Unitárius Értesítő, 1940 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

tés ismét lejárt, vénülünk s ki tudja, mire vénü­lünk meg, vagy ad-e is alkalmat a történelem, hogy megvénülhessünk egyáltalán. Kétségtelenül: tort ülünk ez elillant év szőlőhegyén s balsejtel­mekkel telt a poharunk. Az ó-egyiptomi papok el szoktak volt látogat­ni nílusi hajósok, vidám társaságok összejövete­leire s mikor a jókedv, a nevetés tetőfokra hágott, beledörögték az öröm-zsivajba: „Emlékezzetek az elmúlásra!“ Hogy elnémult egyszerre a kacaj! A hajósok közé aztán lassanként új emberek jöttek, néptöredékek a turáni szumir műveltség örökösei közül s egyszer csak megfordult a papok komor szózatára következő hangulat. Elmúlunk? Ez a sorsunk? Semmit se lehet tenni ellene? Akkor hát csak azért is, forogjanak a kupák, csengjen a dal, nevessünk arcába a végzetnek, daccal, gőggel, halálos féktelenül. Mintha csak magunkra ismer­nénk ebben a hangulatban. A mindig pusztulás szélén ingadozó magyar létből fakadt magyar dacra, magyar sírva-vígadásra, mohipusztai, mo­hácsmezei öngyilkos dorbézolásra, a jégesőben szőlőtőkéit pusztító gazdára: Hadd lássuk, Uram, mire megyünk ketten! Tort ülök az elillant évek szőlőhegyén s torkomon, igen, torkomon vidáman buggyan a szüreti ének. Ez az értelme ennek a különös versnek, ennek a mi mai különös hangulatunknak, az elmúlás és a dacból vigadás, az élet és a halál kikerülhetet­len és örökös szembenállásának tragikus követ­kezményeként. Hát várjon, tényleg nincs más út, más lehető­ség, más magyar megoldás, csak az élet és a ha­lál, az elmúlás és a mámorba fojtott aggodalom, a nagy temetkezés, vagy­ a magnum áldomás vég­lete? Az idők mélyéből, a Biblia ódon lapjairól meg­indul erre a kérdésre egy hang, szelíd és halk, de az örökkévalóság földet és egetrázó sodrásával benne: „Szükség t­­ n­é­k­t­e­k újonnan szü­l t­e­t­n­e­t­e­k!“ Mit jelent ez a parancs, ez az útmutatás, ez az ige? Ha jól megértjük, a megoldást jelenti mai hangulatunk és helyzetünk végletei közt. Az újjá­születés ugyanis egyesíti magában a halált és az életet, a lemondást és az örömet, a lekerülhetet­­lennek látszó végleteket. Az újjászületésben benne van a halál, mert régi énekünknek el kell pusztul­nia benne és benne van az élet, mert csak újjá­születve fogunk igazán élni. Benne van a lemon­dás, mert hiábavaló és öngyilkos búfelejtés ön­­kábulatának véget kell vetnünk és benne az öröm, mert soha nem érzett lobogással kering az újjá­született ember vére. Szükséges nekünk újjászületnünk. Jézus két­szer mondotta meg határozottan, minden tévedést kizáróan, hogy mi a szükséges dolog. Először Má­riának és Mártának, az élet apró dolgaiban össze­különbözött testvérpárnak, másodszor pedig Niko­­démusnak, Izráel tanítójának, aki egy nemzet és egy nemzedék terhével a vállán ment hozzá. S mind a kétszer a lélek útjára hívta és küldte a rá­szorulókat. A mi utunk sem lehet más, akár mint egyének, magános, eltévedt gyermekek fordulunk hozzá, akár mint nagyobb otthonunk, hazánk és egyházunk aggódó tagjai. Újjá kell születnünk, mert ez a mai valónk gyenge és gyarló, bűnökkel és határozatlanságokkal telített. És újjá kell szü­letnünk, mert nagy idők, nagy feladatok közeled­nek felénk az új esztendőben, nagyobbak, mint amilyenekkel mai énünk megbirkózni tudna. Istennek legyen hála! az újjászületés miként­jéről kitűnő példákkal szolgál a múltnak. Európa eme viharzónájában nem számbeli ereje, nem szerencsés csillagzata, nem is a körülélő népek kegye tartotta meg a magyarságot több, mint ezer éven át, hanem egyesegyedül az a tehetsége, hogy a válságos időkben tudott újjászületni. Nem volt század, melyben keletről, vagy nyugatról, északról, vagy délről ne közeledett volna dübö­rögve határaink felé a végzet szekere. Ilyenkor nálunk is összekavarodtak a lelkek, a megmentés útját keresve egymással szembeálltak, pártosko­dás, gyűlölet és mámorba fojtott sorsfélelem kar­jaiba dőltek. Mielőtt azonban a végső megsemmi­sülés bekövetkezett volna, érthetetlen és hihetet­len módon mindig megváltozott a magyarság lelke. A pártoskodók egy táborba gyűltek a gyű­­lölködőkből rajongók lettek s a mámorba bukó aggodalom megtanult rebbenés nélkül szembe­nézni a valósággal. A legválságosabb pillanatok­ban mindig újjá tudott születni ez a nemzet. Volt idő, hogy nem tértünk magunkhoz idejében, vagy nem volt elég az erőnk s keresztül gázolt rajtunk a történelem szekere, volt idő, hogy századok há­borúja úgy kiirtotta a magyarságot, hogy lézeng­ve is alig találtatott már a Kárpátok övezte ha­zában, volt idő, hogy nyelvét sem hallatta már s ájult közönnyel pusztult, vagy" olvadozott be lát­szólag a körülélő népek nagy­ katlanába, ám mi­kor ellenségeink már diadalünnepre készülődtek, egyszerre csak megmozdult a halottnak látszó nemzet, megmozdult és újra élni kezdett. Az első halálos veszedelem e haza földjén a kalandozások korában ért minket. Szétforgácsolt erővel, prédálásra nevelt, világ­háborúvá szökött nemzedék vesztett csatát a Lech vize mellett s minden jel arra mutatott, hogy a vándornépek nyomában, agathiszek, kelták, dákok, szlávok, avarok után Árpád népe is kikopik a Duna mel­lől, hiszen semmi építő akarat le nem gyökerez­­tette még hozzá. S Géza fejedelem alatt mégis megtörtént a csoda, letelepedtünk, berendezked­tünk, keresztényekké lettünk, a nyugati kultúra szokásai és vívmányai előtt népünk keleti lelkét megnyitottuk. Távol legyen tőlünk, hogy érdeme­ket akarjunk elvitatni István királytól, de az első magyar újjászületés forrását Gézában látjuk. S aztán a véres századokon által mindig akadt valaki, hogy új életre, megváltozott és megváltó lelkiségre hozza a magyarságot a történelmi vihar legtizenkettedik órájában. IV. Bélától Széchenyiig U. É. XIX. 1.

Next