Unitárius Értesítő, 1930 (9. évfolyam, 1-20. szám)

1930-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam 1. szám. Budapest, 1930. január 1. inutilis Ellesni Megjelenik, kéthetenként Előfizetési ára egy évre...................4 pengő Az előfizetési dijak a lelkészi hivatal címére küldendők. Főszerkesztő BARABÁS ISTVÁN ♦ Felelős szerkesztő JANCSI LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V., Koháry­ utca 4. Telefon Aut. 174—24. A budapesti unitárius egyházközség hivatalos lapja.­­ Az új esztendőre az Értesítő új köntösbe költözött. A gyakorlat mutatja meg, melyik a jobbszabásu — a régi-e, vagy az új? Mind akettő pénzbe kerül. Az új 400 pengővel többe, mint a régi. Sőt, ha a három sátoros ünnepi bővített számot is tekintetbe vesszük,­­ körülbelül 1000 pengő lesz a különbség a régi és az új között. Ilyen formán mint­egy 1400—1500 P-t fizet rá a budapesti egyházközség évente az Értesítőre. Újévi köszöntésül arra kérjük a csonkamagyarországi gyüle­kezetek vezetőit, szíveskedjenek szerető gondjaikba venni az Uni­tárius Értesítőt. Hiszen a nagy szétszórtságban — a néha napján megszólaló rádión kívül — az Értesítő az egyedüli eszközünk, amellyel egymásról s egyházunkról hírt adhatunk és híradással lehetünk. A budapesti egyházközség évek óta küldi az Értesítőt azok­nak, akikről gondolta, hogy egyházunk ügyei iránt érdeklődnek. Sajnosan látja azonban, hogy az előfizetők él nyilvántartottaknak alig egy­negyed része küldi meg az évi 4 pengőt. Mindenki természetesnek tarthatja, hogy a lap kiadásának terheit a budapesti egyházközség ilyen arányban tovább nem vi­selheti. Azért bizalommal és szeretettel hívjuk fel olvasóink szíves figyelmét az egyházközség közgyűlésének az Értesítő másik helyen közölt határozatára, amelynek értelmében az Értesítőt március 1-től kezdve csak azoknak küldjük meg, akik hátralékaikat addig rendezik vagy az ingyenes számot kifejezetten kérik. 'X'

Next