Új Magyar Muzeum 2/1 (1851-1852)

Irodalom és nyelv - Nendtvich Károly: Még egyszer: Tudomány, magyar tudós

A ZENTAI ÜTKÖZET. 3? átkelést, s ott, ha tovább nem mehetnek, egy szigetem körülárko— lást és megerősítést, végre még akkor is más, ha Zentánál a szultán gyáván oda hagyott és később keresztyének kezeibe esett kardját markolja, s a hidat vagy fel nem építteti, vagy a fölépiiltet leron­­tatja. Hozzá járul hogy a Tiszaparton nem csak sáncokat, hanem egész várdákat építettek (Ferrarius) : minek? ha akartak átmenni, mentek volna keresztül kasul át, és ha várdákat építettek, marad­tak volna azok falai közt és védelmezték volna magukat tömegesen. De a hol ily tetemes, süt majdnem egy egész seregtől, a főnökök és szultántól általánosan eredő botlásokesnek,vajjonkell-emég odamo­­hammedán végzetnek járulnia, hogy százezerek is elveszszenek ? Megjegyzendő, hogy Magyarországnak legújabb geogr. szótárában Zenta s a mellette történt győzelem, valamint a keresztesi csapás is említve nincsenek, összesen egy győzelem 1 egy csapás! MÉG EGYSZER: TUDOMÁNY ÉS MAGYAR TUDÓS. NENDTYICH KÁROLYTÓL. ......tudomány győz , Kézmü liiresztel Kemzeti nagyságot...... Tisztelt barátom Toldy! Gyönyörködve olvastam Szontagh Gusztáv közös barátunk azon jeles értekezését, mely az Üj M. Muzeum hetedik füzetében „Tu­domány és magyar tudós“ cim alatt megjelent. Gyönyörködve ol­vastam annál inkább, mert oly derült és jó kedvű humorral, oly józan tapintattal és tiszta felfogással van írva, milyent épen e tárgyról, melyet ö magának választott, ritkán találhatni hazánkban. Ö vélekedésem szerint teljesen felfogta jelenkorunk hathatós inté­seit , s okulván a múlton, s igazságos mérlegre vevén a jelent, szelíd kézzel fedezi fel nemzetünk hiányait és megmutatja az utat, melyen indulnia, és megnevezi az eszközöket, melyeket használnia kell, ha ugyanazon hibába visszaesni többé nem akar, melynek saj­nos következései csaknem az enyészet szélére ragadták. A mily gyönyörködéssel és meglepetéssel olvastam barátunk értekezését, oly mohón vettem kezemhez, kedves barátom, a Te némileg cáfoló feleletedet. Őszintén megvallom , hogy engem az

Next

/
Thumbnails
Contents