Unitárius Egyház, 1932 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-15 / 1-3. szám

ft ^ +^*\* XXV. évf. 1-3 szám. 1932. jan.—febr.—márc. 15 [/dix .Cristur iSzékelykeresz: PZ- J ■ 3­' IÜSEGYHÍJ ESTSÁS! ÉS ISKOLAI LAP. HiJ­A A SZÉKEL­YKERESZTÚRI O KI TÁR IDS miÉSZK&i^ W'L V \ f f irásából szerkeszti: ÜTŐ LAJOS székelykeresztúri unitárius lel^SM PT Mert jelenik minden hó 15.-én. — Előfizetési ára egy évre 100 Lei. K­íziratok és előfizetési dijak szerkesztői címére küldendők: Cristur, Jud. Odorheiu.­­ Iskola fenntartás. Egyházunk létalapja a tudás, fenntartója a hit. Vallásközönségünk azért tud unitárius maradni, mert a tudás határán túl levő dolgokat pótolja hitével. Hitünk területe ott kezdődik, ahol tudás­vágyunk a megoldhatatlanba ütközik. A tudás és felvilágosodás forrásai az iskolák. Az emberi köz­művelődés előhaladása javára annak az iskolá­nak van létjoga, amelynek létrehozása és vezeté­se valláserkölcsi alapon álló közület, vagy egyén kezében van. Az iskola célja nem puszta ismeretközlés és ismeretelsajátítás. Az iskola a lelket kell, hogy kiművelje. Nem kell Oroszországba menni annak megálla­pítására, hogy a magárahagyott, a lelki nyomor­ban élő ember állati szenvedélyek rabja, vad in­dulatok foglya. Irgalmatlan és vérengző, ha fel­szabadult indulatai parttalan medrükben szétárad­­hatnak. Féket csak az iskola vethet nyakába, az iskola lélekmű­velő ereje. Az iskola léleknemesítő feladatának megoldá­sára csak úgy vállalkozhatik, ha fenntartója, ve­zetője, irányító és oktató személyzete át van itatva a legtisztább erkölcsi érzéstől; ha a fele­baráti szeretet, a törvénytisztelet, a tulajdon szent­ségének törvénye, a fajszeretet értelme, a jövő nemzedék boldogításának vágya, az egyetemes emberi boldogság elérésére való törekvés átérzé­­se sarkalja nemcsak az iskola beléletének kiala­kításában, hanem a magán­életben is,őket. A tanulónak látnia kell, hogy tanárja heteken át könyveket tanulmányoz, tudományos búvárko­dást végez az emberiség boldogulása érdekében és senki sem fizeti meg, látnia kell, hogy mai földtani, néprajzi, természettani, geodéziai munkálatokat végeznek a köz javára és senki sem fizeti meg; látnia kell, hogy tanárai és inté­zetének vezető szellemei közügyekben 100 km.­­eket utaznak, egészségüket áldozzák fel, szóno­kolnak, tárgyalásokat folytatnak, hatóságok előtt néha megalázó helyzetben is képviselik iskoláju­kat, pusztítják jövedelmüket s nem fizeti meg senki; látniok kell, hogy nevelőik ünnepélyeket rendeznek, előadásokat tartanak, napestig fárad­nak és nem fizeti meg senki; látniok kell, hogy tanítványaik tudásának fejlesztéséért maguk is tanulmányutakat végeznek, jövedelmüket családjuk­tól is elvonják tanítványaik haladása érdekében és senki sem fizeti meg. Látniok kell, hogy év­tizedeken át élnek az iskola hasznára s míg má­sok egy kis kortesút, vagy egyéb működés követ­keztében hivatali állásukban emelkednek, a ta­nárt senki sem kártalanítja; látniok kell, hogy feláldozzák összes lelki és testi javaikat egyhá­zuknak és annak a bizonyos jövő generációnak, amelyet csak lelki szemeikkel látnak és senki sem fizeti meg; látniok kell, hogy a nevelő-ok­tatóknak nem a halála, hanem az élete martírum és ezt sem fizeti meg senki. Így vezeti be a hit­vallásos iskola az ifjúságot az önzetlen lelki életre. Az az iskola pedig, amelyik nem vezeti rá nö­vendékeit átélés útján, oktató-nevelő személyze­tének példaadó élete segélyével és egész szerve­zetének belső felépítésével a lelki életnek az is­meretszerzés és a tudás fölött magasan álló mi­voltára, nemeslelkű­ségnek és szeretetnek egye­dül üdvözítő tulajdonságára, az az iskola a mi nézetünk szerint nem érdemli meg a fenntartást. Ezek alapján ámíthatjuk azt is, hogy a politika

Next