Ujság, 1941. december (18. évfolyam, 275-296. szám)

1941-12-19 / 289. szám

ÚJSÁG PÉNTEK, 1941 DECEMBER 19 a SZÍNHÁZ Főtitkárváltozás az ü) Magyar Színházban Az Uj Magyar Színház kéri an­nak közzétételét, hogy tőtitkára, Kisjeszenei Thuróczy Gyula megvált a szinház kötelékéből. A főtitkári teendők intézését Benkó Bálint vette át Lártczy Margit vendégjátéka Lánczy Margit, a Nemzeti Színház kiváló művésznője a napokban nagy sikerrel vendégszerepeit Kecskeméten. A művésznő Niccodémi: Csigaház című darabjának női főszerepében lépett fel, mellyel tudvalevőleg meghódította az olasz közönséget is. Az előadáson a budapesti olasz követséget Stendardó (sajtófőnök képviselte. Zenevilág Christin Sinding, a hires norvég zeneszerző Oslóban ngoleoanötéves torában elhunyt. A nagy norvég zene­szerző három szimfóniát, egy operát, sok hangversenydarabot és több mint kétszáz dalt és románcot szerzett. A Budapesti Ének- és Zenekaregye­sület Lichtenberg Emil vezetésével feb­ruárban előadja Bach remekművét a h-moll misét. Balázs Gyula dr. zongoraművész a magyar-német müvészcsere keretében a Deutschlandsender műsorán saját áliratu régi nép- és táncdalokat, ját­szott. A Magyar Női Kamarazenekar va­sárnap, 21-én délelőtt a Baross Szövet­ség helyiségében közgyűlés keretében számol be eddigi működéséről. Bösler Endre legutóbbi németországi szerepléséről a legmelegebb elismerés­sel ir a kritika és egyhangúan dicséri a kiváló tenorista orgánumát és nemes előadóművészeiét. Warga Lívia Trubadúr Leonora szerepét, Fodor János A walkür Wo­­tan szerepét, Laczó István Otelló cím­szerepét tanulja az Operaházban. Tntsek Piroska januárban Tannhäu­ser Vénusz szerepében vendégszerepei m milánói Scalá-ban. * Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Szombaton, december 20-án újítja fel a Nemzeti Színház Móricz Zsigmond „Nem élhetek muzsikaszó nélkül“ cí­mű vígjátékét. A bemutatószámba menő repriz uj szereplői a követke­zők: Balázs — Jávor Pál, Pepi néni — Tasnády Ilona, Lina néni —- Gobbi Hilda, Biri — Mészáros Ági, Lajos bácsi — Bodnár Jenő. Megtartották régi nagysikerű szerepeiket Somogyi Erzsi, Vizváry Mariska és Pethes Sán­dor. Hangversenyek ^SKocagó Karácsonyi Kőbőré 20 komikus, dizőz óriási műsorral. Jegy 1 P-től Rózsavölgyinél, jegy­irodákban. Wehner Tibor ina Z. 8 Beethovcn-cst. Jegyek Marnitznál és az esti pénztárnál. Karácsony estéjén és újévet várva, minden nő kicsinosítja ma­gát. A karácsomj családi ünnep és ezért nagyon kiöltözni nem illik. Egyszerű ruhákat mutatunk az első három rajzon. Sötétebb szinü szí­nes szövetruha az első rajz, a szö­vetből készített masni díszekkel. MOZI Miért a legragyogóbb vígjáték a MIÉRT? A Fórum karácsonyi ajándékául be­mutatja a legfrissebb, egyben a leg­ragyogóbb franciás izü magyar vígjáté­kot, amelynek címe „Miért?