Unitárius Értesítő, 1943 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

­­ tolt lelkész temploma szószékéről, a budapesti egyházközségnek azon tagjai vallási és lelki éle­­tére, akik az igehirdetést ott hallgatják, befo­lyással van anélkül, hogy a budapesti egyház­­község vele, min­t minden egyházközség a maga lelkészével szervezeti kapcsolatban állana. Minden személyi vonatkozásitól eltekintve, csupán a lényeget nézve, a budapesti egyházköz­ség elnöksége e kérdésben, a kebeli tanács és köz­gyűlés határozata alapján, a Főhatósághoz inté­zetet felterjesztéseiben kifejtette a maga állás­pontját. Az előterjesztésekben reá mutatott azok­ra a megoldási lehetőségekre, amelyek szerint egyetemes egyházi­, a budapesti egyházközségi és nem utolsó sorban, éppen missziós szolgálat ér­dekében é­letrehívott intézmény, a Misszió Házi érdekében is — a kérdés megnyugtató módon megoldható volna. A javasolt megoldási módozatokkal részletei­ben e helyen nem kívánunk foglalkozni. A lé­nyeg az, hogy­ a Misszió Ház az alapítók által is meghatározott hivatásának, a missziós szolgálat­nak odaadó munkálására állíttasssék be, mint in­tézményt, s lelkészének szószéki szolgálata hozas­sák összhangba a budapesti egyházközség tör­vényben biztosított jogaival és kötelességeivel. Ment az egyházközség e törvényes jogok és köte­lessségek gyakorlásáról, törvénysértés nélkül, le nem mondhat, másfelől e jogok és kötelességek bárki által való megcsonkítása, a mai törvényes rendelkezések mellett, véleményünk szerint, tör­vénysértés nélkül meg nem valósítható. A most kifejtettek után nem térhetünk ki az elől, hogy a felmerült megoldási tervekkel kap­csolatban ne foglalkozzunk azzal, amely elevenen bele­vág a budapesti unitárius egyházközség tes­tébe. Ez a terv nem más, mint a budapesti egyház­­község megosztásának terve, hogy így a Misszió Ház temploma és lelkésze köré egyháztagok is kapcsoltassanak és hogy megteremtessenek azok a feltételek: egyháztagok, templom és lelkész, a­­melyek egyházi törvényeink értelmében az egy­házközséggé alakulás elengedhetetlen feltételei. Ha e kérdést csupán a Misszió Ház érdekei szemüvegén nézzük, annak ilyetén való megol­dása kivihetőnek tetszik. De nézzük az érem másik oldalát is. Mert vannak más érdekek is, amelyek a kérdés elbí­rálásánál figyelmen kívül nem hagyhatók. Bi­zony, amint azt az alábbiakban látni fogjuk, igen nyomós és mind egyházi­, mind pedig egyház­­községi szempontból el nem mellőzhető, súlyos érdekeket kell a kérdés megoldásánál a mérlegre tennünk. Mint legfőbb és elsősorban figyelemre mél­tatandó tényező, itt van a­ budapesti egyházköz­ség és másodsorban, de nem kevésbbé fontos szempontból az Egyetemes Egyház érdeke is. Lássuk tehát, mit kívánnak ezek az érdekek. Amint már fennebb is megállapítottuk, a Misszió Ház egy idegen tulajdont képező ingat­lanra alapított egyházi intézmény, amely ingat­lan a tulajdonosok által máról-holnapra elide­geníthető, s így az intézmény anyagi bázisa megszűnik. Ezz­el szemben a budapesti egyház­­község, mint az Unitárius Egyház szerves része — hitünk szerint — örökélet­ű. Az egyházközséget a nagynevű elődök több, mint 50 éves szorgalmas, önzetlen munkája, áldozatos kötelességgeljesítése hívta életre, fejlesztette, s biztosította annak fennmaradását és ellenálló képességét bárhonnan jövő, romboló áramlatokkal szemben. Dicsekvés nélkül állíthatjuk, hogy az egyházközség a Szé­kesfővárosban méltó reprezentánsa az unitárius vallásinak. Lelki­, szellemi ereje, kellőleg megala­pozott vagyoni helyzete tette lehetővé azt, hogy az elmúlt évtizedekben anyagi és szellemi erejé­vel a Duna-Tisza men­ti egyházkörben segélyezé­sére legyen a támogatásra szoruló, nagy nehéz­ségekkel küzdő egyházközségeknek. Saját erejé­ből tartja fenn magát, sőt nehéz időkben még a vikáriátus vagyoni támogatására is vállalkozott, így hát egyetlen egyházközség a Duna-Tisza­­mentén, amelynek jövője és továbbfejlődése anya­giakban is biztosítva van. De csak akkor, ha a mai egységes életképessége meg nem bontatik, le nem gyengítttetik. Nézz meg egy szépen fejlődő, erőteljes, ép emberi testet, vagy egy szépen fejlett, dús lom­bozatú tölgyet. Szemnek, szívnek gyönyörködtető látvány. Bármelyiket hasítsd ketté, életet éltél, alkotás helyett helyrehozhatatlan, romboló mun­kát végeztél. Ez lenne a helyzet a budapesti egy­házközség kettéhasítása eseté­ben is. Hasítsd ketté azt, s a­­szebb jövőre hivatott egyházközség legyengül, visszafejlődik és végtére meg is sem­misülhet. Ez nem lehet unitárius cél. Ez nem szolgálná sem az egyházközség, sem pedig az egyetemes egyház érdekeit. Itt kapcsolódik a kérdésbe az egyetemes egy­házi érd­ek is. Vagy talán egyetemes egyházi ér­dek ma­­az, hogy bizonytalan alapokra épített egyházi intézmény érdekében, bizonytalan célok­ért és eredményekért feláldozzuk egyik legna­gyobb egyházközségünk jövőjét és ezáltal koc­káztassuk az unitárizmus fennmaradását és jö­vőjét a magyar részeken!! Vagy talán közöm­bös-e, egyetemes egyházi érdekből, a budapesti egyházközségnek, mint az Egyház egyik legerő­sebb tartópillérének meggyengítése, megbontása? Azt hisszük, hogy minden tárgyilagosan gon­dolkozó és egyházát, vallását szerető unitárius a való helyzet ismeretében könnyen válaszolhat a kérdésre. A cím szerinti kérdésre, a fentiek ismeretében, a válasz csak egy lehet: a budapesti egyházköz­séget kettéosztani nem szabad, mert aki ezt teszi, az az élő fának gyökerére veti fejszéjének élét. Rombolni könnyű, építeni annál nehezebb. Ha építeni akarunk, a Misszió Ház végezze rendelte­tése szerinti missziós munkáját, nemes, szép hi­vatását az egyházközség érdekeinek sérelme nél­kül. Szerezzen a szórványokban új egyházi tago­­ t is. É. XXII. 1.

Next