Unitárius Értesítő, 1939 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

SZEMLE Szemtől-szemb­e akarunk nézni a beköszöntőit új esztendőben mindazokkal a kérdésekkel, melyek egyházi éle­tünk elevenjébe vágnak. Célunk az, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba s a másik tábor vélemé­nyét is szóhoz juttasuk. A magyarok földjén ma­gyar életet akar az ország népe. Az unitárius egyházban is életet akarunk: u­n­it­­á­­r­­­u­s életet! Ezért küzdeni, dolgozni, áldozatot hozni és fáradni akarunk minden időkben. A tavalyi esztendőben egyházilag tető alá ke­rült az a törvényjavaslat, mely egyházunk belső életének rendjét kívánja új ruhába, öltöztetni. A javaslat a legfelsőbb fórum előtt fekszik és az még döntés előtt ismételten egyházi ítélőszékünk elé kerül vissza. Híveink és egyházi tanácsosaink közül többeknek ezzel kapcsolatos állásfoglalását fejtegetem az alábbiakban: A magyar Felvidék Isten kegyelméből rész­ben legalább, visszakerült a magyar édesanya testéhez. Az életünket húsz esztendeje fojtogató külpolitikai eszmény darabokra tört, annak kere­tei is omladozóban vannak. A látásaink ma egé­szen mások, mint akár egy esztendővel ezelőtt. A reménység eleven, a bizakodásunk az eget ostro­molja. A megkezdett lépés után jönnek a követ­kezők is. Becsületes és jószándékú munka, egyházéit szerető szent buzgalomnak szülötte az a törvény­­javaslat, melynek végrehajtása a megváltozott külpolitikai helyzet, következtében nem látszik megfelelőnek. . Sokak lelkében eleven ez a­ kérdés. S gondo­latunkat olyasformán lehetne megfogalmazni, hogy a­ várható külpolitikai változások remény­ségében e­gyelőre vegyük le a javaslatot napi­rendről, tegyük el gondosan, s amennyiben re­ménységeink — melyekben ugyan szentül bizako­dunk ■— mégsem válnának élő valósággá, akkor még mindig elég idejében újra elővehetjük azt. De addig se maradjunk tétlenek. Erősítsük meg közösségi életünket a jelenlegi, keretek kö­zött­. Töltsük meg tartalommal az egyházközi éle­tet, mely egészséges, népi alapokon épült fel, s mely a múltban is egyik erősségünk és oltalmunk volt. Az egyházkor egy-egy vidék u­nitárius életének gócpontja volt, s ezt egészíti ki az Igazgató Tanács, melynek alkotmányos rendelte­tése amúgy is a végrehajtás, ahogyan a­ régi Egy­házi Képviselő Tanács is a körök összességét al­kotó Egyházi Főtanács véleményének, hozott ha­tározatainak végrehajtó szerve volt. A kettő együttműködése harmonizálhatja, egyházi életün­ket, s betölti, azt a keretet, melyre az ideiglenes helyzet idején még szükségünk van. Soraink a közösség egy részének véleményét ismertetik, azzal a céllal, hogy a lelkek egységét munkáljuk. Ilyen szellemben fogadják azok is, akik olvassák azokat. Arról azonban bizonyosak vagyunk, hogy az unitárius életet ezzel az elgondolással is szolgálni lehet, mint ahogyan a másik oldal elgondolása is annak előmenetelét kívánja, szolgálni, Isten és a­ történelem ítélőszéke, majd ítél a két vélemény felett. Ferencz József: KÜLFÖLD (­ ANGOL-AMERIKAI LELKÉSZCSERE. Az angol unitáriusok lapja az Inquirer beszámol ar­ról, hogy M. C. Ratter angliai és R. M. Holt ame­rikai lelkészek három hónapra gyülekezetet cse­réltek egymással. A lelkészek kölsönösen egymás rendelkezésére bocsájtották lakásukat és saját fi­zetésük terhére gondoskodtak kiadásaikról. Ú­j vi­lágot és új embert ismert meg a két gyülekezet, mely ennek a cserének áldásaiból részesült. Az an­gol és amerikai egyház a jövőben további hasonló cseréket akar létrehozni, hogy a barátság és a testvéri egyetértés gondolatát ezen az úton is ápolják. Néhány fiatal magyarul tanuló angol és amerikai lelkész azzal a gondolattal is foglalko­zik, hogy ezt cserét néhány esztendő múlva angol és amerikai és magyar lelkészek között is létre­hozza. A HIBBERT-AL­APÍT­V­ÁNY rendezésében tartani szokott előadások tudós szónoka az idei esztendőben Prof. Hocking,­­az amerikai Harvard egyetem filozófiai tanára, hosszú éveken át a kü­l­­missziói világmozgalomban is dolgozott. Előadá­sait a cambridgei és oxfordi egyetemen tartotta meg, s azok könyvalakban is megjelentek: Living Religions and a World Faith címen. COLLEGE NEWS címen a sárospataki ref. kollégium Angol internátusának diákjai angol­nyelvű lapot adnak ki évente háromszor, mely 3 pengő előfizetési áron rendelhető meg. A pataki kollégium diákjai között öt unitárius tanulónk is van. Törekvéseiket olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk. 2 u. e. xvii.­­ BOROSS SÁNDOR a m. kir. Külkeres­kedelmi Hivatal főelőadója tervezte és adomá­nyozta lapunk új fejlécét. Művészi munkájáért őszinte köszönetünket tolmácsoljuk.

Next