“ Önkén­telenül felmerül a kérdés, hogy miért a legremekcbb vígjáték a Miért? A felelet: mert kilenc magyar film ekcszitésévcl szer­zett tapasztalatait használta fel a tizediknél Daróczy József, a film frissszeraü, művészi lendülettü ren­dezője, mert pénzt és anyagi áldo­zatot valóban nem kiméit Daróczy Jó­zsef, a film gyártója, mert a film meséjét a legszellemesebb magyar vig­­játéktró, Vaszary János irta, mert ze­néjét a leghangulatosabb dalok köl­tője, Buday Dénes szerezte, mert a felvételeket a magyar film operatőr­­doyenja, Eiben István készítette és mert főszereplői a magyar film- és színjátszás legragyogóbbjai: Murát) Lili, Páger Antal, Hajmássy Miklós, Vaszary Piri és még mások. Könnyű volt ilyen névsorral már papíron ki­számítani a sikert, amely valóban nem maradhat el. gyöngy- vagy pamuthimzéssel. ,4z alsó ruhák Szilveszter éjsza­kájára készülnek. Az elöl mélyen és merészen dekoltált ruháké ame­lyek egyébként felöltözöttek, mu­tatják az idei divat jellegzetes irányát. Az első ezüstszürke se­lyemruha, melynek betétrésze és Ruhák ünnepre * Végh Sándor hegedüestje. Végh Sándor, a Zeneművészeti Főiskola tanára, akinek külföldi sikereiről alig néhány napja adtunk hirt, csütörtökön a Zeneakadémián tar­totta önálló hangversenyét. A ki­tűnő, fiatal hegedűművész egyike a legtöbbet szereplő hegedűseink­nek és mint a Székesfővárosi Zene­kar első hangversenymestere és mint kamaramuzsikus is egyik oszlopos tagja a főváros zenei éle­tének. A sok munka nem fárasztja, sőt inkább fokozza Végh Sándor játékának lelkességét, növeli ambí­cióját. Alapos felkészültséggel, temperamentumosán, stilusosan közvetítette műsorát, amelynek ki­emelkedő számai Bartók kompozí­ciói: az első Rapszódia, Román táncok és Magyar népdalok pom­pásan hatottak. A zongorakisérő Petry Endre kiválóan látta el fel­adatát. * Szulamit — az OMIKE művész akcióban. Beöthy László—Makai Emil —Goldfaden—Douálh Ede klasszikus daljátékának gyönyörű melódiái de­cember 21-én, vasárnap este csendül­nek fel először a Goldmark-teremben tD/l, F). A főszerepeket Palotai Erzsi, Szendrő Mária, Gárdonyi Lajos, Ba­lázs István, Bálint Béla, Bcncze Miklós. Dózsa István, Fabinyi István, Fenyő Árpád, Ney Dávid és Szigeti Jenő ala­kítják Karmester Fraknói Károly, ren­dező Gál Dezső. Ezt megelőzőleg színre kerül még László Miklós egy felvonásos komédiája, pénteken, t3-án Gárdonyi Lajos, Szigeti Jenő, Fenyő Árpád. Fabinyi Islván, Dózsa István í,i Rajna Mária felléptével. Rendező Harsányi Miklós. Az estét. Tordai Ju­dit szavalata vezeti be. December 21-en hétfőn este szölista-hangversony Brand Hanna (ének), Fejér Sándor (he­gedű) és Nádas István (zongora) közre­működésével. SZÍNHAZAK MŰSORA: JPERA: Don Juan 0,íT). C. 8. bérlet. VE VIZET!: Törtetők t%8). VEMZETI KAMARA: Koncert <S»8). '/"( VKIJiDES HÁZA: Eilmclőadás (4 és w). it.ADACH: IV. Henrik (8). IIG: Cecília (8). L. bérlet. PESTI: Tűzvész (8) UJ MAGYAR: Szép az élet (8). F. bérlet tWIRASSV Br.,rlu2Ká teszlek '«> KAMARA VARIETÉ: A légié Vénusza (%9). FŐVÁROSI OPERETT: Múzsák muzsikája (8). VEMZETI BÁB8ZINJ VTf K: Délután: Ezüst furulya (4): este: Toldi (8). UOVAI. Rl VtlSZINHAZ: Revűrapszédia two KOMÉDIA ORFEUM: Hébe-hAba (Híd ERZSIRE