Unitárius Értesítő, 1932 (11. évfolyam, 1-20. szám)

1932-01-01 / 1. szám

2 UNITÁRIUS ÉRTESÍTŐ Ezt a nagy és értékes munkásságot az egyházközség a tiszteletbeli gondnokság által igyekezett meghálálni. Az elismerésre érdemes, teljesen önzetlen munkásságnak ez az egyházközség részéről adható legnagyobb és legszebb jutalma. Szeretettel üdvözöljük e kitüntetést jelentő gondnokká választása alkalmából. (.. ..) A presbyteri kötelességek. Az Unitárius Értesítő 1931. XII. 21. számában közölve vannak azok a törvények, amelyek a református egyházban a presbyterek köte­lességét megszabják. A luteránus egyházban a presbyterium és a presbyt­erek kötelességei még bensőségesebb és részletesebb szabályozás alá vétettek. A mi egyházunkban a hangsúly a presbyteriumon volt, mert a presbyterek gyülekezetének határozata elsősorban a presby­­tereknek szólott, hogy aszerint cselekedjenek. A cselekvő presbyter­­séget azonban csak az eklézsia közszelleme tudja kiváltani. Az eklézsia közgyűlési közvéleménye kell, hogy az irányadó legyen arra nézve, hogy ki végzett olyan munkát, hogy presbyter lehessen. A hívek köz­véleményét tehát abban az irányban kell kifejleszteni, hogy a köz­gyűlésre minél többen eljárjanak s közvéleményt csináljanak. Az egy­háza érdekét őszintén előmozdítani akaró unitáriusnak törekednie kell, hogy a közgyűléseken részt vegyen. Ott együttesen a presbi­­tériumtól számon kell kérni a munkálkodás eredményét. Én elismerem, hogy városon az egyeseknek nagy teher és alkal­matlanság a közgyűlésre járás, de ha a hívek ide el nem látogatnak, akkor nem is lehet tudni, hogy a közügyekben ki akar tevékeny­kedni. Nagyon hiú felfogásnak tartom azt, hogy valaki azért ne járjon közgyűlésre, mert nem presbyter. Egészségtelen közszellemnek tartom, hogy a közgyűléseken ne legyenek még annyian se, mint ahány a presbyter. Erre én már több cikkemben reámutattam és ki­hegyeztem az ebből származható visszásságokat is. Különösen reá­mutattam, hogy a 42 számú presbyterség csak akkor indokolt, ha BERDE LAJOS Ht készít UNITÁRIUS CIPÉSZMESTER JUTÁ­­NYOSAN VÁLLAL MINDEN MUNKÁT LAKIK: II., BATTHYÁNY­ UTCA 48. SZÁM Hó- és *

Next