Unitárius Egyház, 1939 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-15 / 1-2. szám

Mit szeretnék? Az I. G. Ducai unitárius lelkészkar 1939 feb­ruár 6.-án tartott gyűlése szerény személyemet tisztelte meg azzal a megbízatással, hogy mint társszerkesztő, Ütő Lajos főszerkesztőnek segéd­kezzem. Amikor a megbízatást elvállaltam, tuda­tában voltam annak, hogy nem kis, sőt nem is épen hálás feladatra vállalkoztam. Hogy meg is engedtem a kartársaim kérésének, tettem ezt az­ért, mert hittem mindig és hiszem, most is, hogy ennek a lapnak szent küldetése és missziós hiva­tása van az egyetemes egyházunk vallás-erkölcs és kulturális életének olyanná való kialakításában amelynek képe ott él minden igaz és egyházát őszinte szeretettel szerető unitárius lelkében. Én volnék a legboldogabb, ha szerény tehetségem­mel és őszinte jóakaratommal segítségére lehet­nék lapunknak, hogy ezt a feladatát teljesíthes­sem. Éppen ezért a szerkesztői tollat sem szándéko­zom ifjúi titánkodás eget hasogató célkitűzései­vel venni a kezembe és nincs szándékomban a szives olvasónak s a lap barátainak „új eget és földet” ígérni munkámmal. De hozom és fel­ajánlom 15 éves lelkészi munkásságom alatt meg­­acélosodott hitem egyházunk Istentől nyert kül­detésében, azt az egyház szeretetet, melyet lel­kemben mindig éreztem és azt a hűséget, mellyel igyekeztem ott, ahova egyházam dolgozni állított mindig és mindenkor megfelelni. Nem célom tehát a lap ezután­ munkájának új irányvonalat inaugurálni, sem főszerkesztőnket be­folyásolni eddigi munkásságnak irányváltoztatásá­ra. Érzem és tudom, hogy erre a lapnak nincs is szüksége. A negyedik évtized tesz már bizonysá­got arról, hogy az az irány­vonal, amelyen egy­ház­építő és egyházunk jövendőjét formáló és ala­kító munkáját eddig is végezte nemcsak helyes, de egyházunk iránti szent kötelessége is azon tovább haladni. Ha tehetek valamit lapunk érdekében, az csak az lehet, hogy a lap irányításában arra fo­gok törekedni, hogy az „Unitárius Egyház“ ne szolgáljon kicsinyes személyi harcok arénájául, de levezethesse azokat a lovagias, becsületes, mindig méltóságteljes, senkit személyében meg nem sér­tő, de egymás személye iránt szent tisztelettel viselkedő elvi küzdelmeket, melyeknek megharco­­lása tisztultabbá, szorosabbá teszi egyházunk életágét s a kibontakozó jövendőjét. Éppen ezért azt szeretném, ha lapunkat olyan­ná tehetném, hogy ne heverjen felvágatlan és ol­­vasatlan az íróasztalokon, vagy ami még rosszabb ne kerüljön a papírkosarakba, de várja minden előfizető olvasója azzal a tudattal, hogy minden egyes száma, — még ha bírál, ha kritikát gya­korol is — hoz valamit, ami mindnyájunkat ne­vel, formál, alakit mélyebb és önzetlenebb egy­ház­szeretetre, egyházunk életét és munkásságát mozgató és irányító dolgoknak és eseményeknek tisztább meglátására is hoz drága alkalmakat, hogy beláthassunk egymás lelki és gondolat­vilá­gába, hogy ez a bepillantás őszintébb tiszteletet, melegebb barátságot ébresszen fel még az elvi harcot vívó ellenfelek között is. Szeretném, ha lapunkat olyanná tehetném, a­­melyre minden egyházáért dolgozni akaró unitá­rius azzal a tudattal bízza aggodalmait, terveit és elgondolásait, hogy szerte vigye egyházunk min­­­den részébe, hogy az nem fog személyi harcot. Cenzúrát. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.:uposi A felképkör m­egbizásából szerkeszt : OTÓ LAJOS 1. 0. Dúcai m­itik­us lelkén, minden hó 15.-én. — El­littuil km. egy évre 80 leu. Pártoló díj 100 leu. Kéziratok a •lerkasata és az adófixetési dijak ürmeaajr Gyula unitárius lelkész pénztirnok címére küldendők: Filia? u. p. 1. G. Duca Jud. Odorhelu KIADJA AZ U JUCil flHITÁRIOS LELKISZKÖR.

Next