kí­ván segítséget adni ez a könyv, mely a nyolcvanas évek óta szá­mos kiadást ért meg. Az idei adattárunk megjelenik: március 30. • Az adatellenőrzés és a szerkesztés folyamatban, azok a kiadók és kereskedők, akik nem szeretnének kimaradni belőle, még visszaküldhetik adatlapjaikat - Új Könyvpiac

Next