Unitárius Egyház, 1907. október - 1908. december (3. évfolyam, 1-15. szám)

1907-10-15 / 1. szám

Ill. évf. 1-ső szám. Székelykeresztúron, 1907. évi október hó 15-én. UNITÁRIUS EGYHÁZ. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. KIADJA AZ UNITÁRIUS LELKÉSZKOR, unitárius lelkész. Egyes szám 60 fllér. Az előfizetési díjak, valamint a lapot illető közlemények felelős szerkesztő címére küldendők Székelykeresztúrra. A lap megjelenik minden hó 15-ikén A lelkészkor megbízásából felelős szerkesztő. Előfizetési ára: egy évre 6 kor., félévre 3 kor, 16 oldal tartalommal. LŐRINCZI ISTVÁN, A harmadik év küszöbén, Amikor az „Unitárius Egyház“ harmadik évé­nek­ küszöbéről már megtette az első lépést: eszünkbe, jutnak a tervezgetések napjai, aggodal­mai, a kasszandrai jóslatok és a biztató buzdítá­sok. Ne láttassunk szerényteleneknek, ha a har­madik évnek a mái­g tett első lépése után így gondolkozunk: ime, a jóakaratos biztatások talán nem estek mind tövis közé, az aggodalmak nagy ■ ..észben tárgytalanná váltak, és ti­kás «Am­ai jós­latok, amik Vergilius Fámájánál gyorsabb szár­nyakon vivék szét a tudósítást, „őrizkedjetek a képrombolóktól“, közel jutottak a minden jóslatok közös sorsához a nemvalósuláshoz. Kérj­ük­ jóakaróinkat, sokkal inkább azokat, akik aggodalmaikat, ma is tartják ne gondolják, hogy gúnyolódunk vagy hogy talán büszkén mel­lünkre verünk. Az előbbit, mint eddig — kész­akarva legalább nem — ezután se tesszük , az utóbbira meg jogcímünk nincsen. Sőt annál in­kább érezzük, hogy két esztendő még nem olyan nagy múlt, melyre büszkeséggel lehetne visszate­kinteni; ellenben már valami, amire — f­éllábbal legalább­ — felállhatunk. És felállván nem ágas­kodunk, de akarunk tovább haladni. Szándékosan s­ók, hogy : „tovább“ és nem „— fölebb“. Nem azért, mert ez utóbbira talán nem törekednénk, hanem, mert ez utóbbi szerényebb és így jobban illik­ nekünk. De a „továbbihoz ragaszkodunk , a megkezdett úton akarunk haladni. Világosan szólván: egyházunknak mindennemű ügyét közügynek tartjuk és az azokhoz való hozzászó­lás jogát minden unitárius részére ismételten és folyton reklamáljuk. Nem az „általános szavazati jog“ szempontjából, hanem, mert e lap I. évf. 1-je számában vallott hitünket ma is valljuk. Ma is „meggyőződésünk, hogy amiként a természet­ben egy rügynek fakasztásához, egy rögnek meg­termékenyítéséhez a nap fénysugarainak minden színárnyalata szükséges : egyházunk életének újjá­­éhr­­lése és annak megtermékenyítése is csak mind­nyájunk hozzájárulásával. Valamennyiünk lelkiere­­jének latba vetésével lehetszöges“. Ez a meggyő­ződés irányította lapunkat egy és más kérdés fel­vetésénél. trennyi más! De legkevésbbé szétválasz­'.. ' ,7 'i­­tt 11' is gond­oltunk és ezután se gondolunk, hogy — amint állítják — volna olyan egyházi kérdésünk, ami alkalomadtán személyes kérdéssé zsugorodik össze. S h­a mégis ‘‘történt volna ilyen eset — mindent magunkra vállalván­­— legfennebb „fé­­sületlenség"-nek tartjuk. A minthogy annak ide­jén ez meg is íratott. Mi megbocsátunk ezért ma­gunknak és e szép keresztényi erénynek törek­véseinkre­­ való alkalmazását, másoktól is bízvást reméljük. Sőt abban is biztosak vagyunk, hogy idővel ezeket az ifjúkori botlásokat nem fogja Senki nagyító üvegen át nézni és ha nézi is, csak szépséghibának, de néni szervi bajnak látja. Eb­ben a hitünkben bizakodván, nemsokára eljöven­­dőnek látjuk az időt, amikor egynémely kérdése­ink tárgyalása és megvitatása közben nem­ kell látnunk újra és újra­ kiélesedni a madártávlat és a békaperspektíva ellentétes irányú vonalait. Mert hogy sok kérdést nézünk még ma e két ellenkező távlatból! Pedig hát csak magunkat csaljuk vele. A Csimborásszó a Csimborásszónak marad, akár in­nen, akár onnan nézzük. Mindnyájan tudjuk ezt. És ha mégis veszedelmesnek tartjuk itt-ott felve­tendő kérdéseinknek igen sokszor csak e két táv­latból való elbírálását, nem azért van, mintha a Lapunk jelen száma 16 oldalra terjed.

Next