Unitárius Élet, 1948 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1948-01-01 / 1. szám

Ezért valamennyiőtöknek arra kell törekednetek ma, azt kell tennetek holnap és holnapután is, hogy be­­töltsétek a szentlélek akaratát. A szentlélek hozza szívünkbe a boldogságot. Ő hozza számunkra a békét. Az embernek lelke ellen­ben olyan, mint a forgószél. Néha az­ egyik, ma­jd egy másik vagy har­madik irányból tör elő, mindig harcos és pusztító. A szentlélek ezzel szemben olyan mint a szellő, mely mindig ugyanabból az irány­ból érkezik felemelő, éltető erejé­vel. És megismerjük a békességről, mellyel szívünket betölti. Közelebb visz az Istenhez. Küzdjetek, hogy megtaláljátok és megtartsátok a szentlelket, hogy béke lakozzék a ti szívetek­ben. * * Óh Isten, mi szegény és gyarló emberek vagyunk. Adj nekünk erőt, hogy a szentlélek által éljünk. Adj nekünk erőt, hogy a szentlé­lek után vágyakozzunk. Tölts ki lelkedet a világra, hogy minden ember szívébe fogadjon, hogy vált­sa fel béke a háborút a földön. Jöjjön el a Te országod, a­mi szí­vünkben és minden keresztény szí­vében él a föld kerekén. Adj ne­künk békességet a szentlélek által. Ámen. Ifjúságunkká! — ifjúságunkért — 1848-1948. Az unitárius diákokat segítő gyámiszülő mozgalom e címen bo­csátotta ki új körlevelét és hívja az unitárius öreg diákokat a jövő nemzedék megsegítésére. Legköze­lebbi összejövetelt január hó 23-án, pénteken délután 6 órakor a Ko­­hár­y­ utcai gyülekezeti teremben hívta össze dr. Csíki Gábor püspöki helynök és dr. Gál Jenő főgondnok. A megbeszélés bevezetésekén Gyal­­lay Domokos író tart rövid vissza­emlékezést az unitárius régi diák­életre. Legutóbb december és január hóban az alábbiak ajánlottak meg és fizették be az alábbi összegeket: Gróf Miklósné 2.—, dr. Molnár Sán­dor 3.—, dr. Diósady Gáborné 2.—, Fodor Béla 3.—, Gyarmathy László 10.—, Kisgyörgy Áron 5.—, Malasits Géza 5.—, dr. Antonya Sándor 3.—, dr. Kerekes Ernő 2—, dr. Szent­­györgyi Ferenc 2.—, dr. Borbély Ti­hamér 2.—, dr. Nyiredy Géza 2.—, Sepsi János 2.—, Mózes Tibor 10. (2 hónapra), Ajtai László 10.—, Be­de Vilmos 12.— (3 hónapra), Palat­­ka József 100.— (7 hónapra), ifj. dr. Gyallay Pap Domokos 200.— 47/48. isk. évre), Kelemen Géza 10.—, Mátka Lajos 10.—, Klopfer Sándor 20.—, Gönczi Sámuel 5.—, Belovári István 10.— (2 hónapra), Sófalvi Lajos 14.— (47/48. isk. évre), Marko­­lin Alajosné 10.—, Pálffy Lajos 15.— (3 hónapra), özv. Deák Mik­lósné 5.— (3 hónapra), Horváth Jó­­zsefné 50.—, Mocsáry Gézáné 8.—, Szent-Iványi Sándor dr. buda­pesti lelkész, tb. esperes-püspöki helynök Bostonból, meleg szeretettel kíván boldog karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott új esztendőt mind­azoknak a kedves híveinek, akik e sorokat olvassák. A németországi unitárius és­­sza­badelvű gyülekezetek megsegítésére az angol Unitarian Service Commit­tee Rev. G. J. G. Grieve elnök ja­vaslatára 30 fontot szavazott meg. A segély Rev. A. Waldbaum Frank­furt am Main környéki Alzey nevű helyiségben levő gyülekezetének megy. Az angol unitáriusok évnegyedi tanácsülésüket Liverpoolban tartot­ták, amikor is a nálunk is járt Rév. L. Redfern ezévi elnök kienc új lelkipásztort avatott fel az angliai unitárius gyülekezetek szolgálatára. Rev. H. N­. Cheetham, a magyar unitáriusság jó barátja, a manches­teri Unitarian College volt tagja lett az i­ngói unitárius társulat má­­sodti­tcára, akinek feladata a vallás­­oktatás és az ifjúsági munka irányí­tása. Rev. dr. Mortimer Rowe mel­lett egyházi életünk ismerője és jó­akarója veszi át e fontos munkakört, melynek egyik ágát a most nyuga­­lomba vonult Rev. B. Lister lelkész vezette. Frances Rowe, a londoni Chan­­ning