Unitárius Értesítő, 1934 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

lágosan, annyi érdekkel és oly kímélve közöltetik az olvasóval, hogy az áldott mag, mely belőle váltig hull, még rosszabb földben is kikelne, mint a miénk. A ne­kem ajándékoztatott példányt legkedvesebb kincseim közzé számlálom és nem szünendek meg e közhasznú munka jelenéséért mindég legforróbb hálával viseltetni, mert eddigelé ennél hasznosabb és szebb ajándékkal — tudtomra és belső meggyőződésemnél fogva — senki még meg nem tisztelé a magyar hont és közönséget. Élet, erő és siker lebegjen Ön felett ! Orsóvá szept. 10-én 834. Széchenyi István s. k.* És e kiválósága dacára a hivatali előlépte­tésben 1835.-ben újból mellőzték. Nem zengem bölöni Farkas Sándor dicső­ségét. Széchenyi beszélt. De a székely­ huszárról még feljegyzem, hogy ő alapította a Kolozsvárt ma is tevékenykedő, Gondoskodó Társaságot. És ennyi hazafiui érdem és dicsőség után bölöni Farkas Sándor még mindig csak 300 ezüst forin­tos írnok. A reform szellem a kir. kormányszékhez is uj szellemű tagokat juttatott be. Bölöni Farkas Sándor 1838. szeptember 12.-én végre, különösen a dolgok elintézésében tanúsított egyenessége és er­kölcsi jámborsága“ tekintetéből 600 ezüst forint fizetéssel fogalmazóvá neveztetett ki. Ekkor 43 éves volt. Székely fiuk, ezt jegyezzétek meg. Nem soká élvezhette ezt a megtiszteltetést, mert elbetegesedett s a tartományi kancellár 1842. II. 3.-án szárazon csak azt jelentette, hogy : „bölöni Farkas Sándor valóságos fogalmazó február 2.-án meghalt, fizetése megszüntetendő.“ De bölöni Farkas Sándor mégse halt meg. Amerikai utazóként megírt munkája révén benne van a magyar történelemben, ott van a Magyar Tudományos Akadémia halhatatlanjai között és ott van a magyar unitárius egyház ama nagyjai között, akik a Kollégium dísztermében az oszlopfejeken, mint az egyház oszlopai reliefben tündökölnek. Mindezt csonka­ magyarországi híveink előtt időszerűnek tartottam elmondani, mert éppen száz esztendeje, hogy a halhatatlanságot biztosító munka megjelent. Gondolom, hogy történészeink ez évet felhasználják­­. Farkas Sándor emlékének a fel­­frissítésére és az egyház 1s alkalmat fog találni e nagy emberünk érdemeinek méltatására. Én ezúttal csak arra kívánok reámutatni, hogy a demokrácia lényegében csak azt teszi lehetővé, hogy az Istentől megáldott tehetségek kisebb-na­­gyobb szerencsével felküzdhetik magukat, de soha sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ez az irányzat az egyes emberek társadalmi, vagyoni és más kapcsolatbeli különbözőségeit nem teszi és nem is teheti egyenlővé. Mi, csekély vagyonú székelyek, fokozott mun­kát, letagadhatatlan eredményt, sikert, tudást, te­hetséget, arra valóságot kell, hogy felmutassunk, hogy érvényesülhessünk. Bölöni Farkas Sándor élete gyönyörű példa arra, hogy szerény munka­körben erkölcsi jámborsággal, igaz unitárius eré­nyekkel — ha vérezve is, de élni lehet és élnünk is kell! Dr. Tóth György. A bővebb részletek olvashatók Jakab Elek hivatott tollából a Keresztény Magvető V. kötetében. A JÖVŐ ÚTJAIN._______ Gyűlések és határozatok. Mióta a magunk szegénységére vagyunk utalva s arra kényszerültünk, hogy bizonyos te­kintetben önállóan intézze anyagi és szellemi ügyeit a kilencedik egyházkör, sok olyan köte­lesség is terheli, ami más körülmények között nem hárulna az egyházkörre. Szükségünk van az egyházi főhatóságot helyettesítő olyan szervekre, amelyek kicsinyben ugyanazt hivatottak végezni, mint az E. K. Tanács. Fájdalom, az egyházkör egyszersmint a Ma­gyarországi Unitárius Egyház is. S nekünk ez a szűkre szabott, egyházkörnek is kicsiny egyház, egy egész világ. Ebben kell találnunk életcélt, jövőt. Egy pohár vízben is ugyanazt a szivár­ványt látjuk visszatükröződni, amit a végtelen tengeren. Nem tagadhatjuk hát, hogy az egyházkor évenként egyszer tartott közgyűléseinek ne volna igen nagy fontossága az egyházi életre. Ennek a közgyűlésnek lelkesedése, teremteni, élni akarása mutatja meg elsősorban, hogy a csonka részben is van egészséges vérkeringés. Itt megérezzük, hogy a törvénynek tesznek-e eleget csupán azok, akik ketten-hárman megjelennek, vagy őszinte lelke­sedés vonza építeni magukban és másokban is az unitárius öntudatot. Megállapíthatjuk, hogy ezeken a közgyűlé­seken még eddig nem sok érdeklődő jelent meg a hivatalból kötelezetteken kívül. Pedig igen nagy szükség volna arra, hogy magunkra hagyatottsá­gunkban egy-egy kis seregszemlét tartsunk. egy zsinatot dióhéjban. Az utóbbi időben érezhető volt, hogy a közgyűlés nem elégszik meg már az egyes je­lentések számszerinti adataival. Érezhető volt. * A „Magyar Polgár“ egykori szerkesztőjének, Papp Miklós fia, Dr. Papp Ernő volt kolozsvári, jelenleg budapesti orvos-barátom tulajdona, aki irántunk való tisz­telete és megbecsülése jeleként bocsátotta rendelkezé­semre. U. E. Xlll. 1­3

Next