VAROS*: Csavargólány (H6. %9> JíVt1T‘t-v * nogi; Kolozsvári dáridó (H6, H9) KISFALUDY: Legkisebbik Horváth-látiy (dél után A46 és este %9). Masni fogja le a saját színben ki­­flitterezett gallérkát is. Csípőjén rojtdiszes a második szintén szí­nes szövetruha, mely egybeszabott ujju és a vastagabb rojtanyagból van az övrész is. Fekete szövet­vagy selyemruha a harmadik rajz, hullámzó csipőrész és az eleje­részen sűrű pettyekben kivarrt ujja ezüst- és kékeszöld kövekkel van kirakva. A második ruhának fekete tüllszoknyája és fekete se­­lyemdereka van, mely arany és fekete gyöngyökkel van kivarrva. A harmadik ruha szép fehér at­laszból vagy sötétebb szinü bár­sonyból, minden idegen disz nél­kül. ** Az Intermezzo regényformában. Nagy divatban vannak a könyvpiacon a filmregények. Most karácsonyra az Intermezzo kerül ki a könyvpiacra, George O'Neille regénye az ezüsthaju férfiről és a fiatal leányról, akiknek mámoros szerelme a film vásznáról átköltözik a könyv lapjaira. Persze itt több a kaland, több epizód adja a történet egészét, kanyargósabb az nt, amíg az ötvenes férfi és a szerelem­mel éppen hogy ismerkedő fiatal lány a rövid boldogság intermezzóján át eljutnak a nagy megismerésig, hogy tartós boldogság nem épülhet fel a mások, boldogtalanságán. A könyvuj­­donság főleg a nők kedvence lesz, mint ahogy javarészt ők voltak azok, akik lelkesedtek érte és sokszor meg­könnyezték a nagy szerelem történe­tét a mozi nézőterén. ** Jötékonycélu előadás a színes filmről. A Zeneművészeti Főiskola nagytermében szombaton este nyolc órakor az Országos Színész-Egyesület Nyugdíjintézete és a Horthy Miklósné Akció javára bemutatják Mikszáth „Beszélő köntös“ cimü színes filmje technikai előállításának módját. Az előadáson Baktay Ervin dr., Jávor Pál, Hegyi Barnabás és Radványi Géza szerepelnek. ihHoJzi mtUoKok íSz. = szombr.1. v — vasárnap, ü = ünnep ADMIRAL. Mata Hari. (11. %2, %4. %&. l/álO.) Vas. d. e. 11-kor: Mata Hari. ALKOTÁS. Közbelép a feleségem. (%4, VáQ. Vt8, Yi 10, v. és ü.: *42-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Közbeíép a feleségem. ANDRASSY. A nagy riport. (%4, %6, %8, %10, V. és ü.: 11, 2. 4, 6, 8, 10.) a T R I U M. Bob berreg. (Vbö MíS. %10 sz.. v és ü ^4 kor is > BELVÁROSI. Vágyak. (4, 6. 8, 10, v. és ü.: jobb t.: 2, 4, 6, 8. 10, bal t.: %3, %ö, %7, %9.) BELVÁROS! HÍRADÓ. (181-244.) Visszatéri csapataink fogadtatása. Gyorscsapatok ^ (Né­met katona-film). A lávo.keieti hadszíntér. Magyar, L’fa- és Luee-biradók. Fácán- és nyúlvadászat. FolyUtólagos egyórás előadá­sok 10—24 óráig. BODOGRÁF. Angyalvár börtöne. (3/44, %6, *48, *410. v. és ü.: 11, V22. *45, *47, %9.) Vas. d. e 11-kor: Matiné. BROADWAY Beáta és az ördög. (Mti, Mi« M8, *4l(). sz.. v. és ü. Va2 kor *s.) ( APITOL. Mire megvlrrad. <%4. W. MA *410 v és ü *42-kot <&.) CASINO Egy éjszaka Erdélyben. (%6, *48. %10. sz v és ü Mj4-kor is i CITY. 0 nagysága titkára. (*&6, %8. %10, sz*. v. és ü.: %4-kor is.) fÜRSO. Mellékutca. <M*6 MA %10. n ^ v és ü.. *44 k*)j is.) CORVIN. Kröger apó. (*4o, 7, %10, sz., v. és ü.: %3. í4o, 7, Í4Í0.) Vas. d. e. 11-kor: U| Ázsia. I É C S I. Sziics Mara házassága. (^6, Vü8, J Mil0s sz. ,v. és ü.: ^4-kor is.) ELDORADO. Mata Hari. (4, 6. 