Új Könyvpiac, 2001 (11. évfolyam, 1-12. szám)

2001-01-01 / 1-2. szám

KÖNYV KULTÚRA KERESKEDELEM • INFORMÁCIÓ A tartalomból - BESZÉLGETÉS - Márton László íróval 1. oldal - Vágó Zsuzsannával, a Kassák Kiadó vezetőjével 4. oldal - Ambrus Évával, a Magyar Könyv­klub irodalmi vezetőjével 5. oldal - Ferdinand­­ György íróval 8. oldal - Havas Katalin könyvtárossal 13. oldal - Menyhért Annával, a József Attila Kör elnökével 14. oldal - ÍRÁSOK, VÉLEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK - A Magyar Könyvkiadók és Köny­vterjesztők Egyesülésének felhívása 3. oldal - Lipcsei Könyvvásár 3. oldal - Mezőgazdasági Könyv­hónap 3. oldal - II. Kárpát-medencei Keresztkötő­dések Konferencia együttműkö­dési megállapodása " 14. oldal - A könyvszakma megtisztulásáért 14. oldal - KÖNYVSAROK - Recenziók 7-12. oldal­­ Ára: 136 Ft Az elektronikus könyvkereskedelem mindössze néhány éves múltra tekint vissza. Az első online könyváruház csak 1994-ben indult az USA-ban. Az üzleti világ még ekkor sem jósolt nagy jövőt neki. Úgy gondolták, hogy csak a számítógép-őrültek fognak ezen az úton vásárolni. Az Amazon azonban exponenciálisan növelte forgalmát és rö­vid idő alatt megszerezte az amerikai könyvpiac 10%-át. Ma már mindenki elismeri a vállalkozás eredményeit, és az Amazon az online kereskedelem példaképe lett. Az internetes könyváruház vonzereje a hatalmas választék. Az áruháznak nem feltétlenül kell saját raktárkészletet fenntartania, a logisztika legkorszerűbb módszerit alkalmaz­va a nagykereskedelmi raktárak készletéből teljesítheti a megrendeléseket. Az amazon.com ezzel a megoldással élve 3,5 millió címet kínál az olvasóknak.­­ Könyv­kereskedelem az Interneten - 6. oldal Nyelvünk befejezhetetlen, nyitott egyetemesség: egyetlen, és mégis annyiféle, ahányan beszéljük, értjük. Egyszerre ad formát nemzetünk­nek és a magunk egyszeriségének. Nyelvében él a nemzet - de a nyelv által eszmél önmagára az emberi tudat is. - Csajka Gábor Cyprián, KönyvSarok - 8. oldal Puerto Rico éppen akkora, mint a Kisalföld. Tízezer négyzetkilométeres nyirkos trópu­si sziget sok esővel, ahol, ahogy azt még Kogutowicz Manótól tanultuk, „folyton fúj a passzát, meg az anti-passzát”. Nem elviselhetetlen. Az az igazság, hogy én mindig panaszkodtam, de nekem nagyon jó volt ott. Szabadok voltak a délelőttjeim. Baráti tár­saságom nem nagyon volt. Az ott élő magyarok közül oda mindenki azért ment, hogy eltűnjön. Szóval ki lehetett bírni, én mégis állandóan azon gondolkodtam, hogyan jö­hetnék haza. - Beszélgetés Ferdinandy György íróval - 8. oldal Az olvasók annyi mindent kérdeznek, írunk mi leckét és szakdolgoza­tot, festünk keresztrejtvényt, kutatunk családfát, keresünk képet egy épp aktuális folyóiratcikkhez. Senki sem hiszi el, hogy a HVG-től va­laki odatelefonál, mert olyan képet keresnek, amelyen együtt látható Hitler és Tiso. És mi egy perc alatt adni tudjuk, mert előző nap leesett egy könyv és ott nyílt la, és aki ezt látta és becsukta, az emlékszik rá, elrohan és hozza. Gyakran előfordul, hogy valaki kérdez valamit, elin­dulok, még nem tudom, hova megyek, elmegyek egy könyvsor mellett és szembe jut, hogy ott kell lenni a könyvnek, amiben a választ talá­lom. Azt hiszem, hogy egy őrangyal ül a vállamon. - Beszélgetés Havas Katalin könyvtárossal -13. oldal Peer Krisztián A szita szálai - interjú Márton Lászlóval­­ - Az áhitatos embergép című nemrég megjelent tanulmányköteted központi fogal­ma az átjárhatóság, amely egyfelől az egyes irodalmi művek befogadhatóságának felté­tele, másfelől ugyanezek művek tétje is. -Az ilyen fogalmaknak van egy adott pillanatbeli aspektusuk, és van tágabb időperspektívájuk is. Miután a tanulmánykötetemben többnyire olyan művek­ről beszéltem, melyeket nagyobb időköz választ el tőlünk, mai olvasóktól, ezért láttam célszerűnek velük kapcsolatban az átjárhatóság fogalmát használ­ni. Ugyanezt - ha megvalósul - a mi nézőpontunkból párbeszédnek vagy kom­munikációnak is lehetne nevezni, e két szó leírásától azonban óvakodtam. Lé­nyegében az egésznek az a tétje, hogy különböző észjárások, ízlések, kultúrák és egyebek - különbözőségüket megőrizve - képesek-e kölcsönös és termé­keny kapcsolatot létesíteni egymással. Vagy egyszerűbben: hogyan lehet az irodalmi hagyományt, rég halott szerzők műveit a kortárs irodalom szerves ré­szévé tenni. Az átjárhatóság kifejezést egyébként nem csak műalkotásokkal vagy művészi gondolkodásmódokkal, hanem társadalmi rétegekkel vagy etni­kai csoportokkal kapcsolatban is lehet használni. A fogalomnak van egy térbe­li szemléleti alapja: az, hogy egy fehérek lakta városrészből át lehet-e sétálni egy feketék lakta városrészbe (vagy fordítva) szintén leírható ilyen módon. Én egy olyan világrendben nőttem föl, ahol ez az átjárhatóság látványosan hiány­zott, mindenféle falakba, szögesdrótokba, tilalmi rendelkezésekbe ütközött az ember, így volt ez az irodalom terén is: a könyvtáraknak volt zárt osztályuk, ahol fogolyként vagy túszként sínylődtek a könyvek, az irodalompolitikában és a szerkesztőségekben létezett egy át nem járható határvonal a tűrés és a til­tás között, és még sorolhatnám. Ezért vált számomra már akkor kívánatossá az átjárhatóság, és ezt az ábrándot próbáltam most elvieg végiggondolni és meg­alapozni. A legkorábbi kötetbe felvett tanulmány 1990-es, a legkésőbbi 1998-as. Az írások zöme 1994 és 97 között keletkezett, ez pedig pont az a néhány év folytatás a 13. oldalon A KAIROSZ KIADÓ újdonságai: Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u 2/B tel./fax: 359-9825 Vallás­­­filozófia Filoramo, Giacomo A GNOSZTICIZMUS TÖRTÉNETE A/5,400 old., kartonált, 2850 Ft Az ismert olasz szerző közérthetően, de tudomá­nyos alapossággal számol be az ezoterikus tradí­ciók vallástörténeti helyzetéről, a kora középkor­tól egészen napjainkig, követve szerteágazó ha­tásukat. Munkájához felhasználja a nemrégen felfedezett Nag Hammad- i kódex szövegét is. Gilson, Étienne A KÖZÉPKORI FILOZÓFIA SZELLEME B/5,480 old., kötve, 3800 Ft A szerző világszerte ismert francia filozófus és fi­lozófiatörténész, a középkori bölcselet egyik leg­kiválóbb szakértője. „A középkori filozófia szel­leme" című könyvét számos világnyelvre fordí­tották le, magyarul most jelenik meg először! Kö­tetében témakörök szerint csoportosítva tárgyal­ja a korai filozófia legfontosabb kérdéseit, és ha­tásosan érvel azzal a ma is sokakban élő előítélet­tel szemben, hogy a görögök és az újkor között, a „sötét középkorban" semmi érdemleges nem történt az európai filozófiában. Hankovszky - Kerny - Móser AVE REX LADISLAUS 210x280 mm, 