Unitárius Értesítő, 1930 (9. évfolyam, 1-20. szám)

1930-01-01 / 1. szám

UNITÁRIUS ÉRTESÍTŐ­t tetek szembe annyi és akkora megpróbáltatással, mint Brassai. Kitartás, önbizalom, szerénység legyen jelszavatok és Isten megsegít, hogy vallá­sunknak és egyházunknak dicsőséget, magatoknak pedig szerencsét bizto­sítsatok. Igen melegen köszönöm, hogy tiszteleti tagsággal kitüntettetek. Isten segítsen minden nemes törekvésben előre. Maradok főpásztori szeretettel: Dr. Boros György s. k. püspök. Sz. E. Énekeskönyvet a tanuló ifjúságnak! A templomi éneklés hatásosabbá tétele érdekében a leg­utóbbi Kebli-tanács nagy fontosságú határozatot hozott. Péterffy Gyula a fia indítványára a tanács elfogadott egy énektanítási terve­zetetet, amely ha végrehajtásra kerül, iskolás növendékeink egy­házi énekeink nagy részét el fogják sajátítani hat esztendő alatt. A tervezet szerint évente 10 dallamot kellene hitoktató lelkész a fiainak megtanítani, de a 10 dallam úgy van kiválogatva, hogy arra a 10 dallamra több énekszöveg is énekelhető. A tervezet ki is adatott a hitoktató­ lelkészeknek kipróbálás végett azzal, hogy az eredményről a tanév végén jelentést tegyenek. A tervezet végrehajtása kapcsán azonban egy igen nagy nehézség áll elő. A gyermekek nagy részének nincs énekeskönyve. Hogy ennek mi az oka, azt hiszem azt nem kell fejtegetni. A mi tanulóinknak nagyrésze a hittankönyvet nem képes megvásárolni, hanem évről-évre ingyen könyvvel kell ellátni jórészüket. Az énekes­­könyv hiányon is igyekezett segíteni az egyház. Vizsgái jutalom­könyvül az 1927—23. tanév végén 32 drb, az 1928—29. tanév végén pedig 30 drb énekeskönyvet osztott ki tanulóinknak. Mivel pedig több gyermekes családok gyermekei nyerték első­sorban ezt a kitüntetést, kb. 100 gyermekünk igénye van már eddig is kielégítve. Azonkívül sokan tehetősebb szülők gyermekei meg is vették a tanulóknak kiszabott előnyös árban 2 , 50 fill. értékben. Az egyházközség által történt gondoskodás ellenére is azon­ban még mindig nagy azoknak a száma, akik nem tudják az énekeskönyveket megtanulni könyvhiány miatt. Már most mit lehetne tenni ennek a hiánynak leküzdésére? Itt megint csak híveink jószívéhez fordulunk, akik annyiszor meg­oldottak már egy-egy problémát anyagi támogatásokkal. Arról van szó, hogy tehetősebb híveink 2 , 50 fill. adománnyal váltsák meg egy-egy szegény tanuló énekeskönyvét. Ebben az irányban

Next