Unitárius Egyház, 1943 (36. évfolyam, 1-7. szám)

1943-01-01 / 1. szám

2. oldal. Székelykereszturközi Unitárius Egyház 1943. jan 1. polgári társadalom összes rétegeiben. Sőt az egy­házi téren is, ahol Erdély a múltban is mindig vezetett. Itt sem engedhetjük meg, hogy magas állásban levő vezető ember olajat öntsön a tűzre, amely a „Ne temerem pápai Bulla óta amúgy is, hol lappangó, hol emésztő lángban tizedeli Ha­zánkban a keresztény családok külső jólétét és belső békességét. Kedves Atyánkfiai! Ti, kivált a városokban és a távoli szórványokban majdnem mind vegyes házasságban éltek, s egymás templomába felváltva jártak, hogy a mindenek Urát, az élő Istent, be­vett szent szokás szerint tiszteljétek. Csak nem gondoljátok, hogy az Úristen annyira részrehajló lenne, hogy az egyik félnek az imádságát meg­hallgassa és teljesítse, a másikét pedig nem ? Hi­szen, százszor-ezerszer hallottuk, hogy az Úr nem személyválogató : csak tetteinket nézi, s azoknak is csak a forrását, az imádságos szivet s aszerint hozza meg a maga ítéletét. Földi helytartója pedig csak egyetlenben egy van: az élő lelkiismeret. Ennek ítélőszéke elé idézzük mindazokat, akik a mai apokaliptikus időkben is — a zavarosban ha­lászni szeretnének. Kérlek az Úr Jézus szent ne­vére, hogy maradjatok hívek a megismert igazság­hoz, amely megszabadított minket a lélekölő Betű uralma alól s megnyitotta Mindnyájunk számára az égi Atyához, a mi Egy Igaz Élő Istenünkhöz vezető utat. Imádkozzatok Őhozzája gyermeki alázattal, bizalommal és szeretettel, jó reménységgel várva bűneitek bocsánatát s a jelen súlyos küzdelmeiből való áldott szabadulást a Béke és a kiengeszte­­lődés jegyében. Én nem szünök­ meg buzgón imádkozni a Gyülekezetek anyagi és erkölcsi ja­vaiért, a templomok világosságáért és iskoláink felvirágozásáért. Arra kérem Szolgatársaimat, hogy a szószék és a chórus szomszédságában és a parochiákon uralkodjék mindenütt szerte a Hazában, a Nemzet nagy céljainak szolgálatában is, harmonikus együtt­működés ! Legyünk mindannyian engedelmes esz­közei az áldott atyai Gondviselésnek, hogy a baráz­dába hullott mag sokszorosan meghozza a maga gyümölcsét népünk javára és Isten dicsőségére. Ilyen szellemben kívánok édes Mindnyájatoknak boldog Ujesztendőt. Fogadjátok főpásztori meleg üdvözletemet és áldáskivánataimat! Szeretettel: JÓZAN MIKLÓS, unitárius püspök. Javaslat egy egységes magyar unitárius templomtervezet elkészítése tárgyában. "A templomtervezet csak stílusában és alapgondolatban egy­séges, méreteiben a kívánalmakhoz igazodik)* Több évi utazgatásom és megfigyelésem indí­tott arra, hogy az alábbi javaslatomat tisztelettel meg­tegyem Mondanivalóim gyakorlatilag a Dr. Abrudbá­­nyai János által felvetett templomépítő tervezet kere­tében helyezkednek el, illetve azt szándékoznak kiegészíteni. Ő egy több évet átfogó, központilag, irányított templomépítő programmra nyújtott be gyakorlati tervezetet, én az egységesség gondola­tát hangsúlyozom ki. És úgy értelmezem, hogy az egységes tervezet ne csak újonnan építendő tem­plomainknál érvényesüljön, hanem a nagyobb re­noválások alá kerülőknél is, ahol ez keresztülvihető. Elgondolásomat az alábbi indokokkal kívánom alátámasztani. Évek óta tanulmányozom a kérdést, ismerem templomaink jó 90 százalékát s megállapíthatom, hogy bár mi unitáriusok úgy társadalmi, mint vérségi alapon, a leghomogénebb felekezet vagyunk Magyarországon, mégis a legsokfélébb templomban imádjuk az egy igaz Istent. Alig akad egy-két templomunk, amelyre nyugodt lelkiismerettel rá­mondhatnék, hogy az a sze­mély értelmében ma­gyar unitárius templom. Tisztában vagyok azzal, hogy templomaink nem egy és ugyanazon időben keletkeztek s bizonyos büszkeséggel gondolok arra, hogy nem egynek ma már történelmi, relik­viába becse van s ezeknek féltveérzését magam is szent kötelességnek tartom, de ha csupán az utóbbi 20—30 esztendő templomépitését vizsgá­lom, az egyéni ötletek, formák, színek és konstruk­ciók olyan tarkaságával találkozom, amelyeknek alig van közük a magyar közösségtudat vallásos megnyilatkozásához, a magyar templom lényegéhez. A petrozsényi pl. külső és belső konstrukciójában a legkifejezéstelenebb épülethalmaz az egész uni­tárius egyházban. Maga a lelkésze állapította ezt meg róla. A brassói csupán a modernségével tű­nik fel. Kívülről kisebb smoll puszta gyárra em­lékeztet, belülről csak a szószék jelenléte sejteti, hogy templomban vagyunk, külömben tökéletes mása az Amerikában széltében-hosszában található "7^ * A javaslatot f. év január hó 12-én beterjesztettem az E.­K. Tanácsnak.

Next