Unitárius Értesítő, 1934 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

a spirituális materializmus alaptételeit ismertette, mint amely erős eszköz arra, hogy az embereket a durva materializmus alapjairól elmozdítsuk s Isten felé, a legteljesebb szellemiség felé elindít­suk. Ezt az előadást is hosszabb vita követte. Január 6-án d. e. 10 órakor a megnyitó bibliaolvasást és áhítatot Borbély Andor tartotta meg, vázolva az új ember­­szükségességét, akinek meg kell végre születnie az ifjúság soraiban, mi­után az ó­ember a nagy világháború rémségeiben megkezdte a maga lassú, de biztos pusztulását. Az áhitat után Dr. Iván László tartotta meg elő­adását arról, hogy az unitárius ifjúságnak milyen szerepet kell elfoglalnia az újjáéledt nemzeti és vallásos eszme körül. Az előadást szintén hosszabb vita követte. Délután a középiskolás ifjúsággal tartott Pethő István baráti megbeszélést a diák legnehezebb küzdelméről. Január 7-én délelőtt templomozásra gyűltek össze az ifjak a Rákos-utcai templomba. Ferencz József lelkész imádkozott, Pethő István pedig pré­dikált druktól a kutakról, amelyek az unitárius jézusi kereszténység élő vizeit rejtegetik, de ame­lyeket az elmúlt idők durva racionalizmusa ellen­séges kezekkel betemetett. Ez a megrendítő be­széd sokakat ébresztett fel s tett igazán hívőjévé az új, de egyben mégis régi, ősrégi igéknek. Ez meglátszott a templomozást követő megbeszélésen is, amelyen a konferencia tagjai megállapították, hogy nem szeretik a „szónokló“ papokat, hanem az új típusra, az „igehirdető“ pásztorra áhítoznak Különösen szembehelyezkedtek a prédikáció nyílt, vagy leplezett olvasásával, mint amely teljesen el­veszi az igehirdetés közvetlenségét és azt majdnem népszerűvé teszi. A megbeszélést a Misszió Ház gyülekezeti termében közebéd követte, amelyen h­atvanan vet­tek részt s amelyen Ujváry László és Pethő Ist­ván szólaltak fel. A résztvevők elhatározták, hogy minden hónap első szerdáján a Misszió Házban találkoznak. A közebéd után az ifjúság a viszont­látásra búcsúzkodott azzal a szent elhatározással, hogy a második nyári konferencián még az eddi­ginél is nagyobb érdeklődéssel és belső lelki ké­szülődéssel vesz részt. Isten segítse hozzá mind­­annyiukat! Kévekötés Ez alatt a szép cím alatt jelenik meg az erdélyi unitárius ifjúság lapja Fikker János kö­­vendi lelkész szerkesztésében. Ez a cím egy­szersmind jelkép is. Jelképe az uj nemzedék egy­­másratalálásának és szoros együttműködésének. A lap októberban lépett hatodik évfolyamába s most tetemesen megbővült. Havonta tizenkét oldalon jelenik meg (az „Unitárius Értesítő“ nagyságá­gában) s ebből a terjedelemből egy harmad rész (négy oldal) a magyarországi unitárius ifjúsági íróknak van átengedve. Ékes bizonyságául annak, hogy az unitárius ifjúság lelki kapcsai diadal­maskodnak minden akadályon. Mindazoknak a figyelmét felhívjuk a lapra, akik érdeklődnek az ifjúság mozgalmai iránt. Különösen pedig egy­házi vezetőembereink jóakaratába ajánljuk a szép kiállítású és érdekes tartalmú lapot. Évi előfize­tése igen olcsó, mindössze két (2) pengő. Érdek­lődőknek szívesen ad felvilágosítást lapunk szer­kesztősége, vagy Ferencz József és Pethő István a misszióházban. Előfizetési felhívás ! Lapunk ezzel a számmal új évfolyamba lé­pett. Az új esztendőben a régi hűséggel, bizakodó unitárius hittel, törhetetlen magyar lélekkel köszönt­jük olvasóinkat és kérjük azokat, akik eddig­­ is megértő szeretettel karolták fel az Unitárius Érte­sítő ügyét, tartsák meg az unitárius társadalom egyetlen lapját tovább is támogató szeretetükben s fizessék be minél előbb az évi négy pengő előfizetési díjat a mellékelt postabefizetési (csekk) lapon, min­dig jelezve a hátlapon, hogy a küldemény előfizetés. Azoknak pedig, akik eddig szívesen olvasták la­punkat, de kevésbé szívesen járultak hozzá lapunk fentartásához, azt üzenjük, hogy jöjjenek fel bár csak egy pillanatra lapunk szerkesztőségébe s néz­zenek utána, hogy milyen munkát végzünk, milyen küzdelmet folytatunk a lap fentartásáért. Ha lát­nák, biztosan sietnének, hogy a lap nyomdai elő­állításának költségeihez hozzájárulhassanak. Egyéb­ként pedig lapunk minden előfizetőjének és olvasó­jának boldogabb és szebb magyar újesztendőt kíván az Unitárius Értesítő SZERKESZTŐSÉGE. Karácsonyi számunkból ötszáz külön példányt csináltattunk s szétosztottuk híveink közt a fővárosban és a vidéken. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy olvasóink előfizetéseikkel támogatták lapunkat. Legyen ez útmutató abban az irányban, amelyet követnünk kell. Csak kezet­­fogva s egymást segítve haladhatunk hitelveink terjeszté­sében. A budapesti unitárius egyházközség 1933. december 17-én tartotta a Koháry­ utcai templomban közgyűlését. A közgyűlés főtárgya az 1934. évi költségvetés volt, amelyet lapunkban kö­zölt formában teljes egészében elfogadott a szép­számban megjelent közönség. A közgyűlést istentisztelet előzte meg, amelyen­­­Barabás István lelkész teljesítette a szolgálatot. A közgyűlési megnyitón dr. Hóth György az elhang­zott beszéd viszhangjaként a gyülekezeti életről emlékezett meg, mint az egyház alapjáról. Ezt a gyülekezeti életet tartja a legszükségesebbnek fo­kozni az egyházközség életében. Megemlékezett Erdélyben sínylődő hittestvéreinkről. A mai álla­­ m U. É. XIII.­­ HÍREK.

Next