Unitárius Egyház, 1930 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-15 / 1. szám

KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. A lelkészkar megbízásából szerkeszti: ÜTŐ LAJOS székelykeresztúri unitárius lelkész. Megjelenik minden hó 15.-én. — Előfizetési ára egy évre 100 Lei. Kéziratok minden hónap 1.-ig a szerkesztőhős, előfizetések Kendi István pénztárnok címére : Cristur—Székelykeresztúr küldendők. Az­o­­rrt jövőben kereső szemekkel meredünk bele a jövő szürke ködébe. — Nincs egy felvillanás mitől üdülést nyerne a lélek. — A nagy bizonytalanság a kétkedés ködével lopalástól minden reményt s a gondolat pessimistikus okoskodással terheli önmagát. Egyéni sorsunkat kikapcsoljuk, egyházunkra nézünk. Ennek jövőjébe szeretnénk nézni, de a tisztán látás helyett csak belesóhajtások párázata látszik. — És mégis van ami biztat. Van amit gazdagultan látunk. — A határozott lendüléssel neki indult „Ifjúsági Egylet“ jövője biztató, erős kezek irányítják. E kezek ereje azonban inkább a kitartásban izmosodjék, mint a túl erős, mindent összefogó markolásban. Egyházi életünk megmozdulása ily öntudatos alig volt s ezt tartani szeretnők. Ennek érdeke megkívánja az általános munkát, az összefogó együttes erőt, melyben kibékülten dolgozunk szebb jövőnk érdekében. Ez nem tűri az egyéni érdek harcot és kiengesztelődést remél, megbocsátást ígér, beismerést vár. A „távolmaradás“, „kiszaka­dás“ széthúzást szül, nekünk megértéssel kell egyházunk oltárához közelednünk. Egymásban ölelkező lelkek kölcsönös munkájára süt a szebb jövő világitó fénye. Közelebbről minket lapunk érdekel. Szebb jövő elé akarjuk állítani s nyugodt fennmaradása érde­kében mindent elkövetni igyekszünk. Programm­­ján, szellemén változtatni nem fogunk, de neme­síteni igyekszünk s igy elvesszük még inkább a személyeskedés élét. Az „igazság­keresés“ jelszó­ként áll lobogónkon, hiszen ennek jegyében in­dult két évtizeddel előbb. Lelkészkarunk érdekeit szolgáljuk, a tárgyak melletti elfogultság lekötött­ségén felülemelkedve. Szem elől nem tévesszük egyetemes egyházunk érdekét, melyet lélekkel és szívvel szolgálni igyekszünk. E munka programmal indulunk neki egy új esztendőnek, ezeknek diadalát látjuk a jövőben. .. Iskolánkról. A székelykeresztúri unitárius főgimnázium december utolsó szombatján tartotta rendes elöl­járósági gyűlését Dr. Elekes Dénes isk. gondnok elnöklete mellett. Gyűlésen részt vett az elöljáró­ság három újonnan választott tagja: Dr. Elekes Domokos köri felügyelő gondnok, Katona Ferenc köri esperes és Ütő Lajos keresztúri lelkész. — És jelen volt a főgimnázium új felügyelő gond­noka: Dr. Fekete Gyula marosvásárhelyi ügyvéd — Elnök üdvözölte az Elöljáróság új tagjait és meleg szavakban köszöntötte Dr. Fekete Gyula gondnokot, kinek eddigi munkássága, az intézet iránt táplált érdeklődése, anyagiakban tanúsított segítő ereje e mobile officium elnyerésére eleve jelöltté tették.­­ Azok közé tartozik, kik lelkük nemes voltát egy részt kedves emlékek ébrentar­tásával tartják, másrészt az egyház szebb jövő­jének megmunkálásával erősitik. Ároni családból született Csókfalván 1893 szept. 6.-án. Iskoláit Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte, 1912-ben tette le érettségi vizsgáját. — A kolozsvári egyetem jogi fakultásán, 1915. decemberében absolvált s ugyanabban a hónap-

Next