Unitárius Értesítő, 1933 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-15 / 1. szám

XII. évfolyam 1. szám. Budapest, 1953. január 15. Az Unitárius Egyház — Budapesti Unitárius Egyházközség — Unitárius Misszióház hivatalos havi tudósítója Felelős szerkesztő: Dr. Iván László Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Koháry­ u. 4. Telefon: Aut. 17—4—24. Előfizetési ára egész évre 4'H­P, amely beküldhető a budapesti unitárius egyházközség 30.400 sz. postacsekkszámlájára Új esztendő. Régi jó szokás szerint mikor egy új esz­tendő hajnala köszönt ránk, boldog új évet szok­tunk egymásnak köszönni. Megtesszük most is, de kivonatunkhoz sok-sok keserűség, sok-sok kételkedés fűződik. A mi új esztendőnkben emberek milliói éheznek, fáznak, rongyoskodnak. S akiknek ma még jut egy darab kenyér az asztalukra, nem tudják, hogy meglesz-e holnap is gyermekeik számára a mindennapi. A gondok kérdőjelekké alakulnak a mai élet sötétjében s azt kérdezik: mikor jön már a világosság? Az evengelium napnál fényeseb­ben felel a kérdésre. A jólét és a nyomor nagy ellentéte Isten büntetése az emberi gyarlóságért, a porbancsúszásért. A zsugori önzés, a holnapért való féktelen aggodalmakodás, a meg nem elé­­gedés, az egyszerűség megvetése: ezek azok az emberi tökéletlenségek, amelyek az egész mai világunkat romba döntötték. Isten nem tehetett egyebet, mint lelki sül­lyedésünket testi, lelki nyomorúsággal követte. Ez az ő örök törvénye. De ez egyszersmind a felemelkedés útja is. Mert mi hiszünk a felemelkedésben is. Hisz­­szük, hogy az ember magához tér, hisszük, hogy az ember újból felismeri Istenét, hisszük, hogy az ember megelégszik az Istentől rendelt javak kisebb és egyenlőbb mértékével. De azt is hisz­­szük, hogy mindehhez egy lelkibb ember szük­séges, aki legyőzte testének mohó, kapzsi álla­­tiasságát és felismerte az Istenhez szárnyaló lelkiség magasabbrendűségét. Mi hisszük, hogy ez az ember kialakulóban van! A szenvedései megtanítják rá! Ebben a hit­ben, kívánunk mi is mindenkinek boldogabb új esztendőt! Szerkesztő. Régi köntösben. Amint kedves olvasóink láthatják, lapunk más formában jelenik meg, mint az elmúlt év végén. A mai új forma tulajdonképen nem új, mert ilyenek voltunk megindulásunkkor is 1922- ben. A három utóbbi esztendőben használt ki­sebb alak csak­ kísérlet volt, amely kevésbbé vált be s így most az egyházközség kebli tanácsá­nak december 28-án hozott határozata értelmé­ben visszatérünk a régebben használt nagyobb alakhoz. Ugyancsak a kebli tanács egyenlőre úgy határozott, hogy havonta 12 oldalas terjedelem­ben, egyszer jelenteti meg a lapot. Vagyis ugyanannyi olvasni valót kapnak a­z. előfizetők csak nem két alkalommal, hanem egyszerre. Erre a határozatra a többek közt a takarékos­­sági elv is befolyást gyakorolt. Ugyancsak ezen az ülésen Barabás István lelkész, lapunk főszerkesztője az egyházközség­ben való nagy elfoglaltságára történt hivatkozás­sal beadta lemondását a főszerkesztői tisztsé­géről. A kebli tanács eddigi fáradozását jegyző­­könyvi köszönettel honorálta s a főszerkesztői tisztségtől felmentette s egyben megbízta la­punk eddigi felelős szerkesztőjét, dr. Iván Lászlót a lap szerkesztésének továbbvitelével. Ezzel lapunk szerkesztése immár harmadik kézbe kerül. Az új szerkesztő sem tehet mást, mint folytatja azokat a nemes hagyományokat, amelyek két elődjét lelkesítették. Ha talán volna mégis valami a XII. évfolyamban, ami némileg

Next