Unitárius Egyház, 1942 (35. évfolyam, 1-10. szám)

1942-01-01 / 1. szám

XXXV. évf. Székelyudvarhely, 1942 január 1.­1. szám. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési ára egy évre 5 Pengő Kéziratok a szerkesztő és az előfizetési dijak Ürmössy Gyula unitárius lelkész - pénztárnok címére küldendők : F i a t f a l v a, u. p. Székelykeresztur, Udvarhely vármegye. Kiadja : A SZÉKELYKERESZTURI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR Felelős szerkesztő és kiadó: MAROSI MÁRTON székelyszentmihályi unitárius lelkész EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 1982. Az esztendő határkövénél minden érző és gondolkodó ember megáll egy pillanatra. Meghatódva búcsúzik a tovatűnő idők em­lékeitől és köszönti az új esztendőt. Az élet nagyobb változásainak határkövét látja, pe­dig a múló percek egymásba kapcsolódása nem szakítódik meg, azok folyton adják át az életet a jövendőnek, ezt az időben ro­hanó életet, amely egyszer csak valahol el­éri a célját. Ennek megérzése okoz temetői hangulatot az idő határkövénél. Az a fájdal­mas, hogy a búcsúzó és számadó idő min­dig valamivel adós marad a jövendőnek. E tartozásokat elveszíteni nem akarjuk s ezért reménykedve kérdőleg fordulunk az új esztendő felé. Hej öreg idő, tudod e, hogy tartozol egy boldog perccel! Amikor a kibontakozó magyar élet izmosodó karjaival visszaöleljük elszakadt testvéreinket. Várjuk azt is, hogy visszafizesd kettétört egyházunk veszni in­dult részét. Mert egyszer csak megiródik a sok hősköltemény. Egyszer majd kibontva fog lengeni az egész Erdélybe ellátszó tör­­ténlmi zászló a vallásszabadság magasla­tán. Nem szoríthatja le többé az erőszak címén senki a kisebbeket. A sors meg fogja engedni, az időknek el kell hozni, hogy ne csak a puszta létért való küzdelem, hanem az áldást osztó és hagyó munkásság is osz­tályrészünk legyen, így lesz ! így követeljük ezt a jövendőtől. Csak az fáj, hogy addig itt sok szív szakad meg, akik ezt megérni akarták. A múló idő sokakat visz magával, akik a keserűség sújtotta kínok alatt roskad­­tak le. Emberi sors ez is. A történelmi igaz­ság megtört lehulló életeken keresztül tör magaslata felé. Mi is visszük ennek szeke­rét. Kitartó akaraterő és boldog hit töltsék be mindnyájunk lelkét. Léphessük át a ne­héz idők határait s köszöntsön minket egy boldog új esztendő !

Next