Unitárius Egyház, 1930 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-15 / 1. szám

1930 jan. 15. UNITÁRIUS EGYHÁZ. jó hire már előre bearanyozta a vargyasi unitá­rius hivek lelkét és első napjától — a mostani percig világított és melegített és most mielőtt le­tépne az ő egének pereméről, az ő szószékéről s midőn már tünedeznek az első csillagok . . .­­ . még egyszer,...........még egyszer reánk mosolyog. Jól megérdemelt, megszentelt nyugalmában ki­sérje és övezze Vargyas község osztatlan szere­­tete. Békesség vele. Felcser Lukács. LapUülj !10!:­ számában Ütő Lajos zenetanárról le­adott rövid cikkünkért a felelősséget maga vállal­ja. Éhez több észrevételt nem fűzünk, azt azon­ban legyen szabad megjegyezni, hogy ha a vidéki alkalmazottaktól megkívánjuk, hogy a kenyeret adó felekezet tagja legyen, ezt a központban is keresztülvihetőnek véljük. — Egyik felekezet saját tanítónőjének felmondta az állást, mert szülői unitáriusok lettek, bár maga tartotta hitvallását,­­ vájjon mi nem várhatjuk-e el, hogy saját isko­láinkban unitárius tanerők működjenek ? Különö­sen akkor, mikor az ilyen megbízatásokkal saját embereink szorulnak háttérbe ? Szemle­­ teli az unitárius egyház üzenete ? Erre a kérdésre f­elel egy rövid, de tartalmas cikkben Mclachlan dr. a manchesteri College kiváló igazgatója. E szerint: a mi vallásunk az élettel minden tekintetben és viszonylatban kapcsolatban van. A mi vallásunk nemcsak bölcselet, habár egész világra kitekintő nézete van. Krisztus előttünk nagyobb tekintély, mint Aristoteles, Hegel, Shaw vagy Wells, mert Jézus tanításai az egész emberre vonatkoznak s nem­csak az értelemre vagy érzelemre csupán. Az élet­nek legparancsolóbb és legmesszibb érő elemei — a kötelesség érzet, remény és szeretet — megfejthetetlenül maradnak, ha nem abból az egyből merítjük, aki minden mindenekben és aki­ből vannak mindenek. — Nem politikai propa­ganda, ámbár minden egyesnek elismeri a jogát és kötelességét a társadalomban. A törvény nem képes arra, hogy a cselekvés forrását megtisztít­sa, a tudom­ány sem tudja a beteg lelket meggyó­gyítani ; a művészet sem képes arra, hogy az élet sötétségéből világosságra vezessen. Mindezek­ből csak a vallás, még­pedig a Krisztus vallása vezethet ki.­­ Nemcsak erkölcsiség, ámbár a Krisztus erkölcstana különösképpen emelkedett, mert a hit több, mint cselekvés szabályai az anyagi világban. A mi tapasztalat: könyvünkben a vallási és erkölcsi tényezők szerves kapcsolatban vannak, nemcsak mellérendelt állapotban és az értékek érzésén alapuló hit, a láthatatlanul is örökkévalóval hoz kapcsolatba. — Vallásunk teremtő, összegyűjti a múltnak legnemesebb ha­gyományait és legmélyebb tapasztalatait, de min­dig arra törekszik, hogy az igazságnak új formá­jában fejezze ki magát; jóság és szépség talál­kozzanak az élő és fejlődő elmének szükségletei­vel. Ennek következtében szabad, nem tartozik szolgai engedelmességgel az első, második, vagy a harmadik század hitvallásainak, sem Wesleynek vagy Martineaunak. A megtestesülésről való tanításunk egyetemes és nem részleges; minden helyre érvényes, nem helyi érdekű, örökkévaló és nem időleges. Krisz­­tus olyan értelemben kijelentése Istennek, mint a héber próféták a nyolcadik században és minden idők szentjei és vértanúi. Az­ üdvösségről szóló tanításunk szellemi és nem anyagi és nem szertartások, idegen befolyás útján nyerjük meg az üdvöt, hanem odaadó, tisz­teletteljes, alázatos magaviselettel. — Vallásunk optimista. A szeretet a legfőbb törvényünk. — Vallásunk megváltó vallás, azt tartván, hogy az ember a rossz szenvedélyek miatt eltért attól, ami jó és igaz, kívánjuk, hogy legyen a Krisztusban új teremtmény. Azok a for­mák, hogy a régebbi időben ezt hogy fejezték ki, nem zavarnak minket,­­ megvolt valamikor a jogosultságuk és ma már megszűnt. A mi számunkra az erkölcsi szabályok, imád­ságok és mindenek fölött Krisztus követése hatal­mas erőt adnak, hogy „halott énünk magasabb dolgokra“ emelkedjék. Nekünk be kell töltenünk azt, ami hiányzott az ő szenvedésében és meg­menteni az embereket a bűntől életünk helyettes elégtételül szolgáló feláldozásával, az Isten és em­berek iránt való szolgálatban. Szeretet, egyesülés és szolgálat; igazság és az igazság keresése; szépség és a szépségben való öröm, számunkra ezek az élet legnagyobb valóságai a földön, melyek a mi vallásunk gyökerében vannak. (Inquirer and Christian Life, nov. 16.) B. P. Bejárva a kerek világot, irta: Balázs Ferenc. — Megjelent Kolozsvárt 519 oldal terjedelemben. Kapható szerzőnél Székelykeresztúron. Ára 130. L. E munkában benne van az író világjáró útja, gazdag megfigyelése, életfilozófiája, világnézete ( 3

Next