8, 10, v. és ü.: 2-kor is.) ELIT. Csákó és kalap. (4. 6. 8, 10, y0 és ü.: 2-kor is.) p ORU M Alkonyat. (V*0. %8. «410. *z.. v I és ü : *44-kor is.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. (222-499.) Visszatért csapataink fogadtatása. Gyorscsapatok (Né­met katona-lilm). A távoikeleti hadszíntér. Magyar, Ufa- és Luce-hiradók. Fácán- és nyulvaddszat. Folytatólagos egyórás előadá­sok 9—24 óráig. HOLLYWOOD. Gulliver a törpék országában. (*44, M>6, *48, *410, v. és ü.: *42-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Gulliver a törpék orszá gában. IPOLY. Egy tál lencse. <*44. %6. %8, V2IO. v. és ü.: %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Egyszer vagyunk fiatalok. JÓZSEFVÁROSI. Havasi napsütés. (*44. *46 *48, *410. v. és ü.: *42-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Aiipang. KAMARA Becsületből elégtelen, (*411 %1. 3. Yit *48 %10.) M.OYD Mindennek a férj a* oka. (*44. M*6 *48 *41i? v és ü *42-kor is.) NÉPSZÍNHÁZ. Tilos utakon. (%4, *46, *48, 3.4lG, v és ü.: *42 kor is.) Vas. d. e. 11-kor; Lázadás Marokkóbau. NYUGAT. Vágyak. (*44. *46. %8, %10. v. és ü.: */22-kor is.) ODEON. Egy szív kiadó. <*44. *46. *48. *4l0, v. és ü.: V22-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: A királynő huszárja. ORIENT. Kék hold völgye. (7a4, H6. 7^8 MlO, v. és ü.: í42-kor is.) Vas. d. "e. 11-kor: Ember és' gazember. OTTHON, Két szerelmes óra. (%i, *46 ^8, ‘Ya\0. v. és ü : *42-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Tarzan győz. PALACE Gyurkovirs-fiuk (11 2. 4, 6. 8 és 10 órakor ) RADIUS Szívdobogás. 0,46, vilQ sz' v és ü : *44 kor is.) REX. Két szerelmes óra, (345. 347. 9, sz.: %4, bíQ, Vi8, *410, v és ü.r í42-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Matiné. KIÁLTÓ. Vágyak. (11, 1 3. *46. ^S. %10.) DOYAl APOLLO Isten veled Fran II eiska. <146, *48, %410 sz. v és ü 4. 6 8 10.) V P A L A La Conga <5. ^48. MlO sz.. ' ^ és Ü %3-kor STÚDIÓ. Ne kérdezd ki voltam (11. Ysl . 144. Mfi *410 órakor > R TIVOLI. Két szerelmes óra. (%4. ^46, ^48. I '%10 v és ü ti %2-kor is > I ríJRÁN. Ha’áJos tavasz. Hl. *42, 4. 6, 8, 10 ■ v. és ü.: 11. 2, 4, 6. 8, 10.) I VESTA Nagy. keringő. (11. *42. Yí\, ^6, *410, v. és ü.: 11, 2, 4. 6, 8. 10.) SPORT Szombaton érkezik a Gradjanski A vasárnapi Ferencváros—Grad­­jar.ski mérkőzésre a horvát csapat szombaton érkezik meg (eredetileg úgy volt, hegy pénteken jönnek, de más útvonalat választottak, úgyhogy csak szombatra esedékes az érkezésük). A Gradjanski legjobb csapatával áll ki a Ferencváros ellen. A Ferencvárosban ugyan csak pén­tekre várják a hivatalos csapatössze­állítást, „félhivatalosan“ azonban már tudni vélik, hogy a következő összetételben lép vasárnap a bajnok­csapat pályára: Csikós — Ruck, Tátrai — Sárost Hl., Polgár Nagy II. — Kiss, Sárosi