Unitárius Értesítő, 1943 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

mmm EUHILL ALAPÍTOTTA­ JÓZAN MIKLÓS XXII. évfolyam­­­szám Újévi üdvözlet minden rendű és rangú egyházi és világi híveinknek a két magyar hazában Kedves Atyámfiai! — Most, hogy Isten ke­gyelméből ismét saját magamon tapasztalom, hogy „sokrendbeli próbák vannak ez világi élet­ben“, első szavam is a hála és a köszönet legyen a Gondviselés iránt, aki a betegséggel járó kény­szerű pihenés után újból visszaadta erőmet és munkakedvemet, s a hivatásommal járó köteles­ségek buzgó teljesítésére hathatósan serkent. Mert bizony a mai világban nem maradhatunk sokáig a négy fal között. Az elszigeteltségből ki kell lépnünk az élet és munkásság küzdőterére, a világ piacára, sőt talán a harci frontra is, ahol azonban csak hozzánk méltó nemes fegyverekkel óhajtjuk megvédelmezni a századok mártíriumá­­val megpecsételt igazságunkat, azt az evangéliu­mi szent hitet, amely kit-kit az áldozat és a sze­retet mértéke szerint üdvözít. Köszönöm a jóbarátoknak, hogy betegségem­ben meglátogattak s jókívánataikkal nyomott ke­délyhangulatomat fölélénkítették. Köszönöm a Gyülekezeteknek, hogy a kará­csonyi szent ünnepek alkalmából együttesen imádkoztak érettem, az én teljes felgyógyulásom­ért, hogy ismét a „magam lábán“ járhassak s meglátogathassam buzgó atyánkfiait a legtávo­labbi szórványban is. Készülődtem is a missziós munkára még a tavaly, a pünkösdi lélek látogatása idején, de a politikai helyzet miatt kénytelen voltam jobb időkre halasztani a háromszéki egyházkörünk ekklézsiáinak püspöki vizitációját. Külső látoga­tást csak alkalmilag végeztem Nagybányán és Bánffyhunyadon, ahol istentiszteletet is tartot­tam s a felekezetek és helyi hatóságok részéről is egyházunkat megtisztelő fogadtatásban részesül­Budapest 1943. január he­tem. Most, hogy a székely vasút csatlakozása ké­szen van, remélem — Isten után — nem lesz aka­dálya annak, hogy a „zágoni h­alovány csillag“ vezérlete mellett, útitervemet megvalósíthassam. S ugyancsak remélem, hogy a tavasztélen ott le­hetek Székelykeresztúron, a gimnázium 150 éves jubileumán, amikor az új épületet is fölszentel­hetjük, amire — tudvalevőleg — az első világhá­ború kitörése miatt nem került sor. Ekkorra ter­vezzük a Gazdasági Iskola alapkőletételi ünne­pét is. Szóval, ez a reánk virradt 1943-ik esztendő elég mozgalmasnak ígérkezik. Miközben gondo­lom, hogy mindannyiunknak vágya és reménye magyar Hazánkat és a nagyvilágot illetőleg ab­ban összpontosul, hogy az ideális lelkülettel vál­lalt és dicsőséggel végzett óriási küzdelem meg­hozza magyar népünk számára is a maga győ­zelmes befejezését. Odakünn — hála Istennek! — szilárdan áll a front, megingathatatlan a jellem és a becsület vértjébe öltözött honvéd hadsereg. Ebben a mai vezetés mellett, velünk együtt gyá­szoló Kormányzói Családunk töviskoronáját te­kintve, bátran megbízhatunk... Legyen hát rend és tisztesség, egymás megbecsülése és önzetlen munka és jóakaratú támogatás fönt és alant, ide­­haza, a magyar polgári társadalom összes réte­geiben. Sőt az egyházi téren is, ahol Erdély a múltban is mindig vezetett. Itt sem engedhetjük meg, hogy magas állásban levő vezető ember olajat öntsön a tűzre, amely a „Ne temere“ pápai Bulla óta amúgy is, hol lappangó, hol emésztő lángban tizedeli Hazánkban a keresztény csalá­dok külső jólétét és belső békességét. Kedves Atyámfiat! Ti, kivált a városokban és

Next