Unitárius Egyház, 1906. október - 1907. szeptember (2. évfolyam, 4-12. szám)

1907-04-15 / 7. szám

120 UNITÁRIUS EGYHÁZ. 1907. április 15. egyház lelkészi kara által megindított mozgalmat —• a lelkészi fizetés javítást, biztosítani akarja. Megenged nekem, az ,,Unitárius Egyház“ szer­kesztője, ha a hozzá intézett nyílt levélben olva­sott kérdést magamévá téve — az unitárius pa­pok körében megindítandó mozgalomra vonatko­zólag a következő indítványomat teszem közzé: A magyarországi unitárius papok, indítatva a kor szellemétől — sőt még inkább saját nyo­masztó helyzetüktől, elismeréssel adóznak a „két protestáns“ papság kebelében megindult azon mozgalommal szemben, mely a protestáns papság­­megélhetését biztosítandó, célul tűzte ki a Buda­pesten tartandó, papi kongressus egybeh­ívását, a papi fizetésnek 2400 kor. leendő megállapítása és a kivánt korpótlékok hozzá csatolása tárgyában. Ugyanazért, a magyarországi, unitárius papok is szükségét látják a már megindult mozgalomhoz leendő csatlakozásnak, hogy törvényes jogaikat érvényesíthessék. Csak a kivitelre vonatkozólag — mint el nem ismert „protestáns papság“ — még meghívás következtében sem hajlandó, a „két protestáns'-' egyház papjai által tervezett kongres­­suson részt venni, mert hagyományos szerénysé­güknél fogva, célhoz vezetőbbnek látják, ha az unitárius papok, egy közös értekezleten szerkesz­tett memorandummal, küldöttségileg felkeresik a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter urat és az országgyűlés képviselőházát, hogy a szőnyegen levő fizetés rendezéssel kapcsolatban — az 1848. XX. t.-c. alapján — helyzetük és megélhetésük kellő biztosítékot nyerjen. Minek következtében óhajtandó lenne, hogy az unitárius papok körében működő „lelkészkörök“ indítsák meg azt a mozgalmat, mely által a hi­vatali országos törvényen alapult méltányos kí­vánságaiknak, memorandumban foglalásával már a jelen év tavaszán — küldöttségileg adjanak ki­fejezést s a célba vett tisztelgéssel a figyelmet magukra vonni igyekezzenek. Mert unitárius szempontból ítélve, a múlt és jelen évi országos költségvetésnél tanúsított figyelem és jóakarattal szemben, melyben az unitárius egy­ház érdekei részesültek, csak tisztelet és hála il­letheti meg a magas intézőséget. Ferenczi Áron: Még egy fordulat az udvarhelyközi gyámolda körül. (Válasz­képpen E. F. utazására.) (2. folytatás.) Az önálló kezelés is csak az 1886-ban alkotott új szabály­zattal tért el az eredeti alapszabálytól. E szabály­zat, mely E. F. utazásában egész terjedelmében közölve van, zökkentette ki a gyámolda szekerét a megszokott kerékvágásból. Az eltávolodás első jele, hogy ezután csak 5 százalékot tőkésítenek a jövedelemből az eddigi 50 százalék helyett s 7 százalékot kezelésért adva 88 százalékot foglal­­nak le a részvényesek — felvevőn az alapító ne­vet — maguknak. Ami még így sem volt baj, amennyiben a célt szolgálta s csak özvegyek ár­vák és szolgálatképtelenné lett tagok kaptak se­gélyt belőle. S ha tovább is így fordítják az ere­deti célra, nem állott volna be újabb rendezésnek s tárgyalásnak szüksége; érvényben maradhat vala a végrendelet; örvendezhetett volna majdan az egyházkoz, hogy a tulajdonjog köpönyegébe bujt gyámoldal részvényes,­­illetve alapító tagoktól, mily szép örökséget kapott a D. F. emlékalapban. Hanem ennél tovább ment az önállóan működő társulat s az 1888. évi jövedelem felhasználásánál azt az új és okos formulát eszelte ki, hogy ne csak az özvegyek, árvák s munkaképtelenné lett élő tagok segélyezésére fordítassék a jövedelem 88 százaléka, hanem részesüljenek abból mindazon tagok, akik már 20 évet éltek tagsági minőség­ben. És így lett. Ettől kezdve osztozkodtak a gyámolda jövedelme 88 százalékán, oly módon, hogy egy jó erőben, egészségben élő tag egy fél özvegynek, árvának, vagy szolgálatképtelen tag­nak tekintetett, vagy tán megfordítva egy öz­vegy, árva stb. tekintetett két egészséges erős, munkabíró tagnak. S mi következett ebből ? Az, hogy ez időtől kezdve 1902 ig, amit az utazás írója is elismer, ezen az úton ment az osztozkodás s az özvegyek s más gyámolítottak az addigi 15—20 frt. helyett kaptak 8—10 frtot évenként, a többin pedig meg­osztoztak a szolgálatban lévő tagok, akik ez idő alatt — 1888—1902-ig — mintegy 600 frtot szed­tek ki a gyámoldából szemben az összes részvé­nyesek által befizetett 176 írttal, fennmaradván azért természetesen minden joguk a jövőre úgy maguk, mint örököseiket, illetve özvegy­ árváikat illetőleg. Ezen eljárás igazolására, az utazás írója, az újabb rendezés folyamán kelt egyik köriratában azt hozza fel érvül, hogy: „a jövedelem 88 száza­léka az alapító részvényesek hogy ők azzal mit csi­nálnak, azzal senkinek semmi baja 11. Ami feltevés­nek megjár, de még abban az esetben sem áll­hatna meg, ha abban az alapban csak a 17 rész­vényes pénze lett volna, mert akkor is méltán lehetett volna baja lesz azzal, ha másnak nem is, legalább az elhalt részvényesek özvegyeinek és a

Next