Unitárius Értesítő, 1927 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam. 1. szám. . Felelős szerkesztő :: JÓZAN MIKLÓS Budapest, 1927. január HÓ Törd.: 1568. HATÁRKÖVEK Pozsony, 1848. az unitárius egyház történetében. Ezeken a helyeken mondotta ki az országgyűlés előbb Erdélyre, azután egész Magyarországra nézve, hogy az unitárius vallás bevett vallás (recepta religio). Munkatársak: Botár Imre Buzogány Anna D­r. Csíki­­tábor Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V., KOHÁRY­ UTCA 4., II. EM. Telefonszám: Lipót 974—24. Minden pénz a lelkész­ hivatal címére kü­ldendő. Megjelenik havonként. Előfizetési ára: Egy évre..............................4 pengő Pálfordulás: „Ez a szózat hangzott felém: Saul, Saul ! miért üldözöl engemet ? “ Ap. Csel. XXVI. 14 Ki ne ismerné ezt a nagyszerű jelenetet, amely fordulópontot képez nemcsak egy ember életében, hanem a kereszténység történetében is . Útban Damaskus felé a rajongó farizeus találkozik Valakivel, akit testi szemeivel sohasem látott, s akinek puszta neve is gyűlöletre ragadta őt. Eddig azért nem látta, mert nagyobb volt lelkében a hagyomány ereje, mint az élő kijelentés megváltó hatalma Most a napfényénél is fényesebb égi világosság sugárözöne veszi körül — a biblia szerint — őt és útitársait s a tünemény hatása alatt mindannyian lerogynak a földre. Megalázkodnak Az égi látomásnak nem szegülhet ellen egyikük sem. Nem, kivált Saul, akinek egész addigi élete úgy tűnik fel maga előtt, mint egy nagy tévedés, amelyet az ő lelki Mesterének útmutatása mellett jóvá­ kell­ tenni.­ Követője, tanúja és szolgája lesz annak a jézusi evangéliumnak, amelyet eddig üldözött. Apránként magához térve, megnyílnak szemei, s önként vállalja az apostoli küldetést, hogy a népet a sötétségből a világosságra, a Sátán birodalmából Istenhez vezérelje. Kelj fel és állj talpra! — szól hozzá a Mester. És ahová én már nem mehetek, távol szigetek lakóihoz is vidd el a szeretet égi tudományát. Ha befogadják jó, ha nem, úgy is jó. De legalább megtetted a kötelességedet az­ Isteni ígéret reménysége alatt, amelyet énfelőlem Mózes és próféták előre megjövendöltek, így lett Saulból — Pál. A rajongó farizeusból az Újszövetségnek a többieknél semmivel se kisebb oszlopapostola. Saulus — Paulus. Csak egy betű így ránézve az egész különbség a kettő között. Pedig egy egész világ választja el őket egymástól. Most érzi csak igazán, hogy miért is született ő erre a világra. Most érzi , tudja, hogy ez a lelki vajúdás tulajdonképpen az ő újjászületése Eddig mintha be lett volna zárva szűk falak közé, most azonban szabad tér gyanánt áll előtte Isten szép világa, hol az ő mentő munkájának és igehirdetésének legédesebb jutalma — a bűnök bocsánata és a szentek öröksége, amelyet bőkezűen osztogat mindenfelé a zsidók, pogá­­nyok és keresztények között. Igazság és józanság igéit hirdeti most is remek védőbeszédében Agrippa király s fényes udvara előtt. Büszke a bilincsekre, amelyeket visel, mint fogoly, mert ő így is foglyul viszi az ő hallgatóit a Krisztusnak. Ebben áll az ő igazi szabadsága A kérdőrevonás szava, amely annak idején szivébe markolt vala, régen elhallgatott s helyét elfoglalta a megértés és átszellemültség boldogító, édes érzete. Pálfordulás­­ . . . Fordult egyet a világ ővele. Nagyot fordult. De arra, amerre ő akarta. A Mester lelkének tengelye körül. Ebben áll az ő igazi boldogsága.

Next