Unitárius Egyház, 1906. október - 1907. szeptember (2. évfolyam, 4-12. szám)

1907-01-15 / 4. szám

II. évf. 4-ik szám. Székelykeresztúron, 1907. évi január hó 15-én. UNITÁRIUS Eg­YHÁZ. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. KIADJA ki UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. unitárius lelkész. Egyes szám 60 fllér. Az előfizetési dijak, valamint a lapot illető közlemények felelős szerkesztő címére küldendők Székelykeresztúrra. A lap megjelenik minden hó 15-ikén A lelkészkor megbízásából felelő­s szerkesztő . Előfizetési ára: egy évre 6 kor., félévre 3 kor. 16 oldal tartalommal. LŐRINCZI ISTVÁN: Búcsú­szó. — Néhai Benczédi Gergely sírjánál mondotta: Józan Miklós — Volt tanítványaid nevében búcsúzom tőled, jó Benczédi Gergely! A kegyelet és hála megszen­telt érzetével tekintek az egyszerű koporsóra, mely nemes hamvaidat takarja. Igaz könnyekkel áldozva sírodnál hervadatlan, tiszta emlékednek, jól tudom, hogy velem együtt érzi a­­fájdalmas veszteséget szerte a hazában annyi nemes letek, kiket­­az élet útjára tiszta látással és önismeret­tel te készítettél elő. Nyílt sírodnál tesszük a vallomást, hogy szere­tett és szerető tanítómesterünk valál, aki feltár­tad előttünk a nagy természet titkait. Bepillan­tást nyújtottál nekünk amaz örök törvényekké, amelyek szerint a sír csak nyugovópont, amelyen megállva, annál szebben és dicsőbben bontakoz­nak ki a halhatatlan lélek szárnyai. Nyílt sírodnál tesszük a vallomást, jó Benczédi Gergely , hogy nemcsak tanítómesterünk, hanem atyánk is valál. A tudás fáklyájával világolva előttünk, annak nemcsak fényét, hanem egyúttal jótékony melegét is éreztetted velünk. A cifra ruha és a daróc alatt egyaránt felismerted a hú és igaz emberi szívnek dobbanásait; a durva érc­ből kiváltottad a nemes fémet; s a szeretet vil­lanyfolyamával egyesítettél mindannyiunkat — már az iskola padjain — szent hazánk és anya­­szentegyházunk önzetlen szolgálatára. Te valóban „példát adtál nekünk“, hogy a­miképpen te cse­lekedtél, mi is azonképpen cselekedjünk. Nyílt sírodnál tesszük a vallomást, jó Benczédi Gergely! hogy nemcsak tanítómesterünk és atyánk, hanem egyúttal, az életpálya különböző munka­terein, jó barátunk is valál. Egy tekinteted ele­gendő volt, hogy jutalmazzon felmutatott sikere­inkért; egy szavad elegendő, hogy dorgáljon mu­lasztásainkért. Komoly tudással párosult sivjósá­godat szétvittük a Szórvánihírba l'Avyában. Őrállomásainkon ez adott s ez ad ma is erőt mi­nekünk a kötelességteljesítésre, csalódásaink és veszteségeink elhord­ozására. Ebben a szent percben, amikor utolsó istenhoz­­zádot mondunk teneked, lelki szemeink előtt meg­elevenedik kihűlt porhüvelyed, férfias alakod, szín­tiszta jellemed. S úgy érezzük, hogy bár a rideg sírú göröngy helyett érző szívünket dobnék oda a te koporsódra, akkor se róhatnék le igazán irán­­irántad ,táplált, örökkön élő hálánkat és kegye­letünket ! Nemcsak magad szállasz alá a síri homályba. Kicsiny egyházunk életéből egy korszakot viszel magaddal, melynek szenvedéseiből és dicsőségéből egyaránt kivetted a te részedet.... Mindezekért, óh hadd ,szeressük, tiszteljük és ápoljuk továbbra is a te szeretetteljes, dicső em­lékedet. S míg itt fenn, e klassikus szomszédság­ban, sírod felett koronként meggyűjtjük az em­lékezet mécsvilágát, ott a zajgó világ küzdelmes árjában kísérjen és bátorítson, dorgáljon és jutal­mazzon bennünket az a lélek, amely tebenned lakozott. Tanítómesterünk, Atyánk, Jóbarátunk, Minde­nünk, jó Benczédi Gergely! Isten veled! Ámen. Lapunk jelen száma 16 oldalra terjed.

Next