Unitárius Értesítő, 1926 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám

V. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1926 január hó. Torda , 1568. HATÁRKÖVEK Pozsony , 1848. az unitárius egyház történetében. Ezeken a helyeken mondotta ki az országgyűlés előbb Erdélyre, azután egész Magyarországra nézve, hogy az unitárius vallás bevett vallás (recepta religio). Uj Élet. „Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak dolgait.“ Zsolt. CXVIII. 17. Szilveszter este utolsó órájában megszűnt dobogni egy édes anyai Szív, amely övéiért szent lángolásban emésztette fel önmagát. Földi gond és bánat többé nem aggasztja. Földi öröm, siker többé nem érdekli. A halál titokzatos kapuján átment egy magasabb rendű Életbe. Reá nézve ez az új élet sem lehet más, mint amit halandó testének porsátorban folytatott. Könnyes még a szemünk a búcsúvétel magasztos perceitől, de azért megnyugvással látjuk, hogy az ő áldott lelke ott is világos. Szívünk sajog még, ha körültekintünk és veszteségeinket számláljuk , de azért érezzük, hogy az Ő nemes szíve ott is szeret s rólunk, akik őt mindhalálig szeretjük, soha örökké el nem felejtkezik. Elcsuklik a szó ajkunkon, amikor imáinkba foglaljuk „őt, aki érettünk az idzsámolyá­­nál imádkozik, de azért tudjuk, hogy ő ott is nagy bátorsággal hirdeti az Úrnak dolgait“. Az ő ked­venc zsoltárírójának szavai szerint: „nem halt meg, hanem él . . .“ Isten őt csak magához szólította egy magasabb szolgálatra. Ennek a szolgálatnak minden terhe az övé, mint önkénytesen vállalt szent kötelesség. De az övé egyúttal annak minden jutalma és dicsősége is, amely mint ékes korona díszíti az ő homlokát Istennek választottai között az ő országában. Lelki szemeink előtt így jelenik meg újból az ő képe, amelyen a múlandóság lehellete érin­tetlenül hagyott minden vonást. Nem tudjuk melyik volt rajta szebb; az arc, vagy pedig a benne visszatükröződő lélek. Nem tudjuk, melyik volt vonzóbb : a földi sátorház, vagy pedig a szel­lem, amely benne ideiglenes lakást vett magának. Nem tudjuk, melyik volt ékesebb ; a szó, vagy az ihlet, amely a próféta asszony njakán egy új kijelentéssel ajándékozta meg a világot. Fanatikus híve volt a békének. Ezért harcolt a háború ellen. Szerette az ő Krisztusát. Ezért nemes önmegadással hordozta az élet keresztjét. Szánta a bűnöst. Ezért akarta a bukott leányt a jó útra visszacsábítani. Sajnálta a szegényeket. Ezért kopogtatott be a kunyhók ajtaján, hogy megossza velük a mindennapi kenyeret s a mennyei mannát. Imádta az Istent. Ezért lett hitvalló áldozó pap­nője az unitárius vallásnak, amelyben Channing láthatatlan egyháza az ő számára testet öltött Alakja: nő, A lelke: férfi. Ennyi kellem, ennyi báj és ennyi a gyöngédség csatáz odafent a mi igazunkért . . . Veszteségünkben ez az igazi lelki nyereség. És ha lehet — ez a megszentelt öröm a mi bánatunkban. Perczelné Kozma Flóra emléke mi közöttünk örökkön él .. . Örökkön éljen ! Szerkesztő.

Next