Unitárius Egyház, 1917 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1917-01-15 / 1. szám

1917. január 15. UNITÁRIUS EGYHÁZ. törvényekre is szükség van. De azért az egyházi életben a törvény túlbecsülnünk nem szabad. A legjobb törvény is csak kényszerrel és hatalommal működik. Az az egység, melyet teremt erőszakolt egy­ség. Erkölcsi szempontból a kényszer nem lehet a helyes cselekvés indoka. Erkölcsi testületben a jog és törvény rideg uralmá­nál sokkal többet ér az önkéntes odaadás és a szerető bizalom. Nem lehet hát a törvény, a mi legfőbb eszményünk s attól ok nélkül várnók az egyházi élet kívánt fellendülését és egységét. Ott van a tudomány, mondják mások. A tudomány világosságot áraszt. Kizárja előttük a természet titkait. Kezünkbe adja a természeti erőket. Növeli önérzetünket. Kézzel fogható alapot ad a továbbfejlődés­re. Biztosítja jólétünket és megkönnyebbíti munkáinkat. Ha a természeti világ ismerete is ilyen nélkülözhetetlen tényezője boldog­ságunknak, hogy zárkózhatnánk el a lelki világ ismeretétől. Az egyházi életben minden­hez illő bánásmóddal, amellyel ezer meg ezer tisztességben megőszült, elfáradt, mindennapi ke­nyerét becsületes munkával kereső egyszerű szé­kelyt a viszonyok miatt gondozó, védő férfi nélkül maradott nőt aki a kegyelem kenyeréhez nem szokott, az „ingyent“ elfogadni megalázónak tartá akik most arcukon a szégyen pírjával segélyért hozzá fordulnak; és még sok minden tom­­bolása a viharnak, fogharapása a hiénának ott van emlékezetében. — Ott lesz m­ég sokáig — de nem mindöröre. Nem! Örökre: a hála, a megtisztelő és áldó visszaemlékezés fog élni, lobogni a szivekben. A hála azokért a simogató, gyöngéd szeretetteljes tekintetekért, a­melyek könnyező, velünk síró sze­mekből és szivekből sugároztak felénk; azért a puha párnáért, a melyet virágzásban, virulásban levő viharverte, forróság perzselte, éjszakai dér ütötte ártatlan gyermekeink feje aljául tettek; azért a jó szívből adott falat kenyérért, enyhítő csepp tejért, a melyet éhező, szomjazó mieinknek nyuj­­tottak. De mindezek felett élni, lángolni fog az egekig ható imádás az örök láthatatlan iránt, aki oltalmazta elhagyott házunkat, árván maradt ottho­nunkat, mezőn­nket,­ aki megszabadított az ellen­téten lépést tartani a tudományok fejlődé­sével, értékesíteni azokat az újabb felfede­zéseket és kutatások eredményeit, amelyek istenigéjének a megvilágítására szolgálnak, a csalhatatlan igazságokat s az értelem tiszta ítéleteit mindennél többre becsülni: ez az üdvösségre vezető egyetlen út mond­ja a másik tábor. Való, „hogy elvész a nép, mely tudo­mány nélkül való.“ Azonban óvakodnunk kell a tudomány túlbecsülésétől is. A tudo­mány világít, de nem melegít. A tudomány csak szárnyakat ad, de a szárnyakat moz­gató erő máshonnan jön. Minden fogalom­nál s minden ismeretnél értékesebb sze­mély. Egyesek tűzhetik ki célul a tudományt, de az egyház nem tudományos társaság. Itt a vallás és erkölcs az emberi jellem alapja. Ha tehát sem a törvény, sem a tudo­mány nem teremthet újjászületést az egy­házban, hol keressük azt a lendítő erőt­­mely diadalunkat biztosítja.? Itt csendüs­ségtől és vissza, haza hozott, vezérelt bennün­ket! Oh szent, a gyönyör teljességét, gazdagságát árasztó pillanat! Nincsen szó, mely kifejezhessen. Sírtunk, mosolyogtunk, szerettünk, imádkoztunk! És jöttek, érkeztek többen, akiket vártunk, velünk együtt imádkoztak. Most már dolgozunk s hogy haza­jöjjenek azok is, akik ellenséget űztek, orszá­gunkat védték, azért együtt imádkozunk-Nap-nap után! Ezt nekti feledjük. Templomban, iskolában! Iskolában! Veletek kicsiny bárányok! Gyönyörű moslygó szentei Istenek. Szépek vagytok külön­­külön, de igy, ihletett festőnek ecsete festhetne méltó képet angyal arcotokról, tiszta lelketeknek hó fehérségéről. Mosolygó alkatok fényben ragyogó szemetek varázslatossá teszi, paradicsom ketté ékesíti azt a helyet, ahol megjelentek, Silva-sirat­­talak bujdosásunk rettentő éjszakáján. S­ime most is elborul a lelkem! Sokan vagytok együtt. Hazajöhet­tek az anyák karjain sokan, a legtöbben, de amiért elborult a lelkem, az annak az oka mert nem jöhette­tek, mert nem hozhattak mindnyájatokat vissza! Szelíd, eget tükröző szemű, kedves mosolygó­arcú szép leányka, hol vagy, hol maradtál? Le­hunytad árnyékos szempilláidat az örök éjszakára­ 3

Next