Unitárius Értesítő, 1931 (10. évfolyam, 1-20. szám)

1931-01-01 / 1. szám

X. évfolyam 1. szám. Budapest, 1931 január 1 . (infimus Értesítő Unitárius Egyház — Budapesti Unitárius Egyházközség — Unitárius Missióház Hivatalos Lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V., Koháry­ utca 4. Telefon Aut. 174—24. A kéziratok minden hónap 10-ig, illetve 20-ig küldendők be. Megjelenik kéthetenként Előfizetési ára egy évre 4­0. Az előfizetési dijak az Unitárius Egyház­község (Budapest) címére küldendők. Postacsekk szám 30.400 Főszerkesztő BARABÁS ISTVÁN ♦ Felelős szerkesztő JANCSI LÁSZLÓ­ ­ A főpásztor Újévi levele összes híveihez. Szeretett híveim, unitárius Atyámfiai távolban, közelben! Új esztendő derült reánk, új biztatással, új reménységgel. Biztat, hogy feledjük a múltak bánatát és fájdalmát. Biztat, hogy tekintsünk jó reménységgel a jövő elébe, mert a reménység soha meg nem szégyenít. Isten gondoskodott arról, hogy a lehullott fale­vél helyén új rügy fakadjon. Isten gondoskodik arról, hogy a gyenge megerősödjék, a szegény meggazdagodjék, mert Isten előtt a lelki kincsek teszik gazdaggá az embert, melyeket a rozsda és a moly meg nem emészt. De mi földi halandók nem mondhatunk le a megélhetésre szükséges javakról sem. Előttünk a kezdés, előttünk a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. Én főpásztorotok, ki a mi megszentelt drága unitárius egyhá­zunk nevében szólok, elég jól ismerem már a falusi és a városi ember sorsét. Tudom, hogy a megélhetés ezerféle gonddal van ter­helve, mégis azt hirdetem, ne félj kicsiny sereg, veled van a te egy igaz Istened. Ő segélt, s mindig segélni fog, csüggedésre nincsen ok! A mi Istenünk jó­voltából a székely gazda sorsának jobbra fordultát látom és remélem a közel­jövőtől, mert szeretett keresztúri iskolánk mellett a gazdálkodás minden ágában oktató és gyakorló iskolát fogunk felállítani. Ezt parancsolja az édes anyaföld szeretete. Erre indít az a nehéz megélhetés, amely munkakeresetre elküldi hazulról, nemcsak a férfiakat, hanem a nőket, s a mi kedves leánya­inkat is. Szétszórja őket messzi idegenben.

Next