Új Magyar Szó, 2010. május (6. évfolyam, 84-103. szám)

2010-05-03 / 84. szám

Május tizenötödikétől lép érvénybe a betegszabadságolások szigorítása Tolongás a hazai baloldalon ► Katonás rendben tartotta meg alakuló ülését az Orszá­gos Szövetség Románia Haladá­sáért (UNPR) elnevezésű új bal­oldali párt a fővárosi Forrada­lom téren. Meglepetést az új ala­kulat vezetőségének megválasz­tása sem okozott, ugyanis az UNPR elnöke Marian Sárbu volt munkaügyi miniszter, ügy­vezető alelnöke Gabriel Oprea, a független honatyák koordináto­ra, jelenlegi védelmi miniszter és tiszteletbeli elnöke Cristian Diaconescu volt külügyminisz­ter lett. A parlamenti pártok kép­viselői nem jósolnak hosszú jö­vőt a frissen létrejött alakulat­nak, legtöbben úgy vélik, hogy idővel „felszívódik” valamelyik pártba. 3. és 4. oldal ► Uniós oxigén Görögországnak ► Jeórjiosz Papandreu minisz­terelnök szerint „lélegzethez juttatja Görögországot a szüksé­ges reformok végrehajtására” az a többéves pénzügyi támogatási csomag, amelyről a hétvégén szü­letett megállapodás Athén, vala­mint a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió között. A görög kormány rendkívüli athéni ülé­sén, a televízióban közvetített be­szédében Papandreu leszögezte: a megállapodáshoz kapcsolódó szi­gorú takarékossági program a gö­rög lakosságtól is nagy áldozato­kat kíván. A kormányfő nem is­mertette a megállapodás részlete­it, de azt kiemelte, hogy minded­dig példátlan méretű nemzetközi támogatási nagyságrendről van szó. 2. és 4. oldal ► próbálnak meg nyomást gyako­rolni ránk a betegek, akiknek állapota nem indokolja a beteg­szabadságolást. Ilyenkor eluta­sítjuk a kérést. De akad olyan páciens, aki táppénzre mene­kül, mert érzi, hogy pihenés nélkül súlyosan romlik az egészsége, vagy azért, mert az állása van veszélyben, mert eg­zisztenciális szempontból ha­tárhelyzetben van” - meséli ta­pasztalatait a szakember, aki szerint akkor is tudatában van az orvos az emberi felelősség­nek, ha tisztában van vele, hogy a jogszabályok és a szak­mai előírások szerint szigorú­nak és következetesnek kell len­nie. A Cseke Attila egészség­ügyi miniszter által kezdemé­nyezett módosítások értelmé­ben a rendőrség vagy a munkál­tató képviselői felkereshetik otthonában vagy az előzetesen megadott tartózkodási helyén a betegszabadságon lévő alkal­mazottat, de nem hatolhatnak be magánterületre, azaz enge­dély nélkül nem léphetnek be a lakásba. Május 15-től vala­mennyi táppénzes orvosi ren­delvény mellé a biztosítottnak ki kell töltenie egy személyi adatokat (személyi szám, mun­kahely, betöltött munkakör) tartalmazó nyomtatványt, amelyben megjelöli betegsége idejére érvényes tartózkodási helyét. Folytatása a 7. oldalon ► Román alma, magyar gömböc PSD: le a pingvinnel! A munkaadók képviselőiből és rendőrök­ből álló „táppénzkommandók” ellenőrzik május 15-től, hogy valóban betegek-e a táppénzhez folyamodó alkalmazottak. Cseke Attila egészségügyi miniszter szerint az ellenőrök engedély nélkül nem léphetnek be magán lakterületre. Több mint tízezren vettek részt a főváros­ban a Szociáldemokrata Párt (PSD) május elsejei felvonulásán, ahol az Emi Boc vezet­te kormány távozását kérték. A diadalívtől a Victoria palotáig tartó zajos menet „Le Băsescuval!”, „Le a pingvinnel!”, „Le a ten­gerésszel!” jelszavakat skandált. Munkatársainktól „A betegek is, mi is ki va­gyunk szolgáltatva, és nincs szerencsés helyzetben az egész­ségügyi minisztérium sem” - kommentálta lapunknak egy Maros megyei háziorvos az egészségügyi miniszternek azt a bejelentését, miszerint május 15-től életbe lép a betegszabad­ságolások szigorítása. Cseke Attila tájékoztatása szerint a hatóságok követni készülnek például, hogy hol tölti a gyógy­uláshoz rendelkezésére álló időt a táppénzhez folyamodó páciens. „Számtalan esetben Új ellenőrzési politika Transeuropa Fesztivál, a négysávos rendezvény Londonban, Bolognában, Párizsban és az idéntől Kolozsváron zajlik egy időben, pár­huzamosan az Európa-szerte elterjedt Transeuropa Fesztivál. A rendezvénynek minden városban a helyi jellegzetességeket szem előtt tartva fogalmazzák meg a célki­tűzéseit: a kolozsvári kiadás a város multi­­kulturalizmusát akarja népszerűsíteni. Május: egy A közteherviselés jobb elosztása tehát: parancs - ha szükséges, a progresszív adó bevezetéséig elmenően. A kérdés az, hogy hol van a munkás a beavatko­zásnak ebben a képletében. Hogyan - milyen ideológiai-politikai folyamatok révén - kerül az ő kezébe a beavatkozás joga és felelős­sége? Mert előbb-utóbb odakerül. Most az elége­detlenség, a sztrájkok­­tüntetések persze még korántsem ezt jelzik, pusztán a tehetetlen Ágoston Hugo harag kitörései. > A sanghaji világkiállítás top tízes listájára került a kétezer négyzetméteres romániai almapavilon Fotó: Mediafax Hírösszefoglaló_____________________ Hétezren látogatták meg Ro­mánia óriásalma-építményét a sanghaji világkiállítás nyitó­napján hétvégén. A zöldház öt szintjét pillanatok alatt elárasz­tották az égető napon hármas so­rokban várakozó vendégek. Nagybányai pálinkával és ke­nyérrel fogadták őket a házigaz­dák, akik hat hónapon át lakják be a létesítményt és népszerűsítik Romániát a zömében kínai láto­gatók előtt. „Nem tudok semmit Romániáról, de a stand megláto­gatása olyan, mintha ellátogat­tam volna oda” - mondta a Mediafax tudósítójának egy fizi­ka szakos helyi diák, azon kevés látogatók egyike, aki beszélte az angol nyelvet. A kétezer négy­zetméteres román pavilon - amelyet egy nem hivatalos rang­lista a top tízbe sorol a csaknem kétszáz közül - egyébként az orosz, a horvát és a holland szomszédságában, az „európai vidéken” helyezkedik el. Folytatás a 6. oldalon ► Körlevélben szólítja fel a megyei igazgató­ságok vezetőit Ladá­nyi Árpád Csaba, a pénzügyőrség vezető­je, hogy a hangsúlyt az adócsalás vissza­szorítására fektessék, és ne a könyvelési tör­vénybe foglalt előírá­soktól való eltérés mi­att büntessenek. BNR-valutaárfolyamok 01 euró 4,1276 V Sü l amerikai dollár 3,0973 T —-100 magyar forint 1,5511 A Táppénzes kommandó |> Aktuális 3 Gazdaság 6 Kultúra 8 12 oldal a Ara: 1,5 lej Országos közéleti napilap I Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel YI. évfolyam, 84. (1149.) szám

Next

/
Thumbnails
Contents