108 old., 50 színes kép, rajzok, térkép, kötve, 3600 Ft A történelmi Magyarország legszebb Szent Lász­ló falképeit mutatja be az album, Móser Zoltán fotóival, Hankovszky Béla és Kerny Teréz tanul­mányaival. Új Theológus Szent Simeon HUSZONÖT FEJEZET AZ ISTENISMERET­RŐL ÉS A THEOLÓGIÁRÓL Fr/5,45 old., számos képpel, kb. 1980 Ft Könyvészeti és teológiai ritkaságot kínál Perczel István ezzel a kötettel olvasóinak. A keleti keresz­tény aszketikus irodalom egyik nagy művének központi része olvasható a műben. Művészi kiál­lítása és igényes tartalma együttesen igazi megle­petést jelent. Társadalomtudomány - POLITIKA Kopátsy Sándor A MINŐSÉG TÁRSADALMA A/5, 448 old., kötve, 2200 Ft A szerző új könyvében arra keresi a választ, mi a fontos a történelemben: a politikai rendszerek vagy a természeti kincsek egy ország számára. Kopátsy Sándor szerint tehetségünk, tudásunk és erkölcsünk a legfontosabb, mert ezek a termé­szeti adottságokkal találkozva alkothatnak „gaz­dasági csodát" vagy történelmi kudarcot. Koch, Stephen KETTŐS ÜGYNÖKÖK - AZ ÉRTELMISÉG ELCSÁBÍTÁSA A/5,170 old., kartonált, 3200 Ft A német történész izgalmas képet rajzol a kom­munizmus csábításairól az akkori értelmiség kö­zött. Az eszme sokáig elvakította a tehetséges, tisztességes embereket is, annál nagyobb, megrá­­zóbb volt a szembesülés a tragikus tényekkel. Széfirodalom Polgár Ernő SZÍNÉSZEK ÉS SZÍNÉSZNŐK BŰVÖLETÉBEN A/5,208 old., 40 képpel, 1980 Ft A Madách Színház ötvenedik évfordulója és Tolnay Klári művésznő nyolcvanadik születés­napja inspirálta ezt az igényes, szép kivitelű kö­tetet sok dokumentummal és érdekességekkel a színházi élet világából. Saxum Könyv Kft. Hl 1134 Budapest, Szabolcs utca 4. Tel./fax: 359-9794 ú­jdonságaink: DR. ÉDER MÁRIA: Gubancok és tettesek 880 Ft Az élet dolgai sorozat A könyv a szülő-gyermek kapcsolatról és e kapcsolatot meg­rontó érzelmi zava­rokról szól. A ta­nulmány fókuszá­ban a szülői maga­tartás jelentősége áll, s figyelmeztet: a felnőttek, a szülők felelőssége is, hogy gyermekeikből se bűnelkövetők, se azok áldozatai ne válhassanak. DOMOKOS ZSUZSA - DR. VERESEGYHÁZI BÉLA: Világtörténet ÉVSZÁMOKBAN 1950 Ft A kötetben az évszámok sorrendjében, a történelmi eseményekkel időszinkron­ban tekinthet­jük át a tudo­mányos és kulturális élet főbb esemé­nyeit a képző­­művészettől a filozófiáig. POPPER PÉTER: A MEGHÍVOTT SZENVEDÉLY 880 Ft Férfiak és nők titkai nyomában Az élet dolgai sorozat új kötete a szerelem­ről, az erotikáról és a szexualitásról szól. Nyíltan be­szél a kényes kér­désekről, az önki­elégítésről, a hűt­lenségről, az eroti­kus fantáziákról, a szégyenkezésről és az erőszakról. szenvedély HORST FISCHER-UHLIG: Kellemes, KÉNYELMES OTTHON 2400 Ft Építés, bővítés, felújítás A Sziget Kiadó könyve segít az egészséges la­kókörnyezetet veszélyeztető tényezők felis­merésében, és abban, hogy megismerjük a környezetbarát építkezés, kor­szerűsítés és felújítás alapfel­tételeit.­­Az étet dolgai dl far Márti Gubancok és tettesek Domokos Zsuzsa - Dr. V­esegyházi Béla V­ilágtörténet évszámokban *Az étet botjai wifiííiiPii I P9FFIR PfiTtR A meghívott KELLEMES, KÉNYELMES OTTHON Előkészületben a könyvszakma kézikönyve,Az Új KönyvPiac 2000. évi MELLÉKLETE, kiadói és kereskedelmi adattár! Megjelenik: 2001. március 25-30.

Next