Unitárius Értesítő, 1941 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Budapest 1941 január hó XX. évfolyam­­­szám. XX. évfolyamába lépik most a mi kis kebli lapunk, amelyet Isten jó­voltából annak idején megindítottunk volt, hogy pótolja a mi számunkra a Trianon miatt elmaradt erdélyi lapokat. Nem nagy igényekkel léptünk fel. Népszerű modorban ismertetni kívántuk azokat a hitigazsá­gokat, amelyek négyszáz esztendő próbáját kiáltot­ták, mit se veszítve a szándék tisztaságából, a meg­győződés erejéből. Vezérembereinknek példás életét, vonzó egyé­niségét ismertettük, rövid jellemző vonásokban örö­kítve meg az ideális célokat, amelyeknek apostoli szolgálatában odaáldozták magukat. Figyelemmel kísértük azt a kemény harcot, amelyet erdélyi testvéreinknek hosszú évek során folytatniuk kellett a kényszerű sors miatt, amely többek között reájuk nehezedett. Itt-ott egy-egy reménysugárt csillogtattunk meg abban a hiszemben, hogy álmaink és remé­nyeink az idő teljességében valóra válnak s ismét együtt imádkozhatunk, együtt dolgozhatunk Isten dicsőségére s lelkünk javára a Krisztus országának szent munkájában. A múzsák előtt se zártuk be az ajtót, hogyha időnkint kopogtattak s bebocsáttatást kértek, mert úgy hisszük, hogy ezekre a mai zűrzavaros világ­ban is nemes hivatás vár. Ők képviselik a maga­­sabbrendűséget miközöttünk, amikor a hétköznapi­­ság gondjai és aggodalmai közül kiemelve, szelíd biztatással ápolják az örökkévaló Eszmény Kultu­szát. Összekötő kapocs kívántunnk lenni a budapesti központ és a vidéken szétszórtan élő Híveink kö­zött, akiknél többnyire meleg fogadtatásra talál­tunk. S reméljük, hogy ez a meghitt, szent viszony ezutánra is fennmarad, sőt — ha lehet — még fo­kozódik. Visszapillantva az „Unitárius Értesítő” szerény működésére, az Újév alkalmából­­— mint alapító — szeretettel köszöntöm olvasóinknak kis­ded táborát s kérem őket, hogy támogassák egy­házi lapunkat a rendes előfizetésen kívül meleg érdeklődéssel, barátságos hírszolgálattal, s fogad­ják bizalommal a szerkesztő-változás rendjén az új szerkesztőt, Szent-Iványi Sándor vallástanár atyánkfiát, akinek eddigi irodalmi működése Ko­lozsvárt és itt, a mi körünkben is, kész garancia arra nézve, hogy a mi kis kebli lapunk további szerkesztése jó kezekbe van letéve. Isten áldása legyen a munkán és a munká­sokon! JÓZAN MIKLÓS: Az új szerkesztő köszönti az olvasót. Köszönti magyar és unitárius testvéri sze­retettel. Köszönti abban a reményben, hogy együttmunkálkodásuk építő lesz. Együtt­­mu­k­álkodásuk, mert a szerkesztő azon a nézeten van, hogy estik az olvasókkal együtt szerkeszthet jó lapot. Az olvasónak együtt kell munkálkodnia a szerkesztővel első­sorban az­zal, hogy a lapot figyelmesen átolvassa. Jó unitárius csak az lehet, aki benne él az unitá­rius gondolat és az unitárius szervezetek építő tevékenységében. Már­pedig az unitárius gon­dolat és a szervezet legkézenfekvőbb követe a hívekhez az unitárius lap — ha jó. Aki a lapot nem olvassa el, feltétlenül elmulaszt valamit a sokrétű unitárius élet megnyilvánulásai közül. Éppen ezért: vezetők és hívek, olvas­sátok rendszeresen lapunkat!

Next