Unitárius Egyház, 1934 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-15 / 1-2. szám

Jfy £/unito (y^C­ vU?*^ XXVII. évf. 1—2 szám. ]an.—febr. 15 1934. \sC­ * /f pCeWii Cenzúrát. Crisiur tSzékelytazui, E­GYHÁZI ÉS ISKOLAI LA­P. KIADJA A KKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. A lelkészkor megbízásából szerkeszti: ÜTŐ LAJOS székelykeresztúri unitárius lelkész. Megjelenik minden hó 15.-én. — Előfizetési ára egy évre 100 leu. Kéziratok a szerkesztő és az előfizetési dijak Péter Sándor ny. unitárius lelkész pénztárnok címére küldendők : Cristur, Jud. Odorheiu Tisztelendő köri közgyűlés!*) Amidőn Önöket, itt megjelenteket e rendkívüli közgyűlésünkön elnökségünk nevében szerencsém van üdvözölhetni és közgyűlésünket és annak mélyen tisztelt tagjait tárgysorozatunk komoly megtárgyalására és a lehetőség szerint egységes határozat és állásfoglalásra is kérni, bátor vagyok e mai gyűlésünk fontosságát és hozandó határo­zatunkat két szempontból is történelmi fontossá­gúnak feltüntetni igyekezni. Az egyik szempont az, amely Székelykeresztúr történelmi múltjához fűződik és ezen a jogon bátran állíthatjuk, hogy egyházi országos törvé­nyek meghozatalára és ilyennek az előkészítésére Székelykeresztúr nemcsak jogot, hanem köteles­séget is szabad érezzen. Ma azzal vádolnak minket s különösen a mi körünket a napjainkban mindannyiunkat foglalkoz­tató törekvéseink és célkitűzéseink miatt, mert ide akarjuk koncentrálni az egyházunk, jövőbeli fejlődésének erőit, holott mi csak a meglevő erők elvétele és legyengitése ellen küzdünk s nincs más kívánságunk, mint azt a szerepet tölteni be az egyházkormányzásunkban, amit Udvarhelyszék s különösen a keresztúrközi unitáriusság száma­­ránya és szellemieket is képviselő erőknél fogva magának vindikálni jogosult és amikor ezen kí­vánságunk hova­tovább nagyobb erővel tör elő, visszautasítunk minden olyan meggyanúsító gon­dolatot, amely törekvéseinket a körünkből a csak most élő és ténykedő itteni vezetők egyéni erőki­fejtéseire, vagy célkitűzéseire hajlandó visszave­zetni, mert ezeket a történelem tanúságtétele­ket megcáfolja. Tisztelendő köri közgyűlés ! Mi Székelykeresz­­túrnak egyházunkban azt a szerepet, amelyet el­foglalnia kell, nem most akarjuk kitalálni, hanem csak vissza akarjuk adni azt a szerepet, amelyet évszázadokkal ezelőtt is betöltött. Központi irányí­tó szerepe és jelentősége Székelykeresztúrnak nemcsak az utóbbi században és azáltal dombo­rodott ki, mert iskolát és főgimnáziumot kapott, hanem ez már megvolt ezelőtt évszázadokkal és abban a tényben domborodott ki, amikor 1605- ben kimondatott zsinati határozattal az, hogy ezentúl a legjobb consistorumi, vagyis zsinat gyűlések felváltva egy évben Kolozsvárt és egy évben Székelykeresztúron tartandó és, hogy ezen zsinati határozat gyakorlatilag nem marad­hatott érvényben, annak talán oka abban a saj­nálatos körülményben keresendő, mert a székely­­földi unitáriusság viszonyaival eléggé nem isme­retes lengyel származású Radeczki püspök kerül az egyházunk élére, kinek püspöksége alatt Szé­kelykeresztúr szerepét és helyét Dicsőszentmárton vette át. De bármint is fordult a szerepkör, az egykor felismert jelentősége Székelykeresztúrnak soha többé el nem homályosodhatott és ma, amikor ide összejöttünk, eszünkbe kell jusson, hogy mi is­mét arra a történelmi szerepre vállalkoztunk, hogy elősegítsük a most hozandó törvényjavasla­tunkkal azt a lehetőséget, hogy Székelykeresztúr és annak környéke unitáriussága visszakapja és visszakaphassa azt a szerepkört, melyet az előbb említett 1605-beli zsinati határozat neki szán *) Elnöki megnyitó a Székelykeresztúron 1934. január 19.-én a főgimnázium zenetermébe összehívott és meg­tartott rendkívüli közgyűlésen.

Next