Unitárius Értesítő, 1944 (23. évfolyam, 1-11. szám)

1944-01-01 / 1. szám

A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZ­SÉG KEBLI TANÁCSA határozatilag kimondotta, hogy az Unitárius Értesítőt minden adófizető hí­vünknek küldjük meg, ezáltal előfizetőnkké tévén őket. Fogadják híveink lapunkat szeretettel, mert a főváros nagy kiterjedése miatt csak ez az eszköz áll rendelkezésünkre, hogy állandó és közvetlen összeköttetésben maradjunk hívek és vezetőség egyaránt. 3.000.000 unitárius él a Fülöp (Philippi) szigeteken. A történelmi unitárizmustól egé­szen függetlenül alakult meg a Füg­getlen Filipino Egyház. Midőn a szigetek népe fej­lődésének egy magasabb fokára érkezett, felébredt lelkében a vágy a szabadság után. Hosszas küzdel­met folytatott az idegen (spanyol) elnyomás alól való felszabadulásáért. Szabadságharcát azonban leverték. De a szabadság után való vágyát elpusz­títani már nem lehetett s a vesztett szabadságharc után teljes erővel indult meg a szellemi téren való szabadságharc. Szabadságvágyuk elsősorban val­lási téren nyilvánult meg. Egész küzdelmük csak­nem egybeforrt Gregorio Aglipay­a Labayan nevé­vel, ki első pillanattól kezdve ve­­tője a mozgalom­nak. Egyike azoknak, kik először tiltakoznak a dogmák örökérvényű merevsége ellen. Rómában való közbenjárásuk nem sikerült s így elszakadtak a római katolikus egyháztól. Főpappá Aglipay-t vá­lasztják meg, ki 1902-ben aláírja a híres „Third epistle” c. okmányt, mely a Független Fulpino Egyház megalakulását jelenti be. Aglipay érseki rangot visel s mint ilyen az egyetlen unitárius ér­sek. Külsőleg meghagyják a hierarchiát. 12 püspö­kük és alattuk esperesek és papok vannak. Isten­tiszteletük és templomaik emlékeztetnek­ a katoli­kus istentiszteletre és templomokra, de hitelveik megegyeznek a mi hitelveinkkel. 1908-ban adják ki a „Biblia Filipina”-t, az első filipino nyelvű­­szent­­írást. Hittételeik megállapításánál nem a hagyo­mányt, hanem az értelmes ítélőképességet fogadták el elvként. Kapcsolatot keresnek más szabadelvű keresztény egyházakkal is és 1930-ban Aglipay és két püspöke az amerikai unitáriusokat látogatják meg s nemsokára felvétetik magukat a Szabadelvű Keresztények Nemzetek­ közötti Szövetségébe, mely­nek a Magyarországi Unitárius Egyház is tagja. Aglipay nagy rokonszenvvel viseltetik az erdélyi unitáriusok iránt, melynek — mint mondja — tör­ténelme, éppen a megpróbáltatásokban, hasonlatos az övékéhez. K. G. (A Filipino Egyház történelmét magyar nyel­ven Szent-Iványi Sándor írta meg „A mi unitárius örökségünk” c. könyvében.) A címkép a torockói unitárius templomot ábrázolja, alul és felül a híres torockói motívumokkal. (Rajzolta: K­er­eki Gábor.) A címkép Torockót ábrázolja, Erdély szívében, Aranyosszék déli részében, kopár sziklák és zöld erdő­vel borított hegyek között és egy századokon át küzdő, de törhetetlen ellenállással megáldott nép, a torockói. A varázslatos szépségű Székelykő mélyén fekvő Torockó ősi település. Nevét valószínűleg a tarack­ból nyerte, mely vassalakot jelent. A hegyeiben rejlő ércek már a rómaiakat is magukhoz vonzották s itt telepedtek meg a honfoglaló magyarok is. A tatár­járás fergetegeiben a Székelykő várába vonultak a hős ellenállók, míg megmentésükre a kézdi székelyek megérkeztek. Hősiességükért HI. Endre 1291-évi ok­levele szerint nemességet nyertek. Az ős­magyar te­lepülőkhöz még az Árpádok korában felső Ausztriából (Eisenwürzel) német bányászok jöttek be, kik a ma­gyar környezetben teljesen magyarrá lettek s ugyan­csak magyar nemesekké váltak. A torockói családne­vek közül az Ekárt, Botár, Zsakó stb. nevek is ilyen eredetűek. A szorgalmas és öntudatos torockói nép a XV. században fortélyos úton a Toroczkai család uralma alá került. A jogtalanul jobbágysorba került nép hiába küzdött a felszabadulásért. 1702 egyik éjje­lén Rabutin tábornok bosszúból vérfürdőt rendezett. A felszabadulás 1848-ban következett be, előbb azonban egy újabb veszedelemtől kellett megszabadulniok. A város ifjúsága távol a honvédségnél szolgált. Ezt ki­használva a hegyekben élő oláhság­­körülfogta a vá­rost. A hagyomány szerint éjjel a torockóiak dobok­kal és trombitákkal kiosontak a városból s a Szé­kelykő felől óriási dobpergetéssel és trombitaszóval közeledtek, mintha a megmentő honvédség nagy se­rege érkezett volna meg. A csel sikerült, a megré­mült oláhság szerteszéledt, a torockói nép pedig meg­­mentődött.­­ A szenvedések kora azonban még ma sem zárult le. A hegyektől körülvett nép élte és éli küzdelmes életét. A bányászattal már régen felhagy­tak, később áttértek a gazdálkodásra. Történelmének legérdekesebb kora az, mikor a város egységesen és együttesen unitárius hitre tér az 1580-as években. Ugyanakkor iskolát is alapít, mely­nek híres vezetői évszázadokon át különös szellemi ma­gaslaton álló népet teremtettek. Messze földön híressé vált tarka díszekkel és hímzésekkel ékes viseletük­ben mennek vasárnaponként hófehér templomukba. Örök emléket állított a torockó­iaknak Jókai Mór az Egy az Isten című regényében.­­ Torockó több nagyhírű püspököt adott az unitá­rius egyháznak. Papjai közül Toroczkai Máté, Járay János váltak püspökké. Innen származtak: Koncz Boldizsár, Lázár István, majd pedig Kriza János püs­pök, a székely balladák híres gyűjtője. Végül ugyan­csak Torocka papja volt Józan Miklós mostani püspök urunk is. A megpróbáltatások idejében Torockó történelme és szelleme él bennük. Sohasem elernyedni, minden küzdelemben kitartani és megmaradni! Dr. Sy. U. É. XXIII. 1.

Next