Unitárius Értesítő, 1932 (11. évfolyam, 1-20. szám)

1932-01-01 / 1. szám

XI. évfolyam( I. szám. Budapest, 1932. jan. I. Unitárius Egyház — Budapesti Unitárius Egyházközség — Unitárius Missióház Hivatalos Lapja Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Koháry­ utca 4. Telefon: Aut. 174 — 24 A kéziratok minden hónap 10-ig, illetve 20-ig küldendők be Megjelenik kéthetenként Előfizetési ára egy évre 4 P. Előfizetési dijak az Unitárius Egyház­­község (Budapest) címére küldendők. Postacsekkszám 30.400 UNITÁRIUS ÉRTESÍTŐ Főszerkesztő : BARABÁS ISTVÁN ♦ Felelős szerkesztő: IVÁN LÁSZLÓ Dr. bölöni Mikó Gábor. Az egyes országok történetében a hőstörténelmi szemlélet az­­általános, azonban kisebb körzetekben és egyes egyházakban a család­­történeti szempontok élesebben szemléltetik a fejlődés egyes fázisait. Az unitárius egyházban a Daniel-család markáns egyéniségei az egyház akkori történetét jelentik. A Petrichevits-család tagjai a kulturális fejlődés irányvonalában állanak. A bölöni Mikó-család az 1850—1870-es években Mikó Lőrinc személyében jut kortörténeti jelentőséghez. Egyháztörténetünknek ez a része még nincs megírva, azonban az egyház vagyoni helyzetének rendezése és rendbentartása a kiváló jogász, ügyvéd, országgyűlési képviselő és nagy szervező Mikó Lőrinc nevétől elválaszthatatlan. Az egyház életében oly nagy jelentőséghez jutott „Közalap“ megteremtése a Mikó Lőrinc érdeme. Nem a véletlen játéka, amire oly sokszor szoktak utalni, hanem a származásbeli adottság hat determinálólag az egyesek életében. A családtörténeti szempontok figyelembe vétele mellett egészen ter­mészetesnek találtam azt, hogy dr. Mikó Gábor a közgazdasági élet­ben érvényesült. Nagyapai értékek rejlettek benne a puritán kúriai bírói apán keresztül. Az O. K. H. ügyvezető igazgatójának egyéni kiválóságai tehát értékes tulajdonságok, mert öröklött, jól beidegzett tulajdonságok. A budapesti egyház életében is zajtalan, csöndes munkásként ott látjuk évek óta a pénzügyi bizottságban, melynek elnökeként töre­kedett rendszert vinni be a pénzkezelésbe és a pénz felhasználásába.

Next