Unitárius Egyház, 1914 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1914-01-15 / 1. szám

1914. január 15. UNITÁRIUS EGYHÁZ. 3 A második az, hogy a vallásnak szüksége van szervezetre és állandó megalapításra, hogy mun­káját teljesen elvégezhesse. A vallás az emberi természettel született. Az az emberi lényben való igazi elemnek a kifeje­zése. Minden nagyon elterjedt intézménynek az emberben levő bizonyos öröklött tehetségre vagy hiányra van szüksége. A házasság a nemi élet ösztönét követeli, ha serénységbe öltözve is. Az iskola az ember ismeret után való vágyáról beszél, a törvényszék az igazságérzetről, így az imádság — megfigyelve minden éghaj­latban és fajnál kifejlődve, vagy fejletlenül , de félreérthetetlen formákban, az emberben levő val­lásos tulajdonságot bizonyítja. Azt mondjátok, hogy ez csak a ravasz papság feltalálása, a régi hagyomány héja, bizonyos ok­talan szokás túlélt maradványa ? Éppen így mondhatják, hogy az evés is csak ravasz furfang, mellyel a mészárosok minket törbecsaltak, hogy mi csak azért vagyunk szom­jasok, mert szeretünk úgy tenni, mint atyáink tettek s azért nem járunk teljesen meztelenül, mert nem az a szokás. A sajátságos alak, mely­ben most a vallás megjelenik, lehet héj, jelen szervezete lehet maradvány, de a héjon belől, a maradvány előtt ott kell lennie az életteljes élő eredeti magnak. Azt mondjátok, hogy az egy későbbi kegyelem, egy későbbi feltalálás és egy külső kijelentés aján­déka ? De ha nem volna meg ennek a dolognak a gyökere, — a bennünk levő természetfölötti öröklött érzés képességében és felfogásában , — a legalacsonyabb bálvány, vagy fétisimádás sem lehetett volna soha. Az Isten által írt tábla, — melyet a Sinai hegy dörgése között hoztak le — egy lovat vagy ök­röt sem tehet vallásossá. Ha oly hangosan és tisztán beszólt is a Je­hova, amint Ő teheti, csak Mózes és az izraeli­ták értették meg Őt. És megfordítva, ha egyetlen sor szent írást sem írtak volna a természet naponként beszélne nekünk „Egyről“, ki kezdetben teremtette a mennyet és a földet. Minden nyári futó eső kérdezhetné: „Nincs az esőnek atyja?!“ Vanini­kit az inquisitio Istentagadással vádolt, börtönének folyosóján megállve egy egyszerű szalmaszálat fölvévén így szólott: Ez is elég, hogy meggyőzzön engem arról, hogy van Isten. A legalacsonyabb, legegyszerűbb kunyhó, min­den átszéli növény és összezsugorodott mag, bizonyságot teszen egy felsőbb bölcseségről. Hova fordíthatjuk szemeinket, hogy észre ne vegyük az isteni jelenlétet. Fán, cserjén, apró leveleken, minden figyelmes szem előtt szétterül isteni jelen­léte. A part mellett a tornyosuló hullámok ellen­állhatatlanul éneklik zsoltáraikat. Csak a benső fül kinyitására van szükség, hogy halljuk a mély szózatot „Dicsőség a magasságos menyben Istennek!“ A tudomány végrehajthat egy csillagászattani feladatot s a villámló állatövet 40 vagy keve­sebb perez alatt a földgömb köré helyezheti, de nem mehet oly gyorsan, hogy a mindenütt jelen­való körén túl haladjon. Mi az, amely megmondja nektek, hogy meg­találtátok a legbölcsebb geológiát? Az első gyí­kokról, az özönvíz előtti időkről beszélhettek-e vallásos érzet nélkül. „Jól mondá az öreg Mole te alkottad-e a földet oly erősnek ?“ Ássatok oly mélyre, a­mint tetszik, nem találhatsz olyan helyre, hol nincs Isten. Ha te nem látod őt, csak azért van ez, mert „mint vakondok föld alatt lakói“. A görögök úgy látszik, hogy embert jelentő szavukat attól a két szótól származtatják, me­lyek fölfelé tekintést jelentenek. Vájjon helyes, vagy nem helyes a származtatás, de az bizonyos a­mit Max Müller mondott, hogy a­mi az embert emberré teszi ez az, hogy ő egyedül nézhet az „égre“, bizonyos az, hogy ő egyedül cseng valami után, mely nagyobb, mint az összes emberiség s nagyobb, mint bármely földi dolog. A félelem, melylyel a vad ember meghajlik összefonott fa­törzse, vagy a mérges kígyó előtt, az imádás, melyet ő az erdő csúnya tuskóinak ad, a véres szertartás, a görög népek durva babonái tanú­bizonyságot tesznek Dávid, vagy Szent János legtisztább imádásával együtt, az emberben lévő vallásos elemről. A történelem első hajnala előtt nyomait talál­juk ennek, a legszabadabb gondolkozású érzelmek elismerik az ő fölfogását. Tiske János az új fej­­lődésű bölcsészet vezető személye kijelenti az Isten eszméjéről szóló legújabb munkájában: „Az emberi ismeretben való minden lehető haladáson át (a­mennyire mi láthatjuk) a theismus valódi álláspontjának kell megmaradni rendületlenül“. Renán is Spinozát ismertetvén, kijelenti, hogy a vallás örökkévaló! Az felel — mondja Renán — a primitív em­ber első szükségeire, mint a műveit emberiségére, az csak magával az emberiséggel fog elveszni.

Next