Unitárius Egyház, 1918 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1918-01-15 / 1. szám

1198. január 15. UNITÁRIUS EGYHÁZ­­ nak hivatásérzetükről, hogy a békesség nagy ün­nepén istenigéjével táplálják, üdítsék a szomjas lelkeket. 4.) A nagytiszt, Dekán úr kényelmes szerepet tölt be az ügy bonyolításánál, passiv magatartást tanul itt, jóllehet az ellenkezőjére hivatott: elnézi, sőt elősegíti a tapasztalatlan, oktató-nevelése alá rendelt fiatalemberek kacérkodását múló javakkal, licitáció alakjában. Nem olyan időket élünk Nagytiszt. Dékán úr, mint hajdanra volt, amidőn a szegény székely diák önerejéből küzdötte fel magát a papi pályá­ra, amidőn egy rend ruha tellett a legátus-diáknak nak. (...........ma, csodás ellentét a világúton levő demokráciával: egyházunk kebelén nem érdem, de mondják, szépséghiba ezt megcselekedni.) Ma, aki gyermekét magasabb tanintézetben tanítja, számot vet magával és zsebével, teheti-e ezt? Élénk bi­zonysága ennek a fent leszögezett tény: 160 K. vagy semmi! 120 K. nem kell. . . Kegyeskedjék nagytiszt. Dékán úr megmagyaráz­ni nekem, mire való tulajdonképen a legátusi in­tézmény? A theol, akad. ifjakért vannak-e az egyházközségek, vagy fordítva? Hogyan, milyen úton kötelezhetők az egyh. községek, magasabb legátusi díjösszeg fizetésére, mikor azok az egyh. adót (paptartás) becsülettel megfizetik s a t­eol. hallgatók segítő nevelésére törvényileg elkötelezve nincsenek ? Erkölcsi nézőpontból kérdezem: a fennt leszö­gezett tényeket összeegyeztethetőknek véli-e nagyt. Dékán úr a theol akadémiának, mint egyh. szer­ves életünk tápláló-forrásának magas rendelteté­sével? És ha a 110 egyh. község közül egy sem lenne olyan anyagi helyzetben, hogy évi 480 %-át csak legátusok zsebpénzelésére fordíthason, leen­dő papjaink hol fognak szert tenni gyakorlati papságra, unitárius híveink megismerésére, szoká­saiknak vidékenkint leendő tanulmányozására, ispi­­rációk s tapasztalatok gyűjtésére ? . . . Tudomásom szerint a legátusi intézmény életbe­léptetésekor az intézőkörök intenciója épp a papi képzés elősegítése, intenzívebbé tétele volt. Kér­­ve kérték az egyh.­községeket, az útiköltségek fedezésével tegyék lehetővé theál­­ifjainknak a fennebb vázolt célok elérését, társadalmi érintke­zés, papi föllépés, érintkezési rutin elsajátítását. Az akadémia a papképzés gyakorlatiasságára nem fektet súlyt? Ha nagyi, Dékán úr törvényeinkben nem nyer­het támasztékot arra, hogy b­eol. akad ifjaink fölött az intézkedés, irányítás kötelmeit teljesíthes­se, (az átirat idézett passusa erre enged követ­keztetni), ajánlatosnak vélem azt intézményesen megállapítani állása reputációja s közös ügyünk érdekében is, mert méltóztassék elhinni, rosszul esik nekünk, itt a végvárakon, s szomorúsággal tölt el az a látszat, vagy tény (egyre megy!), hogy azok, kik leendő egész életükkel a puritán, jézusi egyszerűségnek, önmegtagadásnak követői, szószólói lenni törekednek, ily korán, idealizmu­sunk delelőjén alkusszák Isten szent igéjét: ki ad többet érte? . . . .* Vargyason, 1917. december hó 14.-én. Br. Daniel Lajos. (Rovatvezető: Dr. Kiss Elek.) „Az erkölcsi nevelés viszonya a valláshoz“ Imre Lajos e című munkájában (Megjelent 1913-ban Hódmezővásárhelyen) az előszóban azt mondja ki, hogy a nevelésnek szükség­képen axiologiai (értékelméleti) alapokon kell nyugodnia. „Amint a pedagógiát kivették a gyakorlati nevelők kezéből a filológusok, ezekéből a psychologusok, úgy a psychologia művelői kezéből az axiologia művelőinek kezére kell átszállania.“ (6­­.) Amint láttuk, ő nagyon helyesen problémájának kérdésének először a történetét kutatja s amig az előbbeni megállapítás tényével felfogása szerint Dr. Böhm Károlynak (Hiszen valóban Dr. Schnel­ler István mindig értékelési alapokon hirdette ne­velési rendszerét, elveit) a tanítványa, addig mód­szeres eljárásával legközelebb áll nálunk Dr. Schneller István felfogásához. A bevezetésben két dolgot emel ki: 1. Az egyes korok tényleges nevelését és a keletkezett nevelé­si elméleteket fölemlíti alkalomadtán, mivel ezek egymást nem kizárják, hanem inkább feltételezik; 2. megjegyzi, hogy az erkölcsi oktatás és nevelés nem egy, meg ugyancsak a vallás is megkülöm­­böztetendő az egyháztól. Problémája történeti részét a görög és római neveléssel kezdi meg. Böhm „Ember és világa“ * Szerkesztő e cikk kiadásával épen, mint író, ez ügy érdekét óhajtja szolgálni „távol áll tőle is minden sze­mélyes támadásnak“ gondolata is. Szerk. iT­e­velés.

Next