Unitárius Egyház, 1921 (14. évfolyam, 1-8. szám)

1921-01-15 / 1. szám

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. A lelkészkar megbízásából szerkeszti: DR. KISS ELEK kissolymosi unitárius lelkész Megjelenik minden hó 15.-én. — Előfizetési ára egy évre Lei. Minden pénz Kökössy Mihály unitárius lelkész címére Tordátfalvára n. p. Kobátfalva küldendő. 1921. Keresztúri lelkészkörünknek lapja, az „Unitárius Egyház“ két éven át nem jelen­hetett meg — különösen a papirhiány miatt s igy magyar unitárius Egyházunk érdekében e tényező nem munkálkodhatott, bár munkásai küszködtek eleget az élet-halál­tusák két évi sorozatában. 1920 november 16.-én azonban elhatározta a lelkészkar közgyűlése, hogy újból megindítja lapját azon célzattal, hogy egyházi és iskola ügyeinket védeni és irányítani segítse. Rám bizák újból a lap szerkesztését s én vállalom is azt Isten segedelmével abban a rendületlen hitben és biztos reményben,­ hogy munkánk nem lesz hiábavaló, hanem ellenkezőleg nagy mértékben hozzá fog já­­rulni nagyra hivatott kicsiny egyházunk és az unitárizmus értékeinek megszilárdításá­hoz, szervezetének kialakításához, melyre a magyar unitárius Egyház múltjánál, jelené­nél, jövőjénél fogva az Isten országa kovásza­­képen Istentől küldetett. A megújításnak idejében, mikor egyszers­mind egy új év kezdetén is állunk, nem tehetem, hogy a jelen számot össze ne kapcsoljam a legutóbbi számmal s nem tehetem, hogy röviden meg ne emlékezzem az 1919 és 1920 évek egyházi és iskolai eseményeiről. Az unitárius egyház az 1918-iki forradal­mat nagyobb rázkódtatások nélkül élte át s általában leszögezhetjük, hogy székely községeinkben igen sok helyt belső embere­­ink tartották fenn a rendet s csendben a lakosságot. Ekkor láttuk a vallás-erkölcsi alapokért küzdő Egyháznak belső emberei útján a népre való áldásos befolyásának igazi eredményét. Egyházunk nemcsak szorosabb értelem­ben vett egyházi, hanem iskolai, nevelési kérdésekkel is foglalkozott s mikor a magyar állam itteni megszűnésével nem volt, aki igen sok iskolánkról gondoskod­jék, elhatározta, hogy ő maga veszi kezé­be jövő nemzedéke fejlesztését. Ebből az egészséges elvből születtek újra felekezeti iskoláink, melyeknek kulturális magaslaton való tartása és virágoztatása nemcsak szű­­kebb egyházi érdek, hanem általános emberi feladat és Istenünktől reánk parancsolt benső kötelesség. A mankón való járásra tanított nép sok helyt megértette mégis kötelességét, bár sok helyt nemtörődömséggel desparálva tengeti életét. Az állam is általában idegen­kedett intézményeiben és intézkedéseiben — a gondolattól, hogy Egyházunk önállóan végezze nemes feladatát; de reméljük, hogy a­mint lassanként belátja, milyen nagyfon­tosságú egy egészséges állami életre, hogy az állam társadalmának szervei s így az általános emberi érdekeket védő és isten-

Next