dr. Füstös, Kiszely, Gyetvay. Nemzetközi labdarugómérkőzést láthatónk va­sárnap a Ferencváros-pá’yán, Ma különösen értékes számunkra min­den külföldi csapat vendégjátéka, A háború ugyanis alaposan rá­nyomja bélyegét a nemzetközi ta­lálkozókra, hiszen csak nagyritkán jutunk egy-egy Ilyen sportesemény­hez. Már pedig a nemzetközi mér­kőzés mindig nagyon fontos mo­mentum volt egy sportág életében; kicsit propaganda, kicsit élmény, egyúttal azonban fokmérő is. S erre az összehasonlító mértékre rend­kívül nagy szüksége volt a magyar sportnak, hiszen ez hordozta ma­gában a fejlődés és növekedés le­hetőségeit, ez szabta meg a jövő útját és ez mutatta meg a hibás irányokat. A nemzetközi mérkőzé­sek számának csökkenése különö­sen a futballban érezteti hatását; meggyőződésünk ugyanis, hogy egy intenzivebb nemzetközi futballélet már megoldotta volna a magyar labdarúgás belső rendszerválságát. Panaszra azonban még Így sem le­het okunk. A magyar bajnokság őszi fordulója zökkenőmentesen, teljesen üzemben, tizenbat csapattal folyt s néhány meccs színvonala kárpótolt az elmaradt nemzetközi programmért. Helyzetünk ezen a téren — hála Istennek — olyan, hogy békeidőben sem lehetne kü­lönb. Ha még ezenfelül nemzetközi mérkőzést is kapunk — az már külön ajándék. Olyan ajándék, melyre nem Is számítottunk, tehát amely kétszeresen, sőt többszörösen jólesik. Vasárnap a MAC rendez uszóversenyt Két bajnoki szám kerül sorra vasár­nap este a Nemzeti Sportuszodában a MAC uszóversenyén 3X100 méteres vegyes stafétában, 3X100 iné*eres ifjúsági vegyes stafétában lesz bajnoki verseny, valamint — igaz, hogy ez csak kupadöntő, de felér egy bajnok­sággal! — a MAC—BSE vizipóló­­mérközés Egy 500 méteres meghívás) számban Tátos Nándor rekordjavilási kísérletet tesz. A versenyt a szokásos számok egészítik ki. Kezdet: 7 órakor. Megnyugtató — Nem tetszik nekem ez a WMFCt — mondja Izzó fi Puf­­csáknak —. Mindig néma csend­ben készülődnek, mintha a vi­lágon sem lennének és szép szerényen egymásután aratják a kis győzelmecskéket Most sem szóltak egy árva szól sem és lám. az első helyen állnak... — Nézze — nyugtatja meg Izzófit Pufcsák — ha magát csak ez bántja, hát majd én szólok, ha a WMFC meg­nyerte a bajnokságotI HÍREK A SPORTVILÁG3ÓL Vasárnap délután fél 3 órakor 500 és 1500 méteren junior- és ifjúság: versenyt rendez a BKE. — Az MLSz idén is meyicndezi szokása' kará­csony fa-ünnepélyét. Az ünnepély 20-án este 6 órakor lesz. amikor négy szere­lést osztanak ki a délvidéki székéig telepesek labdarugói közt. — Az MLSZ i idéki szervezetei Győrben, Miskolcon, Komáromban, Debrecenben, Maros­­vásárhelyen, Kolozsváron, Nagyvára­don, Békéscsabán, Szegeden, Újvidé­ken, Pécsell, Szabadkán, Szombat­helyen és Sopronban rendeznek karácsonyfa-ünnepélyt. — A Torna­­szövetség vasárnap a Postás SE torna­termében KISOK—LÓK—MOTESz vá­­logalctt csapatversenyt rendez. A ver­seny 9 Órakor kezdődik, 11 órakor pedig ugyanott a válogatott keret nyilvános tréningjére kerül sor.

Next

/
Thumbnails
Contents