School egykori magyar növen­dékei jól emlékeznek reá, dr. M. Rowe leánya, egyike az angol szín­pad büszkeségeinek. G. B. Sh..w da­rabjai nőalakjainak híres alakítója. Jelenleg az egyik neves newyorki színpadon arat nagy sikert. Yr Ymofynnydd a neve a walesi nyelven megjelenő angol unitárius havi szemlének. Nemrégiben Rév. J. D. Jones szerkesztő a walesi rá­dió adásában előadást tartott az ősi walesi unitárius gyülekezetek életé­ről. Unitárius megnyilatkozások kö­zös gyűjtőcím alatt Dr. G. Stevens Spinks londoni lelkész szerkesztésé­ben egy érdekes füzetsorozat jelent meg angol unitárius lelkészek tollá­ból, melyek a hitvallás hat tételét modern megfogalmazásban tárgyal­ják. Két rövid imádságos könyv je­lent meg Dr. G. St. Spinks és Rév. L. Mason angol unitárius lelkészek munkájaként, melyet most ismerte­tett az Inquirer. dr. Menyhárt Dénes 3.—, dr. Gál­­falvy István 10.— (2 hónapra), Mikó József 6.— (3 hónapra), dr. Bartha Andorné 2.—, Szolga Ferenc 3.—, Nagy Sándor 5.—, Vaska Géza 4.—, Berde Lajos 10.— (2 hónapra), özv. Fábri Edéné 10.— (egész évre, 1948.), Mikó Lajos dr. 4.—, Csucsi László 2.—, dr. Márok János 3.—, Nyiredy Géza dr. 3.—, Kovács Kál­mán 4.—, Lázár­ János 5.—, Nagy A „Beacon“ az ausztráliai unitá­riusok­ nemrégiben ideérkezett lap­jának egyik számában olva­ssuk, hogy dr. W. Bottomley a mellbour­­nei unitárius gyülekezet és rádió is­mert nevű prédikátora mellé most iktatta be e gyülekezet a második lelkészt Rev. V. James személyében. A beiktatáson Rev. C. J. Gibson sydneyi és Rev. A. Brown adelaidei unitárius lelkészek is részt vettek, utóbbi lapunk jelenlegi szerkesztő­jének Oxfordban iskolatársa volt. Az Új-Zealandban levő Welling­ton unitárius gyülekezete okt. 24-én üdvözölte 93 éves elnökét E. C. Isaac-ot, egyébként a gyülekezet­ben, mint vendég három hónapig lelkészi teendőket fog ellátni Rév. W. J. McEldowney, aki e gyüleke­zetben, mint ügyvéd ismerkedett meg az unitárizmussal, s azt tanul­mányozva, végzett theológiát Ox­fordban e sorok írójával együtt, s most régi hazája látogatásával ment haza Angliából, ahol egyik jeles gyülekezetünk lelkésze. Dr. Robert Cummings, az ame­rikai univerzalista egyház egyetemes felügyelője néhány hétig Angliában tartózkodott és ott előadásokat tar­tott. Amerikában az univerzalista egyház szoros kapcsolatot tart az unitáriusokkal. Az amerikai unitá­rius segítőbizottság volt budapesti vezetője Rev. C. Fisher is, akit ér­demes munkája elismeréseképen a Magyar Köztársaság Elnöke is ki­tüntetett, ennek az egyháznak ér­demes tagja, s jelenleg újra régi amerikai gyülekezetében dolgozik. Rev. Mrs. Vilma Harrington, New-Yorkból boldog karácsonyi ün­nepeket és új esztendőt kíván mind­azoknak az ismerőseinek és barátai­nak, akik leveleikkel az elmúlt év­ben felkeresték. A Brahma Samaj ifjúsági moz­galma, Calcuttából, Indiából üdvözlő levelet küldött a Brassai Egyesület elnökségének, mely júliusi nagy kon­ferenciájára őket is meghívta. British Unitarian Youth c. az angol unitárius ifjúság havi szemlét ad közre, aki levelező társat keres, írjon a szerkesztőnek. Franklyn Johnson 38, Clarendon Road, Swin­­ton, Manchester. Prágában tartják meg 1948. nya­rán az unitárius és szabadelvű egyházak világszövetsége nemzet­közi kongresszusát. Árpád 5.—, dr. Benczédi László 10.—*, Újvári László 2.—, Barabás Istvánná 20.— (I—VI. heig.), dr. Gál Jenő 10.—, dr. Sztankoczky Zoltán 10.—, dr. Balogh Pál 3.—, dr. Gás­pár Mózesné 2.—, ifj. dr. Csíki Gá­bor 4.—, Torday Tibor 2.—, Pál Sándor 7.—, Izsák Zsigmond 12.— (I—VI. heig.), dr. Simándy Tamás 10.—, dr. Szabó Elek 5.—, Ferencz József 5.—. Külföldi unitáriusok életéből 2 UNITÁRIUS ÉLET II. 1—2.

Next